допълнително споразумение

Окръжен съд - Плевен - Опредeление/01.06.2010

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛА ДИМИТРОВА
секретар: Ц.Д.
 

Резюме: 

Постъпила е искова молба от „ЕКО БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-гр.София, в която се твърди, че дружеството е сключило с ДП „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София чрез неговото поделение в гр.Плевен договор за услуга от 02.07.2008г., по силата който чрез специални пробивно-взривни работи е извършило изкоп на площадката на МОЛ „ПЛЕВЕН”. Възложителят извършил частични разплащания за извършената услуга, но останали дължими 50 997.25лв. Поради затруднения на възложителя, на 04.02.2009г. било подписано допълнително споразумение, с което задължението по договора е било редуцирано на 42 000лв. С друго двустранно споразумение от 09.06.2009г. задължението отново е било намалено-този път на 34 530.72лв. Тази именно сума се претендира на основание чл.327, ал.1 от ТЗ, ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба. С разпореждане №955 от 24.11.2009г. съдът е оставил без движение исковата молба и е дал възможност на ищеца да уточни кой се явява ответник по иска. С молба от 07.12.2009г. ищецът е заявил, че за ответник следва да се счита Строително поделение-гр.Плевен при ДП ”СТРОИТЕЛСТВО и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София. Видно от допълнително споразумение от 09.06.2009г., страни по него са ДП”СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София чрез Поделение Плевен като „възложител” и „ЕКО БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-гр.София като „изпълнител. По правило, когато едно лице участва в дадено правоотношение чрез друго лице, обикновено ст.д. за представителство. В случая обаче Строително поделение-гр.Плевен при ДП ”СТРОИТЕЛСТВО и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София има самостоятелна правосубектност, регламентирана в чл.26, ал.1, т.3 от ПРАВИЛНИК за дейността и структурата на ДП "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"-гр.София и по делото няма данни да се явява „представител” на ДП "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"-гр.София. Използваният израз „чрез” по-скоро идва да покаже принадлежността на поделението към предприятието, но не и да елиминира поделението като самостоятелен правосубектен участник в правоотношението с „ЕКО БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-гр.София. В този смисъл е и уточнението на ищеца, че искът му е насочен срещу поделението. Допълнителен аргумент в тази насока се съдържа и в чл. 27, т.6 от ПРАВИЛНИК за дейността и структурата на ДП "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"-гр.София, според който поделенията сключват от свое име, за своя сметка и на своя отговорност търговски, туристически и други договори.  Водим от горното, съдът Р Е Ш И : ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД във връзка с чл.327, ал.1 от ТЗ Строително поделение-гр.Плевен при ДП ”СТРОИТЕЛСТВО и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София да заплати в полза на „ЕКО БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-гр.София с ЕИК: сумата от 34 530.72лв., дължима съгласно допълнително споразумение от 09.06.2009г. за извършени взривни работи на обект МОЛ „ПЛЕВЕН”, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 19.11.2009г. до окончателното и плащане. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Строително поделение-гр.Плевен при ДП ”СТРОИТЕЛСТВО и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”-гр.София да заплати в полза на „ЕКО БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-гр.София сумата от 1 981.13 лв., от които 1 381.13лв.-платени за държавна такса и 600лв.-платени като адв.възнаграждение при подписване на договора за правна помощ от 19.11.2009г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ВТАС в 2-седмичен срок от връчването му.
 

Други: 
искова молба
договор за услуга
частични разплащания
допълнително споразумение