Върховен Касационен Съд

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/16.05.2012

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
86
Дата: 
05/16/2012
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. БИЛЯНА ЧОЧЕВА
2. ЖАНИНА НАЧЕВА

Резюме: 

Настоящето производство е по реда на глава тридесет и трета, част VІ от НПК, образувано по искане на задочно осъдения П.Н.Д. за възобновяване
на наказателното производство и отмяна на влязла в сила присъда № 46 от 9.03.2007 г. на Бургаския апелативен съд по в. н. о. х. д. № 66/06 г.
В искането са развити доводи в подкрепа на основанието по чл. 423, ал. 1 НПК за възобновяване поради неучастие в наказателното производство.
Осъденият твърди, че до задържането си в Република Португалия не е знаел за осъдителната присъда. Позовава се и на хипотезата на чл. 423, ал. 5 НПК
за предоставяни гаранции от Република България. Направено е искане за отмяна на присъдата и връщане на делото на досъдебното производство.
В съдебно заседание защитникът поддържа искането и настоява да бъде уважено.
Повереникът на гражданските ищци и частни обвинители застъпва становището, че искането е подадено извън шестмесечния срок по чл. 423, ал. 1
НПК, тъй като осъденият е знаел за присъдата.По изложените съображения, Върховният касационен съд, на основание чл. 425 НПК
1 от 2
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ по реда, предвиден за възобновяване на наказателни дела, присъда № 46 от 9.03.2007 г. на Бургаския апелативен съд по в. н. о. х. д. №
66/2006 г. в частта за подсъдимия П.Н.Д.и връща делото в тази му част на досъдебното производство.
Взема мярка за неотклонение на П. Н. Д.”Задържане под стража”.
Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/23.03.2012

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
85
Дата: 
03/23/2012
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. КАПКА КОСТОВА
2. НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

Резюме: 

Касационното производство е образувано по протест на прокурор при Софийската апелативна прокуратура, срещу решение № 438 от 14 ноември
2011 година на Софийския апелативен съд, НО, 4-ти състав, по внохд № 939/2011 година, с което е потвърдена изцяло присъда от 24 юни 2011 година на
Софийския градски съд, НК, 28-ми състав, постановена по нохд № 903/2011 година по описа на този съд.
В касационния протест се твърди наличие на пороци в доказателствената дейност на предходните съдебни инстанции, което е довело до
неправилни изводи по фактите относно начина на придобиване на инкриминираните животни и опитите на подсъдимия С. да предаде същите на
съответни зоопаркове, а това от своя страна е обосновало неправилни правни изводи за явна малозначителност на деянието и оправдаване на
подсъдимия по повдигнатото му обвинение. Така направените възражения ангажират отменителните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.
В съдебно заседание пред ВКС представителят на Върховната касационна прокуратура не поддържа подадения от апелативния прокурор
касационен протест. Намира, че данните по делото сочат на основания за ангажиране на административно-наказателната отговорност на подсъдимия С.,
както това е направено.При касационната проверка не бяха установени нарушения, за които настоящата инстанция може да следи служебно, каквито са абсолютните
процесуални нарушения по чл. 348, ал. 3, т. 2 – т. 4 от НПК и нарушенията на материалния закон, накърняващи съществено интересите на подсъдимия.
По изложените съображения и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 438 от 14 ноември 2011 година на Софийския апелативен съд, НО, 4-ти състав, по внохд № 939/2011 година, с което
е потвърдена изцяло присъда от 24 юни 2011 година на Софийския градски съд, НК, 28-ми състав, постановена по нохд № 903/2011 година по описа на
този съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/13.03.2012

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
54
Дата: 
03/13/2012
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. РУЖЕНА КЕРАНОВА
2. КАПКА КОСТОВА

Резюме: 

