ВКС

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение

Град: 
София
Съд: 
ВКС
Номер: 
507
Дата: 
02/29/2012
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: САВКА СТОЯНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1.ЛИДИЯ СТОЯНОВА
2. ЖАНИНА НАЧЕВА

Резюме: 

Касационното производство е образувано по жалба на защитника на подсъдимия Р. М. М. и жалба на защитника на подсъдимия Р. Ш. М. против
присъда № 93 от 22.06.2011 г. на Софийския апелативен съд по в. н. о. х. д. № П 43/2011 г.
В жалбата на защитника на подсъдимия Р. М. М. са отбелязани всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т.1-3 НПК. Нарушението на
материалния закон се поддържа с доводи, че длъжностното лице е поискало, провокирало е и фактически е изнудвало подсъдимия да му обещае подкуп.
Алтернативно се представя тезата за малозначителност на деянието по смисъла на чл. 9, ал. 2 НК. Подробно са развити съображения и за съществено
процесуално нарушение поради недостатъци на обвинителния акт, неоснователно отхвърлени доказателствени искания, нарушение на забраната по чл.
177 НПК, превратно тълкуване на доказателствата, липсата на мотиви и отговор на доводите, което е довело до ограничаване на правото на защита.
Твърди се и явна несправедливост на наложеното наказание. Направено е искане за отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимия или връщане
на делото за ново разглеждане. Въззивният съд е боравил с общи фрази и теоретични разсъждения за съучастието, буквално пресъздаване на текстове от НК (чл. 20, ал. 4 НК,
прекия умисъл по чл. 11, ал. 2 НК) и езиково изследване на думите на закона относно формите на изпълнителното деяние – предложение и обещание на
подкуп от състава на престъплението по чл. 304а НК, но без да бъдат прецизирани конкретните факти и обстоятелствата, които установяват неговото
приложение. Неизпълненото задължение по чл. 305 НПК на въззивния съд да изложи фактическите и правни съображения, довели до осъждането на
подсъдимите прави напълно невъзможна касационната проверка на присъдата за законосъобразност. Върховният касационен съд многократно е
подчертавал, че недостатъчните и неясни мотиви покриват съдържанието на съществено процесуално нарушение по чл. 348, ал. 3, т. 2 НПК – липса на
мотиви, а това може да има като единствена и безусловна последица отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 354, ал. 1, т. 4 НПК
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ присъда № 93 от 22.06.2011 г. на Софийския апелативен съд по в. н. о. х. д. № П 43/2011 г. и връща делото за ново разглеждане от друг
съдебен състав на Софийския апелативен съд от съдебно заседание.
Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение

Град: 
София
Съд: 
ВКС
Номер: 
18
Дата: 
02/07/2012
Отрасъл от правото: 
Наказатено право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ
2. КАПКА КОСТОВА

Резюме: 

Производството е по касационен протест на апелативна прокуратура-Бургас срещу решение № 207 от 04.11.2011 г., постановено от Бургаския
апелативен съд по ВНОХД № 132/2011 г., което се атакува с доводи за наличие на основанието по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК, като се претендира
отмяната му и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд за постановяване на нова, осъдителна присъда по предявеното
на подсъдимия обвинение.
Протестът се поддържа от представителя на Върховната касационна прокуратура.
Подсъдимият Г. С. от Ямбол, чрез защитника си адв.Ст.К. от АК-Ямбол моли обжалваното решение да бъде оставено в сила.Поради това, изводите на съда, че с инкриминираното си поведение подсъдимият не е осъществил както от обективна, така и от субективна страна
престъпния състав на чл. 282, ал.2, алт.2-ра, вр.ал.1 от НК и наказателната му отговорност не може да бъде ангажирана, са правилни и законосъобразни.
По тези причини не може да бъде удовлетворено касационното искане за отмяна на въззивното решение и ново разглеждане на делото за осъждането
му.
С оглед на гореизложените съображения, Върховният касационен съд – Първо наказателно отделение на основание чл.354, ал.1, т.1 от НПК
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 207 от 04.11.2011 г., постановено по ВНОХД № 132/2011 г.от Бургаския апелативен съд.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Определение

Град: 
София
Съд: 
ВКС
Номер: 
35
Дата: 
02/23/2012
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Опредeление
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИДИЯ СТОЯНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА
2. ТАТЯНА КЪНЧЕВА

Резюме: 

Производството е образувано по повод разпореждането от 14.02.2012 год. на съдия от Софийския районен съд, наказателно
отделение, с което е прекратено съдебното производство по нчхд № 2293/2012 год. по съображения за наличието на предпоставките
по чл.43, т.2 НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура в писменото си становище поддържа, че са налице основания делото да се
разгледа от друг, еднакъв по степен съд.
Върховният касационен съд, второ наказателно отделение намира:
Софийският районен съд е образувал нчхд № 2293/2012 год. по частната тъжба на М. С. Т. против Ц. Г. Ц. с искане да бъде
осъден за извършено престъпление по чл.148, ал.2 вр.ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 вр.чл.147, ал.1 НК. Съгласно разпоредбата на чл.36 НПК
делото е подсъдно на съда по местоизвършване на престъплението, т.е. на Софийския районен съд. От данните по делото е видно, че
частният тъжител е съдия в Софийския градски съд, който е компетентния да се произнася по жалби и протести против съдебните
актове на първоинстанционния съд. След като пострадалият е съдия от района на съда, на който делото е подсъдно, са налице
основанията на чл.43, т.2 НПК. Делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд-Пловдивския районен съд, за да не се
пораждат съмнения за произнасяне в нарушение на основните принципи по НПК.
Предвид изложеното Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд за разглеждане нчхд № 2293/2012 год. по описа на Софийския районен съд,
наказателно отделение.
Препис от определението да се изпрати на Софийския районен съд за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение

