Водим от горното и на основание чл. 354, ал.1, т.1 от НПК Върховният касационен съд , второ наказателно отделение, Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 214 от 21.09.2012 г. по внохд №300/2011 г.по описа на Великотърновския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Във връзка с посочените съображения, намирам, че присъдата на САС
следваше да бъде отменена единствено по отношение на подсъдимия В. Д.,
тъй като само негово е задължението по ЗОП да възложи на съответните
длъжностни лица от топлопреносното дружество осъществяването на
обществени поръчки, ако не се установи, че доставките са извършени на
базата на търгове по правилата на световна банка. Неговата наказателна
отговорност, евентуално, би могла да бъде реализирана по чл. 219 НК, ако
безспорно се докаже, че непредпазливо или умишлено е игнорирал правилата
по ЗОП и от това е последвало разпиляване на финансови средство на
[фирма], чийто размер, обаче, не може да е математическата разлика между
цената по митническите декларации и тази платена от топлопреносното

По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд,
състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА решение от 25.02.2013г. на Избирателната комисия при
Висшия адвокатски съвет и решение от 04.03.2013г. на Избирателната
комисия при Висшия адвокатски съвет за избор на висши органи на
българската адвокатура,проведен на 23 и 24 февруари,2013г.
Решението е окончателно.

 

По изложените съображения Върховният касационен съд н основание чл. 354, ал.1,т. 1 НПК РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение No 178 от 25.06.2012г на Софийския апелативен съд Решението не подлежи на обжалване.

Незаконосъобразно би било отлагане изтърпяването на наказанието, както се иска от защитата която се позовава на
„изключително тежкото здравословно състояние „ на двамата подсъдими. Това обстоятелство е взето предвид и от двете инстанционни
съдилища, съобразени са и високата степен на обществена опасност на извършеното и на подсъдимите, както и всички останали
обстоятелства от значение за определяне размера на наказанията, наказанието на всеки от подсъдимите е съобразено с личния му принос
и правилно е отказано приложението на чл.66 ал.1 НК.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение намира постановените присъда и
решение при спазване на процесуалните правила и закона, наказанието и на двамата подсъдими справедливо, а касационната им жалба
изцяло неоснователна.

Основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК от страна на защитата на подсъдимия М. не се подкрепя от какъвто и да било конкретен
довод. При липсата на констатирано явно несъответствие по смисъла на чл. 35, ал. 3 от НК на престъплението/при отчетените обществена
опасност на извършеното деяние и на дееца като извършител и на другите обстоятелства по смисъла на чл. 54 от НК/,
индивидуализираните по вид, размер и начин на изпълнение основно и кумулативно наказания, очевидно не са налице и условията за
коригирането им от касационната инстанция по реда на чл. 354, ал. 1, т. 3 от НПК.
Ето защо, не са налице релевираните в касационните жалби на подсъдимите основания за отмяна на обжалвания съдебен акт,
който като правилен и законосъобразен, следва да се остави в сила. По изложените съображения и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК,

Воден от гореизложеното и на основание чл.351, ал.1, вр.чл.348, ал.1 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

 

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационния протест на Софийска апелативна прокуратура срещу въззивна присъда №19 от 20.06.2012г. на Апелативен съд - София, по внохд №467/2012г.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по дело №1548/2012г., по описа на ВКС на РБ, трето наказателно отделение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

Водим от изложеното на основание чл.354, ал.3, т.2, във връзка с чл.355, ал.1, т.т.1 и 3 НПК, ВКС, първо наказателно отделение

 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 35 от 06.03.2012 г. по въззивно дело № 17/12 г. на Апелативния съд – гр.Бургас освен в частта, с която е потвърдено оправдаването на подсъдимия С. П. С. за довършено престъпление по чл.199, ал.2, т.т.2 и 3, във връзка с чл.198, ал.1 НК и ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 354, ал. 3, т. 2 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение
РЕШИ: ОТМЕНЯ решение № 165 от 23 ноември 2011 година на Пловдивския апелативен съд, по внохд № 368/2011 година по описа на този съд, с което е
потвърдена изцяло присъда № 22 от 10 юни 2011 година на Пазарджишкия окръжен съд, постановена по нохд № 11/2011 година по описа на този съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, от стадия на съдебното заседание.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение №149 от 10.05.2012г., постановено по внохд №222/2012г., по описа на Софийски АС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Pages