Върховният касационен съд е трета инстанция по делото, образувано по жалби на подсъдимите С. А. М. и Н. К. Н., против въззивно решение №
267/01.08.2011 г., постановено по ВНОХД № 186/2011 г. от Софийски апелативен съд, с което е изменена частично осъдителната присъда на Окръжен съд
– Перник.
В касационните жалби, подадени от името на подсъдимите М. и Н., се поддържа наличие на всички касационни основания по чл. 348, ал.1, т. 1- 3 от
НПК. Правят се алтернативни искания – за отмяна на съдебния акт и оправдаване на подсъдимите или връщане на делото за ново разглеждане в
предходен процесуален стадий, намаляване на наложените наказания.
В съдебното заседание защитниците на подсъдимите М. и Н. поддържат депозираните касационни жалби и отправените с тях искания.
Гражданските ищци Е. Н. Х., И. В. П., действаща лично и като законен представител на В. Н. П., редовно призовани не се явяват и не взимат
становище по жалбите.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбите на подсъдимите.Възражения срещу ангажирането на гражданската отговорност на подсъдимите Н. и М. и размера на уважените граждански искове не се излагат.
Върховният касационен съд намира, че доколкото се оспорва изобщо отговорността по чл. 116 от НК, то следва да вземе отношение и по
справедливостта на присъдените обезщетения.
Окръжният съд е изследвал понесените болки и страдания от гражданските ищци вследствие загубата на техния най- близък човек и е преценил
техните измерения, съблюдавайки установените данни за привързаност и взаиморазбирателство, оказваната морална и материална подкрепа в
семейството. Въззивният съд се е съгласил с изводите му и в резюме ги е потвърдил. В съответствие с наличните доказателства и при спазване
критериите за справедливост, визирани чл. 52 от ЗЗД, е определен размерът на обезщетенията, които в достатъчна степен да репарират настъпилите за
гражданските ищци неимуществени вреди, от неочакваната смърт на техния син, баща и фактически съпруг.
В предвид на горните съображения и на основание чл. 354, ал.1, т.1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 267/01.08.2011 г., постановено по ВНОХД № 186/2011 г. от Софийски апелативен съд.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/15.03.2012

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
50
Дата: 
03/15/2012
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГРОЗДАН ИЛИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:

1. ЮРИЙ КРЪСТЕВ
2. ЕЛЕНА АВДЕВА

Резюме: 

Производството по делото е образувано на основание чл.349, ал.1 от НПК по протест на Янка Гочева – прокурор при Апелативната прокуратура –
София, и жалба на защитника на подсъдимия К. Р. К. против присъда № 27 от 07.10.2011 г. по внохд № 724/2010 г. на Софийския апелативен съд.
В протеста се сочи, че присъдата е постановена в нарушение на закона и при съществени нарушения на процесуалните правила, а наложеното на
подсъдимия К. наказание е явно несправедливо.
В допълнение към протеста / изготвено от прокурора Митко Димитров / се излагат съображения в подкрепа на бланкетно заявените касационни
основания. Акцентира се върху явната несправедливост на определената от апелативния съд санкция за подсъдимия К. Декларативно се заявява, че
втората инстанция е направила неверни фактически изводи вследствие на неправилно интерпретиране на събраните доказателства, поради което е
допуснала грешка при оправдаване на останалите подсъдими.В допълнението към протеста се изразява и мнението, че „намереното самоделно оръжие в дома на подсъдимия Б.И. доказва съпричастността му „
към престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. В обжалваната присъда се съдържа аргументиран отговор защо съдът оправдал И. и по това обвинение.
Самоделното огнестрелно оръжие – писалка било иззето от стая , ползвана от всички членове на семейството на подсъдимия в момент, когато той не се
намирал там. Братът на подсъдимия –свидетелят Р. И., в показанията си пред първата инстанция заявил , че намерил самоделното оръжие преди години
, когато работел в бар”Хавана”, и го съхранявал в гардероба дълго време преди да го намерят разследващите органи. Коментирайки тези факти
апелативният съд правилно заключил , че те не е показват фактическа власт върху инкриминираната вещ , осъществена от подсъдимия Б. И. на датата
16.09.2002 г., и го оправдал за незаконно притежаване на оръжие.
В заключение се налага изводът , че обвиненията срещу оправданите подсъдими не са доказани по несъмнен начин , позволяващ признаването им
за виновни в извършването на престъпления по чл. чл. 116,ал.1,т.6, пр.2 и т.9 вр. с чл. 115 вр. с чл. 18,ал.1 вр. с чл. 20,ал.4 от НК и по чл. 339 , ал.1 от НК.
Водим от горното и на основание чл. 354 , ал.1 , т.1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение,
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 27 от 07.10.2011 г. по внохд № 724/2010 г. на Софийския апелативен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/19.03.2012

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
49
Дата: 
03/19/2012
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГРОЗДАН ИЛИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:

1. ЕЛЕНА АВДЕВА
2. БИЛЯНА ЧОЧЕВА

Резюме: 