Град: 
София
Съд: 
ВКС
Номер: 
29
Дата: 
01/25/2012
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: САША РАДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. ВЕРОНИКА ИМОВА
2. КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

Резюме: 

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия Х. Ц.В. против решение № 380 от 18.Х.2011 год. по внохд № 729/2011 год. на
Софийския апелативен съд.
В жалбата си подсъдимият сочи допуснато от въззивния съд съществено процесуално нарушение по смисъла на чл.348, ал.3, т.3 НПК, както и
проявена явна несправедливост по отношение на наказанието. Иска отмяна на решението и връщане делото на апелативния съд за ново разглеждане,
или изменяване на решението и прилагане института на условното осъждане.
В съдебно заседание В. и защитникът му поддържат жалбата, докато представителят на ВКПр иска оставяне на въззивното решение в сила.Не е налице явна несправедливост на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода, нито е неправилна преценката за
необходимостта то да бъде изтърпяно. В предходните 3 решения на ВКС по цитираните дела са изложени повече от обстойни съображения по този
въпрос и това не налага тяхното повтаряне нито изцяло, нито дори частично. Впрочем само обстоятелството, че касационната инстанция трикратно е
заемала една и съща позиция, прави излишен по-нататъшният коментар върху твърдяната в жалбата несправедливост.
1 от 2
С оглед на дотук изложеното и на основание чл.354, ал.1, т.1 НПК, ВКС в състав от трето наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 380 от 18.Х.2011 год. по внохд № 729/2011 год. на Софийския апелативен съд.
Решението е окончателно

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение

Град: 
София
Съд: 
ВКС
Номер: 
643
Дата: 
01/18/2012
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГРОЗДАН ИЛИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:

1. КЕТИ МАРКОВА
2. НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

Резюме: 

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия Ф. Д. Б., от гр.В., депозирана чрез неговия защитник адв. К. С., срещу въззивно
решение № 64 от 10. 05. 2011г., на Софийския апелативен съд, наказателно отделение, 3 състав, постановено по ВНОХД № 422/ 2010г., по описа на съда,
с което е изменена в наказателната и гражданско- осъдителните си части, и съответно- потвърдена в останалата, присъдата на Софийски градски съд,
наказателно отделение, 10 състав, от 14. 07. 2009г., по НОХД № 2248/ 2006г.
В касационната жалба на подсъдимия Ф. Д. Б. и в писмените допълнения към нея, приети по реда на чл. 351, ал. 3 НПК, се поддържа, че въззивното
решение е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а наложеното наказание
е явно несправедливо- отменителни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1- 3 НПК. Заявява се искане за неговата отмяна и оправдаване на подсъдимия. В
съдебно заседание пред касационната инстанция жалбата се поддържа лично от подсъдимия Б. и неговите упълномощени защитници, по съображенията,
изложени в нея и в писмените допълнения, със заявеното искане.Наказанието, наложено на жалбоподателя Б., също е определено в законосъобразен и справедлив размер. Отчетени са обществената опасност на
деянието и дееца, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността му обстоятелства, съобразно критериите, заложени по чл. 54 НК. Настоящата
инстанция не намери смекчаващи обстоятелства, които да не са били взети предвид от решаващите съдилища или тяхната относителна тежест да се е
оказала подценена. Съвкупно оценени, последните не са многобройни, а и никое от тях няма характера на изключително, за да се обсъжда в случая
приложението на чл. 55 НК. Освен това не е изпълнена и втората кумулативна предпоставка за индивидуализация на наказанието при условията на чл.
55 НК- и най- лекото, предвидено в санкционната част на нормата от Особената част на НК, да се оказва несъразмерно тежко за конкретното
престъпление и конкретния подсъдим. В този смисъл, наказанието две години лишаване от свобода, отмерено при превес на смекчаващите
обстоятелства, е в синхрон с изискванията на чл. 54 НК, както и с реализиране целите на наказанието, визирани в чл. 36 НК. Институтът на условното
3 от 4
осъждане по чл. 66, ал. 1 НК, е приложен законосъобразно, предвид наличието на всички формални законови предпоставки и извода на съда, че за
поправянето и превъзпитаването на дееца не е необходимо същият да бъде изолиран от обичайната си семейна и социална среда, за да изтърпява
ефективно наказанието си.
Предвид горните съображения, като не констатира поддържаните в жалбата отменителни основания, обуславящи касационната отмяна на
проверявания съдебен акт, ВКС прие, че съобразно правомощието си по чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК, обжалваното въззивно решение следва да бъде
оставено в сила.
Воден от изложените съображения, и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 64 от 10. 05. 2011г., на Софийския апелативен съд, наказателно отделение, 3 състав, постановено по
ВНОХД № 422/ 2010г., по описа на съда.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС