ГПК

Окръжен съд - Ловеч - Решение/27.02.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
02/27/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.Д
П. Д.
ЧЛЕНОВЕ:
И. К.

Резюме: 

Производството е образувано по реда на чл.435,ал.1 от ГПК. Постъпила е жалба от В. А. В. от с.Глогово, Ловешка област против Постановление от 23.1.2008г. на ДСИ при РС – Тетевен, с което е прекратено производството по изп.д.№87/2002г., като моли същото да бъде отменено. Сочи, че постановения акт е незаконосъобразен с него му се нарушават конституционните права. Фирма “ТЕТ-5”ООД  му дължи сумата. Иска въззивната инстанция да отмени Постановлението на ДСИ – гр.Тетевен и да му помогне да си вземе парите.
Съдът Р   Е   Ш   И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата подадена от В. А. В. от с.Глогово, Ловешка област против Постановление от 23.12.2008г. на ДСИ при РС – Тетевен, с което е прекратено производството по изп.д.№87/2002г., като неоснователна и недоказана.    
Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
производството
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
жалбата
ГПК
моли
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/30.09.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
09/30/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. М.

Резюме: 

С определение № 61/ 27.07.2010 година, постановено по т.д. № 41/ 2010 година по описа на Ловешкия окръжен съд, е оставена без движение исковата молба, предявена от „Х.” АД  Троян против „Ч.” ООД – САЩ, за осъждане на ответника на основание чл. 79, ал.1, чл. 86 от ЗЗД, вр. чл. 288 ТЗ да заплати общо сумата  лева, представляваща незаплатена цена по договор за производство и продажба на изделия по 33 бр. фактури, мораторна и законна лихва. На ищеца е указано че следва в едноседмичен срок от получаването на съобщението да отстрани констатираната нередовност на исковата молба – да представи доказателства за процесуалната легитимация на ответника – извлечение от регистъра, в който е вписано ответното дружество или друг акт, удостоверяващ съществуването му. Уведомен е, че ако нередовностите на исковата молба не бъдат отстранени в този срок на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба върната обратно. Съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на „Х.” АД  със седалище и адрес на управление: град Т., Ловешка област, ул. „А. А. Б” №   представлявано от синдика С.И.Т., за продължаване на срока по реда на чл.  64 от ГПК, като недопустима. ВРЪЩА ОБРАТНО на основание чл. 129, ал.3 от ГПК исковата молба, предявена от на „Х.” АД (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление: град Троян, Ловешка област, ул. „А. А. Б.” №   представлявано от синдика С.И.Т., против  „Ч.” ООД – САЩ, представлявано от Х. Д.,  за осъждане на ответника на основание чл. 79, ал.1, чл. 86 от ЗЗД, вр. чл. 288 ТЗ да заплати общо сумата лева, представляваща незаплатена цена по договор за производство и продажба на изделия по 33 бр. фактури, мораторна и законна лихва, и ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 41/ 2010 година по описа на Ловешкия окръжен съд. Определението подлежи на частна жалба пред Апелативен съд – Велико Търново в едноседмичен срок от съобщаването на определението на ищеца.

Други: 
определение
исковата молба
ГПК
незаплатена цена
РАЗГЛЕЖДАНЕ
 

Кърджалийски окръжен съд - Определение 322/12.09.2008

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
322
Дата: 
09/12/2008
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Съдебен състав: 

Председател ТОНКА БАЛТОВА
Членове МАРИЯ ДАНОВСКА
КИРИЛ ДИМОВ

Други: 
съдебна практика
ГПК
 

Кърджалийски окръжен съд - Решение 237/28.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
237
Дата: 
01/28/2009
Отрасъл от правото: 
Поземлено право
Съдебен състав: 

Председател ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА
Членове ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ
ВАСКА ХАЛАЧЕВА
Съдебни заседатели
Секретар ХРИСТИНА КОСТОВА

Резюме: 

Поземлен казус. С решение № 83 от 01.08.2008 г., постановено по гр.д.№ 48/2008 г., Момчилградският районен съд е отхвърлил предявения от М.Ю.М. /М.Й./ от с.Х., общ.К. иск за признаване за установено по отношение на С.Ю.Е. от с.Х., общ.К., че е собственик на недвижим имот – нива от 2 дка, находяща се в м.”Хаджимале алтъ” в землището на с.Х., общ.К., на основание чл.97 от ГПК  /отм./. С решението си съдът е осъдил М.Ю.М. /М.Й./ да заплати на С.Ю.Е. направените по делото разноски в размер на 250 лева.

Други: 
съдебна практика
ГПК
поземелен казус
 

Кърджалийски окръжен съд - Определение 40/20.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
40
Дата: 
01/20/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Съдебен състав: 

Председател ТОНКА БАЛТОВА
Членове ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ
МАРИЯ ДАНОВСКА

Резюме: 

Определение на Окръжен съд - Кърджали относно жалба. В жалбата се сочи, че неправилно Кърджалийският районен съд се позовал на разпоредбата на чл. 78 ал. 5 от ГПК, за да намали размера на адвокатското възнаграждение. Твърди се, че нямало възражение от страна на длъжника за прекомерност на адвокатското възнаграждение, а съдът нямал правото служебно да намалява разноските за адвокат.

Други: 
съдебна практика
жалба
ГПК
 

Кърджалийски окръжен съд - Определение 24/13.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
24
Дата: 
01/13/2009
Отрасъл от правото: 
Облигационно право
Съдебен състав: 

Председател КИРИЛ ДИМОВ

Резюме: 

Обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.237, ал.1 от ТЗ, предявен от “Ел Зет” ООД – гр.К. против “Титан – клинър” ООД – гр.К. чрез налагане на запор на банковите сметки на дружеството. Молителят се обръща към съда да отмени допуснатото обезпечение чрез налагане на запор на банковите сметки на “Титан – клинър” ООД – гр.К.. Към молбата е приложено заверено копие от преводно нареждане за кредитен превод с дата 18.12.2008 г. Ответникът “Ел Зет” ООД – гр.П. не е подало възражение в тридневен срок на основание чл.402, ал.1, пр. второ от ГПК. Съдът намира молбата за отмяна на допуснатото обезпечение за основателна.

Други: 
съдебна практика
ГПК
обезпечение
запор
 

Кърджалийски окръжен съд - Определение 16/10.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
16
Дата: 
01/10/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Съдебен състав: 

Председател: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА
Членове: ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ
              МАРИЯ ДАНОВСКА

Резюме: 

Производство е по чл.396 от ГПК. Постъпва жалба против определение на съда, с което е допуснато обезпечение на
предявени искове с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД и чл.108 от ЗС, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот.Определението на районния съд, в частта, с която е допуснато обезпечение на иска с правно основание чл.108 от ЗС, чрез налагане на възбрана на процесния магазин, е недопустимо. В случая не е било налице искане за допускане на обезпечение на предявения реивандикационен иск за собственост, поради което допускайки обезпечение по него, без да е направено искане за това, съдът се е произнесъл свръхпетитум и в тази му част определението е недопустимо.

Други: 
обезпечение
ГПК
 

Кърджалийски окръжен - Определение 13/10.01.2009

Град: 
Кърджали
Съд: 
Окръжен съд - Кърджали
Номер: 
13
Дата: 
01/10/2009
Отрасъл от правото: 
Поземлено право
Съдебен състав: 

Председател: ТОНКА БАЛТОВА
Членове: МАРИЯ ДАНОВСКА
              КИРИЛ ДИМОВ

Резюме: 

Обжалвано е производството по чл.213 и сл. от ГПК (отм.), във вр. с §2, ал.1 от ПЗР на ГПК. Окръжен съд - Кърджали прекратява производството. Следва жалба от за 'неправилно и незаконосъобразно' постановление. В обстоятелствената част и петитума на исковата молба ищците излагат съображения и обосновават искове с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСППЗ и чл.97, ал.1 от ГПК (отм.), които взаимно се изключват. Така,
твърди се, че ищците са съсобственици по наследство на поземлен имот, който е предмет на земеделска реституция, неприключила поради непредставяне на удостоверение от техническа служба.

Други: 
имотен казус
искова молба
реституция
ГПК