Настоящето производство е по реда на глава тридесет и трета, част VІ от НПК, образувано по искане на задочно осъдения П.Н.Д. за възобновяване
на наказателното производство и отмяна на влязла в сила присъда № 46 от 9.03.2007 г. на Бургаския апелативен съд по в. н. о. х. д. № 66/06 г.
В искането са развити доводи в подкрепа на основанието по чл. 423, ал. 1 НПК за възобновяване поради неучастие в наказателното производство.
Осъденият твърди, че до задържането си в Република Португалия не е знаел за осъдителната присъда. Позовава се и на хипотезата на чл. 423, ал. 5 НПК
за предоставяни гаранции от Република България. Направено е искане за отмяна на присъдата и връщане на делото на досъдебното производство.
В съдебно заседание защитникът поддържа искането и настоява да бъде уважено.

Касационното производство е образувано по протест на прокурор при Софийската апелативна прокуратура, срещу решение № 438 от 14 ноември
2011 година на Софийския апелативен съд, НО, 4-ти състав, по внохд № 939/2011 година, с което е потвърдена изцяло присъда от 24 юни 2011 година на
Софийския градски съд, НК, 28-ми състав, постановена по нохд № 903/2011 година по описа на този съд.
В касационния протест се твърди наличие на пороци в доказателствената дейност на предходните съдебни инстанции, което е довело до
неправилни изводи по фактите относно начина на придобиване на инкриминираните животни и опитите на подсъдимия С. да предаде същите на
съответни зоопаркове, а това от своя страна е обосновало неправилни правни изводи за явна малозначителност на деянието и оправдаване на

Върховният касационен съд е трета инстанция по делото, образувано по жалби на подсъдимите С. А. М. и Н. К. Н., против въззивно решение №
267/01.08.2011 г., постановено по ВНОХД № 186/2011 г. от Софийски апелативен съд, с което е изменена частично осъдителната присъда на Окръжен съд
– Перник.
В касационните жалби, подадени от името на подсъдимите М. и Н., се поддържа наличие на всички касационни основания по чл. 348, ал.1, т. 1- 3 от
НПК. Правят се алтернативни искания – за отмяна на съдебния акт и оправдаване на подсъдимите или връщане на делото за ново разглеждане в
предходен процесуален стадий, намаляване на наложените наказания.
В съдебното заседание защитниците на подсъдимите М. и Н. поддържат депозираните касационни жалби и отправените с тях искания.

Производството по делото е образувано на основание чл.349, ал.1 от НПК по протест на Янка Гочева – прокурор при Апелативната прокуратура –
София, и жалба на защитника на подсъдимия К. Р. К. против присъда № 27 от 07.10.2011 г. по внохд № 724/2010 г. на Софийския апелативен съд.
В протеста се сочи, че присъдата е постановена в нарушение на закона и при съществени нарушения на процесуалните правила, а наложеното на
подсъдимия К. наказание е явно несправедливо.
В допълнение към протеста / изготвено от прокурора Митко Димитров / се излагат съображения в подкрепа на бланкетно заявените касационни
основания. Акцентира се върху явната несправедливост на определената от апелативния съд санкция за подсъдимия К. Декларативно се заявява, че

Производството по делото е образувано на основание чл. 349, ал.1 от НПК по протест на Й. С. - зам.апелативен прокурор в Апелативна
прокуратура – София против присъда № 33 от 10.11.2011 г. по внохд № 638/2011 г. по описа на Софийския апелативен съд, наказателна колегия, първи
състав.
В протеста се сочи, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, постановена в противоречие на закона и при съществени нарушения на
процесуалните правила. Изтъква се, че съдът не е имал основание да откаже кредит на доверие на данните в показанията на анонимните свидетели и
подкрепящата ги информация в разпечатките за проведени телефонни разговори в нощта на престъплението. В заключение се цитира неспазване на
принципното задължение по чл. 14 от НПК за изграждане на вътрешното убеждение на съда на базата на обективно, всестранно и пълно изследване на