Производството по делото е образувано на основание чл. 349, ал.1 от НПК по протест на Й. С. - зам.апелативен прокурор в Апелативна
прокуратура – София против присъда № 33 от 10.11.2011 г. по внохд № 638/2011 г. по описа на Софийския апелативен съд, наказателна колегия, първи
състав.
В протеста се сочи, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, постановена в противоречие на закона и при съществени нарушения на
процесуалните правила. Изтъква се, че съдът не е имал основание да откаже кредит на доверие на данните в показанията на анонимните свидетели и
подкрепящата ги информация в разпечатките за проведени телефонни разговори в нощта на престъплението. В заключение се цитира неспазване на
принципното задължение по чл. 14 от НПК за изграждане на вътрешното убеждение на съда на базата на обективно, всестранно и пълно изследване на
обстоятелствата и се отправя искане за отмяна на присъдата и ново разглеждане на делото.В отговор на протеста настоящият състав споделя констатацията на предходната инстанция, че преки доказателства, установяващи участието на
обвиняемите в инкриминираните деяния , няма. При разследването не са открити автомобила, оръжието, средствата за връзка и маскировка на
нападателите, не са иззети биологични или дактилоскопни следи, водещи към тях. Лицата им не са възприети от пострадалите, а полицейските
служители, участващи в акцията, не успели да видят номера на колата на извършителите и изразяват колебания за цвета и модела й.
Събраните по делото доказателства не постигат степента на несъмненост на обвинението, въздигната от чл.303, ал.2 от НПК като основен критерий
за постановяване на осъдителна присъда, поради което законосъобразно подсъдимите са оправдани.
В заключение се налага обобщението, че мотивите към оправдателната присъда на апелативния съд не съдържат логически и правни грешки, които
да се квалифицират като касационни основания по чл.348 , ал.1 , т.1 и т.2 от НПК.
По изложените съображения и на основание чл.354, ал.1 , т.1 НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение,
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 33 от 10.11.2011 г. по внохд № 638/2011 г. по описа на Софийския апелативен съд, наказателна колегия, първи
състав.
Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Определение/02.02.2012

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
99
Дата: 
02/02/2012
Отрасъл от правото: 
Гра жданско право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСИЛКА ИЛИЕВА
2. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

Резюме: 

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от С. Б. С. и М.-Л. Б. Х., чрез адв. Е.Х. - пълномощник на двамата жалбоподатели и адв. Р. Х. - пълномощник на
първия жалбоподател срещу въззивно решение № 118 от 10.03.2011 г. по гр. д. № 1078/2010 г.по описа на Пловдивски апелативен съд, с което е
потвърдено решение № 1064 от 09.07.2010 г. по гр. д. № 1596/2008 г. по описа на Пловдивски окръжен съд,с което са отхвърлени предявените от
касаторите срещу държавата , представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството искове за признаване собствеността и
предаване владението върху бивш царски дворец „К.”, попадащ в имот № 000 539 по плана на землището на [населено място], [община] и състоящ се от
постройки, застроени на 2 384 кв.м. и представляващи както следва:
Дворец - масивна, монолитна, двуетажна сграда с частично стоманобетонови елементи- колони, греди, с тухлени стени на вароциментова мазилка,
дървена покривна конструкция и покрив с керемиди, със застроена площ от 770 кв.м. според геодезическо заснемане от 2004г., а според описа на К. Г. от
1946г. застроена на площ от 725 кв.м.,попадащ в имот № 000539 в землището на [населено място], общ. С. С оглед гореизложеното не е налице основанието на чл.280 ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване по посочените по-горе въпроси.
Налице са обаче основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ал. 1, т. 3 от ГПК по четвъртия материалноправен въпрос относно
правния характер на Интендантството на Цивилната листа на Н.В.Царя и по конкретно дали е „държавно юридическо лице от типа на учрежденията,
създадено по разпоредителната система от държавния глава” или е „частна структура”.Този въпрос е от значение за изхода на спора и същевременно е
от значение и за точното прилагане на закона и за развитие на правото.Към настоящия момент не е налице задължителна практика даваща отговор на
така поставения въпрос,поради което се налага неговото разрешаване.
Касаторите дължат държавна такса в размер на 5956 лв. , която следва да бъде внесена по сметка на ВКС като се представи и съответния
счетоводен документ.
2 от 3
Водим от изложените съображения и на основание чл.280 ал.1 т.3 ГПК, Върховният касационен съд, състав на І г.о.,
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 118 от 10.03.2011 г. по гр. д. № 1078/2010 г.по описа на Пловдивски апелативен съд ,по
посочения въпрос.
УКАЗВА на С. Б. С. и М.-Л. Б. Х. да внесат държавна такса в размер на 5956 лв. в едноседмичен срок от съобщението и представят доказателства
за това.
Делото да се докладва на председателя на I г.о. за насрочване в открито съдебно заседание след изпълнение на горните указания.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

Върховен Касационен Съд - Решение/04.10.2010

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
640
Дата: 
10/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

 Председател: ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА

Членове: СВЕТЛА ЦАЧЕВА, АЛБЕНА БОНЕВА

Резюме: 

 Производство по чл. 290 ГШС - С определение № 1157 от 20.08.12009 година е допуснато -касационно обжаяване на-решение № 48 година на Русенски окръжен съд,с коетоса уважени "обективно съединение искове с правно основание,предявени искания съставляващи      обезщетение      за '   извършени   процесуално" незаконосъобразни действия по изп. "дело № 16/2006 г. и сумата' 150"лева обезщетение за забава в размер на законната лихва. Воден от изложеното ВКС РЕШИ Отменя решение номер 48 от 03.04.2009 година.

Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

Върховен Касационен Съд - Решение/21.09.2011

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
184
Дата: 
09/21/2011
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: АНИСАРАЛИЕВА ЕМИЛ ТОМОВ

Резюме: 

Производството е по реда на чл.290 от ГПК. . Образувано е на касационна жалба на Частен съдебен изпълнител под № .. , гр. Варна , срещу решение №50 от 05.05.2010г по гр.дело № 83/20 Юг. на Варненски апелативен съд ,с което след частична отмяна на решение от 14.12.2009г по гр.д. №951/2009г на Варненски окръжен съд ,в обжалвания размер е уважен иск по чл. 441 от ГПК във вр.чл.45 от ЗЗД . Ангажирана е отговорността на съдебния изпълнител да заплати обезщетение за вреди общо в размер на 30205,16лв, същите причинени на длъжник по съдебно изпълнение от процесуално незаконосъобразни действия и бездействия,' довели до натрупване на лихви върху задължението. Водим от горното. Върховният касационен съд, Шг.о. РЕШИ: ОТМЕНЯВА решение №50 от 05.05.201 Ог по гр.дело № 83/2010г. на Варненски апелативен съд в частта, с която след отмяна на решение от 14.12.2009г по гр.д.№951/2009г на Варненски окръжен съд в една част е
уважен иск по чл. 441 от ГПК във вр.чл.45 от ЗЗД и Частен съдебен изпълнител под № .' ... гр. Варна е осъдена да заплати на от град Шумен обезщетение за виновно причинени вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение общо в размер на сумата 30205,16 лева , представляващи законна лихва в размер на 28143,07 лева върху сумата 91284 лв. за периода от 01.04.2007гдо 01.05.2009г и сума в размер на 2062,09 лева, представляваща лихви и разноски. Решението е окончателно

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

Върховен Касационен Съд - Решение/10.12.2009

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
975
Дата: 
12/10/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

 Докладчик Съдия: Бонка Дечева

Резюме: 

Производство по чл. 307, ал. 2 от ГПК. Образувано е по молба на Д. М. И. за отмяна на решение № 667/22.08.2008 г., постановено по гр. д. № 1279/2008 г. на Шуменски районен съд на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК, поради това, че е нарушено правото й на защита, тъй като не е участвала в производството поради нередовното й призоваване на адрес, на който не е живяла в гр. Ш. вместо на адреса, на който е регистрирана в гр. Р. Ответниците по молбата Е. А. А., вече пълнолетна, родена на 07.1990 г. и Е. А. А., роден на 15.05.1993 г., непълнолетен, действащ лично и със съгласието на своя баща А не вземат становище. Върховен касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като разгледа молбата и данните по делото, намира следното: Молбата е допустима, защото е подадена на 12.11.2008 г. от надлежна страна против която е постановено неблагоприятно решение на Шуменски районен съд, влязло в сила на 11.10.2008 г. По изложените съображения, Върховен касационен съд, първо гражданско отделение РЕШИ: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Д. М. И. за отмяна на решение № 667/22.08.2008 г., постановено по гр. д. № 1279/2008 г. на Шуменски районен съд на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

Върховен Касационен Съд - Решение/10.06.2010

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
524
Дата: 
06/10/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

 Докладчик Председател: Надежда Зекова

Резюме: 

 Производство за отмяна по чл. 303 ГПК. Е. А. Л. от гр. С. е подала молба за отмяна на влязло в сила решение по гр. д. № 2178/2008 г. на Софийския градски съд. Молителката твърди, че поради нарушаване на процесуалните й права, е била лишена от възможност да се защити срещу действията на частен съдебен изпълнител, тъй като жалбата й срещу тези действия не е разгледана в открито заседание, както постановява чл. 437, ал. 2 ГПК. Ответникът по молбата М. Т. Р. от гр. С. счита за неоснователно искането за отмяна на влязлото в сила решение и моли да бъде оставено без уважение. Върховният касационен съд РЕШИ: Оставя без уважение молбата на Е. А. Л. от гр. С. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на решението от 27.1.2009 г. по ч. гр. д. № 2178/2008 г. на Софийския градски съд. Осъжда Е. А. Л. да заплати на М. Т. Р. от гр. С. сумата 1170 /хиляда сто и седемдесет/ лева адвокатско възнаграждение за производството пред касационния съд.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС