Софийски градски съд

Софийски градски съд - Решение 4143 /9.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
4143
Дата: 
06/09/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЗЛАТКА Н. ЧОЛЕВА, КАТЕРИНА Д. ЕНЧЕВА, ЦВЕТОМИРА П. КОРДОЛОВСКА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е  Ш 
Е  Н  И Е
 
В      И М Е
Т О      Н А      Н А Р О Д А
                                                  09.06.2010г.
 
 
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-в въззивен състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и девети януари, две
хиляди и десета година в състав :                                                           
       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКА ЧОЛЕВА
                                                                  
ЧЛЕНОВЕ : КАТЕРИНА ЕНЧЕВА
                                                                                           ЦВЕТОМИРА
КОРДОЛОВСКА
 
9  
      И  
:
 
ОСТАВЯ В
СИЛА решението от 16.07.2008г.,
постановено по гр. дело № 24408/2007 г. на Софийски районен съд, ІІ ГО, 54
състав. 
 
 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ : 1.                              2.
                  
 
 
 

 

Софийски градски съд - Решение 12704 /14.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12704
Дата: 
06/14/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              14.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:            ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                                                    по описа за 
2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.                                                                            
 
 
  Е   Ш   И   :
 
 
         ПОТВЪРЖДАВА
решение от 21.07.2009г., гр.д.2563/09г., СРС, 60  с-в.
Решението подлежи на касационно обжалване пред
Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването на преписа на
страните.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
 
                           2.
           

 

Софийски градски съд - Определение 6288 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
6288
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Р  
Е   Д   Е   Л   Е  
Н   И   Е   :
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕЛА КАЦАРОВА
                   ЧЛЕНОВЕ:
          ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА                                     
                                                                                  
ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е 
по реда на чл.418, ал.4 вр. чл.274 и сл. ГПК.
   Е  
Д   Е   Л  
И   :
 
ПРЕКРАТЯВА
производството по гр.д.6288/10г.,
СГС, ІV-а с-в.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
                                                              
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                               ЧЛЕНОВЕ
:      1.
                                                                         
                  2.                                          

 

Софийски градски съд - Решение 12661 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12661
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:            ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                                                     2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.                                                                            
 
 
  Е   Ш   И   :
 
 
         ПОТВЪРЖДАВА
решение от 30.07.2009г., гр.д.44674/08, СРС, 79  с-в в отхвърлителната част на иска по чл.266,
ал.1 КТ за неимуществени вреди.
Решението подлежи на касационно обжалване пред
Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването на преписа на
страните.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
 
                           2.
           

 

Софийски градски съд - Решение 50843 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
50843
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:                                                                                   
                                                                                   ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
  2007г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.196 и сл. ГПК/отм./ вр.
§2, ал.2 ПЗР на ГПК.                                                                            
 
 
   И   :
 
 
ОБЕЗСИЛВА решение от 28.12.2006г., гр.д.9693/05г., СРС, 42 с-в в
частта, с която е отхвърлен иск по чл.26, ал.1, пр.2 ЗЗД.
         ВРЪЩА
делото на Софийския районен съд в тази част за произнасяне по иск с правно
основание чл.28, ал.1, пр.1 ЗЗД.
         ОСТАВЯ
В СИЛА решение от 28.12.2006г., гр.д.9693/05г., СРС, 42 с-в в частта, с
която е отхвърлен иска по чл.472 ГПК/отм./.
ОСЪЖДА Б.М.Д., ЕГН**********,*** да

 

Софийски градски съд - Определение 6430 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
6430
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Р  
Е   Д   Е   Л   Е  
Н   И   Е   :
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕЛА КАЦАРОВА
              ЧЛЕНОВЕ:
           ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                 ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
Производството е 
по реда на чл.274 и сл. ГПК.
 
   Е  
Д   Е   Л  
И   :
ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „А.
Б.” А.Е. – дружество учредено и регистрирано по гръцкото законодателство, чрез
адв.М. срещу  определение от
13.05.2010г., гр.д.17133/10г., СРС, 76 с-в, с което е оставена без уважение
молбата от 11.05.2010г. за ПОФГ.
Определението  
 
 
                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.                         

 

Софийски градски съд - Решение 12403 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12403
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
 
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:           ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                           
                      ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
  2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.
 
 
Р   Е   Ш   И   :
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
                           2.           

 

Софийски градски съд - Решение 12456 /10.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12456
Дата: 
06/10/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, РУМЯНА А. СПАСОВА

Резюме: 


РЕШЕНИЕ
  София  10.06.2010
г.
       И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
   ГРАДСКИ  
СЪД,    Г.О.,   ІI-б  
ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ,
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
                     ЧЛЕНОВЕ: 1. РАЛИЦА ДИМИТРОВА
                              2. РУМЯНА СПАСОВА
  г. и за да се произнесе, взе предвид
следното:
 
Р 
Е  Ш  И: 
 
                                   ОСЪЖДА  
 
                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
                                                                         
ЧЛЕНОВЕ: 1.                                             

 

Софийски градски съд - Определение 6525 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
6525
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

РУМЯНА А. СПАСОВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
гр. София, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розинела Янчева                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:
Ралица Димитрова
            Румяна Спасова
 
като
разгледа докладваното от мл. съдия Спасова частно
гражданско дело № 6525 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
 
Производството
е по реда на чл. 274 – чл. 279 ГПК.
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на В.И.Ш. и А.И.Б. срещу протоколно
определение от 15.04.2010 г. за частично прекратяване на производството по
гр.д. № 12691/2008 г. на Софийски районен съд, 27 състав.
ОСЪЖДА В.И.Ш., ЕГН ********** *** и А.И.Б., ЕГН ********** ***
на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплатят на Е. Т. С., ЕГН ********** и Л. Д.
С., ЕГН *********** *** сумата 150 лв. разноски
по делото.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния
касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя при
условията на чл. 274, ал. 3 ГПК.           
           
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.
 

 

Софийски градски съд - Решение 2161 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
2161
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РУМЯНА А. СПАСОВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
гр. София, 11.06.2010 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
РАЛИЦА ДИМИТРОВА
                                 РУМЯНА СПАСОВА
 
при
секретаря Д.Ш., като разгледа докладваното от младши съдия Спасова гр.д. № 2161 по описа за 2009 г. и за
да се произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 258 – 273 ГПК.
 
 
ОТМЕНЯ решението от 27.01.2009 г. по гр.д. № 24559/2008 г.
на Софийски районен съд, 62 състав, с което е отхвърлен иск с правно основание
чл. 213 КЗ във вр. с чл. 49 ЗЗД за сумата 264 лв. и иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД до
сумата 22,55 лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА С. о., с адрес: гр. С., ул. „М.” № ** да заплати на
ЗАД „А.” АД, с адрес: гр. С., ул. „С. К.” № * сумата 264 лв. (двеста шестдесет
и четири лева) на основание чл. 213 КЗ във вр. чл. 49 ЗЗД и сумата от 22,55 лв.
(двадесет и два лева и 55 ст.) лихва за забава на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД
за периода от 29.01.2008 г. до 21.08.2008 г., ведно със законната лихва,
считано от 21.08.2008 г. до окончателното изплащане, както и 422,61 лв.
(четиристотин двадесет и два лева и 61 ст.) разноски по делото пред двете
инстанции.
ОСТАВЯ В
СИЛА решението в останалата част.
Решението е окончателно и не