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от С. Б. С. и М.-Л. Б. Х., чрез адв. Е.Х. - пълномощник на двамата жалбоподатели и адв. Р. Х. - пълномощник на
първия жалбоподател срещу въззивно решение № 118 от 10.03.2011 г. по гр. д. № 1078/2010 г.по описа на Пловдивски апелативен съд, с което е
потвърдено решение № 1064 от 09.07.2010 г. по гр. д. № 1596/2008 г. по описа на Пловдивски окръжен съд,с което са отхвърлени предявените от
касаторите срещу държавата , представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството искове за признаване собствеността и
предаване владението върху бивш царски дворец „К.”, попадащ в имот № 000 539 по плана на землището на [населено място], [община] и състоящ се от
постройки, застроени на 2 384 кв.м. и представляващи както следва:

 Производство по чл. 290 ГШС - С определение № 1157 от 20.08.12009 година е допуснато -касационно обжаяване на-решение № 48 година на Русенски окръжен съд,с коетоса уважени "обективно съединение искове с правно основание,предявени искания съставляващи      обезщетение      за '   извършени   процесуално" незаконосъобразни действия по изп. "дело № 16/2006 г. и сумата' 150"лева обезщетение за забава в размер на законната лихва. Воден от изложеното ВКС РЕШИ Отменя решение номер 48 от 03.04.2009 година.

Решението не подлежи на обжалване.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК. . Образувано е на касационна жалба на Частен съдебен изпълнител под № .. , гр. Варна , срещу решение №50 от 05.05.2010г по гр.дело № 83/20 Юг. на Варненски апелативен съд ,с което след частична отмяна на решение от 14.12.2009г по гр.д. №951/2009г на Варненски окръжен съд ,в обжалвания размер е уважен иск по чл. 441 от ГПК във вр.чл.45 от ЗЗД . Ангажирана е отговорността на съдебния изпълнител да заплати обезщетение за вреди общо в размер на 30205,16лв, същите причинени на длъжник по съдебно изпълнение от процесуално незаконосъобразни действия и бездействия,' довели до натрупване на лихви върху задължението. Водим от горното. Върховният касационен съд, Шг.о. РЕШИ: ОТМЕНЯВА решение №50 от 05.05.201 Ог по гр.дело № 83/2010г.

Производство по чл. 307, ал. 2 от ГПК. Образувано е по молба на Д. М. И. за отмяна на решение № 667/22.08.2008 г., постановено по гр. д. № 1279/2008 г. на Шуменски районен съд на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК, поради това, че е нарушено правото й на защита, тъй като не е участвала в производството поради нередовното й призоваване на адрес, на който не е живяла в гр. Ш. вместо на адреса, на който е регистрирана в гр. Р. Ответниците по молбата Е. А. А., вече пълнолетна, родена на 07.1990 г. и Е. А. А., роден на 15.05.1993 г., непълнолетен, действащ лично и със съгласието на своя баща А не вземат становище. Върховен касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като разгледа молбата и данните по делото, намира следното: Молбата е допустима, защото е подадена на 12.11.2008 г.

 Производство за отмяна по чл. 303 ГПК. Е. А. Л. от гр. С. е подала молба за отмяна на влязло в сила решение по гр. д. № 2178/2008 г. на Софийския градски съд. Молителката твърди, че поради нарушаване на процесуалните й права, е била лишена от възможност да се защити срещу действията на частен съдебен изпълнител, тъй като жалбата й срещу тези действия не е разгледана в открито заседание, както постановява чл. 437, ал. 2 ГПК. Ответникът по молбата М. Т. Р. от гр. С. счита за неоснователно искането за отмяна на влязлото в сила решение и моли да бъде оставено без уважение. Върховният касационен съд РЕШИ: Оставя без уважение молбата на Е. А. Л. от гр. С. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на решението от 27.1.2009 г. по ч. гр. д. № 2178/2008 г. на Софийския градски съд. Осъжда Е. А. Л. да заплати на М. Т. Р. от гр. С.

Pages