досъдебно производство

Окръжен съд - Плевен - Опредeление/29.06.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
06/29/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРИСТИНА ЛАЛЕВА

 

Резюме: 

В Плевенския окръжен съд е постъпила жалба от адв. Ф.И., в качеството му на пълномощник на Л.Б.Д. срещу Постановление на Окръжна прокуратура Плевен от 09.03.2010 година постановено по досъдебно производство 5 / 2010 година по описа на същата прокуратура. В жалбата се навеждат доводи за непълнота на проведеното разследване.Моли съда да отмени атакуваното постановление за прекратяване на наказателното производство и върне делото за до разследване. Плевенският окръжен съд, като взе предвид оплакванията изложени в жалбата и след обсъждане на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна : Наказателното производство е образувано на 02.01.2010 година срещу неизвестен извършител за това, че на 01.01.2010 година около 05.00 часа в гр. Червен бряг умишлено умъртвил Б.Л.Д. Предвид горното, съдът приема, че Постановлението от 09.03.2010 година на Окръжна прокуратура Плевен постановено по Д- 5 / 2010 година по описа на ОП Плевен, с което е прекратено воденото наказателно производство за престъпление по чл. 115 от НК, следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно. Водим от горното, Плевенският окръжен съд на основание чл. 243 ал.V т.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 09.03.2010 година на Окръжна прокуратура Плевен постановено по Д- 5 / 2010 година по описа на ОП Плевен, с което е прекратено образуваното наказателно производство за престъпление по чл. 115 от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Велико Търново в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

Други: 
жалба
досъдебно производство
умишлено умъртвил
убийство
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/29.01.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/29/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:         
1. ТАТЯНА МИТЕВА
2. МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА
секретар Д.П.
прокурор  ПОЛЯ МИТКОВА .

Резюме: 

С определение № 53/23.01.10 г., постановено по НЧ д. № 114/10 г. Ловешкият  районен съд, трети  наказателен състав,  е взел мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Н.П.Г. – ЕГН  обвиняем по дознание № 50/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 196 ал.1,т.2,във вр.195,ал.1т.3, пр.2 и т.4, във връзка с чл.26, ал.1 и във вр.с чл.29, ал.1,б.”а” и б.”б” от НК.
Срещу определението, в срока по чл. 64, ал. 6 от НПК, е постъпила жалба от Н.П.Г., който моли да бъде преразгледана определената му мярка за неотклонение „Задържане под стража” и бъде постановена по-лека такава. Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 53/23.01.10 г., постановено по ЧН д. № 53/10 г., на Ловешкият районен съд, трети наказателен състав, с което  е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Н.  П.Г. ЕГН-  обвиняем по досъдебно производство № 50/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 196, ал.1,т.2,във вр.195,ал.1т.3, пр.2 и т.4, във връзка с чл.26, ал.1 и във вр.с чл.29, ал.1,б.”а” и б.”б” от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Други: 
ПОТВЪРЖДАВА
задържане под стража
досъдебно производство
окончателно
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/26.01.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/26/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА КАЗАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:         
1. ТАТЯНА МИТЕВА
2. ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

Резюме: 

С определение № 37/19.01.10 г., постановено по НЧ д. № 83/10 г. Ловешкият  районен съд, трети  наказателен състав,  е взел мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на К.Г.К. – ЕГН  обвиняем по досъдебно производство № 43/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 195 ал.1,т.3, пр.2 и т.5 от НК. Срещу определението, в срока по чл. 64 ал. 6 от НПК, е постъпила жалба от К.Г.К., който моли да бъде преразгледана определената му мярка за неотклонение „Задържане под стража” и бъде постановена по-лека такава, тъй като нямал образувано срещу него друго досъдебно производство. В съдебно заседание служебно назначения защитник на К. адв.С. поддържа молбата по съображенията изложени в нея и моли същата да бъде уважена. Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 37/19.01.10 г., постановено по ЧН д. №83/10 г., на Ловешкият районен съд, трети наказателен състав, с което  е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на К.Г.К. – ЕГН   обвиняем по досъдебно производство № 43/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 195, ал.1,т.3, пр.2 и т.5 от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Други: 
постановено
Определението
ПОТВЪРЖДАВА
задържане под стража
досъдебно производство
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/25.05.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Накзателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. В.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Н. Д.
2. М. С.

Резюме: 

С Определение № 62/23.04.2010 год. по ЧНД № 198 по описа за 2010 год. Тетевенският районен съд е потвърдил  Постановление на РП Тетевен от 12.04.2010 год. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 226/2009 год. по описа на РУ на МВР Тетевен, водено срещу Х. М. А. от с. Г., обл. Ловешка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. Пред настоящата инстанция е постъпила жалба от М. С. А., с която се иска да бъде отменено постановеното определение и делото бъде върнато на РП Тетевен за продължаване на производството. Излага, че не са взети предвид изложените от него съображения в жалбата, като не са изложени мотиви и не са обсъдени заедно и поотделно събраните по делото доказателства. Посочва, че не  е посочено текстовото основание за прекратяване на производството, а е записано няма престъпление, което е процесуално нарушение. Счита, че макар и да не е отбелязано, е следвало да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК. СЪДЪТ О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И : ПОТВЪРЖДАВА  Определение № 62/23.04.2010 год. по ЧНД № 198 по описа за 2010 год. на Тетевенския районен съд, с което е потвърдено  Постановление на РП Тетевен от 12.04.2010 год. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 226/2009 год. по описа на РУ на МВР Тетевен, водено срещу Х.М.А. от с. Г., обл. Ловешка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно.

Други: 
определение
престъпление
досъдебно производство
делото доказателства
текстовото основание
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/23.02.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
02/23/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.
ЧЛЕНОВЕ:
1. П.Д.
2. М.С.
секретар: В.В.
прокурор: В.В.

Резюме: 

Постъпила е жалба от П.В.П., чрез служебен защитник адв. Н.Б., обвиняем по досъдебно производство № 384/2008 г. по описа на РУ на МВР-Тетевен, против определение по ЧНД № 69/2009 г. на РС-Тетевен, с което е потвърдена взетата по отношение на него мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Молят да се отмени същото и се измени така определената мярка за неотклонение с предвидената по закон по-лека такава, а именно „Домашен арест”. Изтъкват, че вината на П.П. не е доказана по категоричен и безспорен начин. Излагат, че по никакъв начин жалбоподателят не би могъл да въздейства за промяна на показанията на свидетелите. Посочват, че в периода на престоя на П.П.  се е влошило здравословното му състояние. Същият има нужда от системна и продължителна стоматологична помощ. При осъществения му на 16.02.2009 година преглед, се установило, че има ингвинална херния в дясно. Желае да бъде наблюдаван от лекар-хирург, което е невъзможно при така определената му мярка за неотклонение. Изтъква, че вече втори месец баща му е на продължително лечение в Диспансер по белодробни болести към МБАЛ – Троян, майка му е сама и желае в този момент да бъде до нея. Излага доводи, че има постоянна адресна регистрация и не съществува опасност да се укрие и да възпрепятства предстоящия наказателен процес. Моли да се измени мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека „Домашен арест”. Съдът   О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 2 от 17.02.2009 г. на РС-Тетевен по ЧНД № 61/2009 г. Определението е окончателно.

Други: 
жалба
досъдебно производство
ПОТВЪРЖДАВА
мярка за неотклонение
показанията на свидетелите
 

Окръжен съд - Ловеч - Определение/20.12.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
12/20/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА МОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
1. ПОЛЯ ДАНКОВА
2. ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА
секретар: Д.П.
прокурор ПОЛЯ МИТКОВА

Резюме: 

С Определение № 772/13.12.2010 г. по ЧН д. № 1970/2010 г. Ловешкият районен съд е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на А.М.А., обвиняем по досъдебно производство № 758/2010 г. по описа на РУП – гр. Ловеч.
Постъпила е жалба от адв. Г.Г., защитник на А.А., с която моли въззивния съд да отмени определението и постанови друго, с което вземе по-лека мярка за неотклонение . В жалбата сочи, че подзащитния му е човек с белодробна операция, извършена тази година и че се грижи за едното  си дете, което е ученик и не може да реализира собствени доходи.  Излага, че незаконосъобразно първоинстанционния съд е приел, че съществува реална опасност подзащитния му да се укрие или извърши друго престъпление, тъй като бил осъждан. В жалбата сочи, че подзащитния му има постоянно местоживеене при родителите си. Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА Определение № 772/13.12.2010 г. по ЧН д. № 1970/2010 г., с което Ловешкият районен съд е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на А.М.А., обвиняем по досъдебно производство № 758/2010 г. по описа на РУП – гр. Ловеч. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Други: 
определение
мярка за неотклонение
досъдебно производство
друго престъпление
подзащитния
въззивния
 

Окръжен съд - Ловеч - Опредeление/14.01.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/14/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МИТЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
1. ИВАН ИВАНОВ
2. ПЛАМЕН ПЕНОВ
Резюме: 
Постъпила е жалба от адв. К., служебен защитник на М.К.А. , обвиняем по досъдебно производство № 753/2009 г. на РУ на МВР-Ловеч против определение № 11/08.01.2010 г. по НЧД. № 30/2010 г. по описа на РС-Ловеч, с което спрямо него е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Считат, че така взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” е много тежка. Изтъкват, че обвиняемият е с постоянна регистрация в гр. Ловеч, живее с майка си, която е болна и се грижи за нея. Представят доказателства в тази насока. Молят да се отмени определението на РС-Ловеч и въззивният съд да постанови друго, с което по отношение на А. бъде взета мярка за неотклонение „Домашен арест”.  В съдебно заседание жалбоподателят М.А. се явява лично и с адв. К.. Поддържат подадената жалба и молят същата да бъде уважена по изложените в нея съображения. Като също така сочат, че майката на жалбоподателя е в тежко здравословно състояние, което се доказва и от разпитания свидетел. Поради изложеното съдът намира, че жалбата на М.К.А. , обвиняем по досъдебно производство № 753/2009 г. на РУ на МВР-Ловеч е неоснователна и следва да се потвърди определение № 11/08.01.2010 г. по НЧД. № 30/2010 г. по описа на РС-Ловеч, с което спрямо него е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.Водим от гореизложеното и на основание чл. 64, ал. 7 и ал. 8 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 11/08.01.2010 г. по НЧД. № 30/2010 г. по описа на РС-Ловеч, с което по отношение на М.К.А. с ЕГН обвиняем по досъдебно производство № 753/2009 г. на РУ на МВР-Ловеч е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Други: 
жалба
досъдебно производство
задържане под стража
живее с майка си
 

Окръжен съд - Ловеч - Опредeление/01.11.2010

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
11/01/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Опредeление
Резюме: 

С постановление от 29.07.2010 г. на Калина Кънчева- Зам. Районен прокурор при Районна прокуратура – Тетевен е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 56/2010 г. по описа на РУ на МВР-Тетевен срещу Анелия Огнянова Илиева от с.Галата, Ловешка област, за престъпление по чл.201 от НК. Постановлението е обжалвано от М.А.А.. С Определение № 152/17.08.2010 г., постановено по ЧН д. № 421/2010 г., Тетевенският районен съд е потвърдил постановление на Районна прокуратура-Тетевен от 29.07.2010 год. с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 56/2010 г. по описа на РУ на МВР-Тетевен срещу Анелия Огнянова Илиева от с.Галата, Ловешка област, за престъпление по чл.201 от НК като обосновано и законосъобразно. Водим от гореизложеното и на основание чл. 243, ал. 4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА определение № 152/17.08.2010 г., постановено по ЧН д. № 421/2010 г., Тетевенският районен съд, с което е потвърдено постановление на Районна прокуратура-Тетевен от 29.07.2010 год. с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 56/2010 г. по описа на РУ на МВР-Тетевен срещу Анелия Огнянова Илиева от с.Галата, Ловешка област, за престъпление по чл.201 от НК като обосновано и законосъобразно. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Други: 
наказателното производство
престъпление
досъдебно производство
обосновано
 

Окръжен съд - Видин - Опредeление/02.08.2010

Град: 
Видин
Съд: 
Окръжен съд - Видин
Номер: 
254
Дата: 
08/02/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

Председател: А. П.

Резюме: 

Производството е образувано по жалба на Ю. Е. С. , против Постановление на ОП Видин от 12.07.2010 г. по досъдебно производство № 218/2010 г. по описа на ОД на МВР Видин. Поддържа се, че Окръжна прокуратура не се е произнесла по веществените доказателства, легитимиращи собствеността на автомобила, а именно големия и малкия талон собствения му лек автомобил „Р. Л.”  ВМ. Иска се съдът да разпореди връщането на големия и малкия талон на посочения автомобил. Съдът след като се запозна с молбата и като взе предвид документите по делото , намира следното: Искането е направено по досъдебно производство № ЗМ-218 по описа за 2010 г. , водено срещу Б. Й. Б. за престъпление на чл.252,ал.2 НК. С Постановление № 1218 от 12.07.2010 г. Окръжна прокуратура се е произнесла по молбата на Ю.Е. С. от гр.Б. да му бъде върнат лек автомобил марка „Р. Л. „ с рег. № ВН....ВМ, като е оставила без уважение същата. Мотивите за това са , че процесния автомобил не е иззет като веществено доказателство. В постановлението липсва произнасяне относно талоните на същия автомобил –малък и голям, за което липсва и съответно искане, видно от обстоятелствената част на постановлението. Води от горното , съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю. Е. С. против Постановление на ОП Видин № 1218 от 12.07.2010 г. по досъдебно производство № 218/2010 г. по описа на ОД на МВР Видин. ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 429 по описа за 2010 г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

Други: 
жалба
досъдебно производство