Софийски градски съд

Софийски градски съд - Решение 4404 /10.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
4404
Дата: 
06/10/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА, ГАЛЯ Й. МИТОВА, МАРИЯНА Н. АНГЕЛОВА

Резюме: 


Р E Ш Е Н И Е
Р  E 
Ш  Е  Н 
И  Е
 
№ ……….,              
10.06.2010 година,           град
София,
  Е 
Т  О     Н 
А     Н  А 
Р  О  Д  А
 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, І-во Гражданско отделение, I-ви
брачен въззивен състав, в публично
съдебно заседание на десети май през 2010 година, в състав:
   ПРЕДСЕДАТЕЛ :
                ЧЛЕНОВЕ :
 
гражданско дело по описа
на съда за
за да се произнесе, взе предвид следното : 
Р Е Ш И:
 
ПОТВРЪЖДАВА Решение № ІІІ-84-1 от 19.01.2010 г.,
постановено по гражданско дело № 4942 по описа за 2008 г., на Софийски районен
съд, Трето гражданско отделение, 84 състав.
ОТХВЪРЛЯ претенциите на въззивниците за присъждане на
разноски като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ПРЕПИСИ от настоящето решение да се връчат на
страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред
Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването
на преписите на страните.
 
  ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………  2. ……………

 

Софийски градски съд - Решение 12704 /14.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12704
Дата: 
06/14/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              14.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:            ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                                                    по описа за 
2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.                                                                            
 
 
  Е   Ш   И   :
 
 
         ПОТВЪРЖДАВА
решение от 21.07.2009г., гр.д.2563/09г., СРС, 60  с-в.
Решението подлежи на касационно обжалване пред
Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването на преписа на
страните.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
 
                           2.
           

 

Софийски градски съд - Определение 6288 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
6288
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Р  
Е   Д   Е   Л   Е  
Н   И   Е   :
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕЛА КАЦАРОВА
                   ЧЛЕНОВЕ:
          ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА                                     
                                                                                  
ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е 
по реда на чл.418, ал.4 вр. чл.274 и сл. ГПК.
   Е  
Д   Е   Л  
И   :
 
ПРЕКРАТЯВА
производството по гр.д.6288/10г.,
СГС, ІV-а с-в.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
                                                              
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                               ЧЛЕНОВЕ
:      1.
                                                                         
                  2.                                          

 

Софийски градски съд - Решение 12661 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12661
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:            ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                                                     2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.                                                                            
 
 
  Е   Ш   И   :
 
 
         ПОТВЪРЖДАВА
решение от 30.07.2009г., гр.д.44674/08, СРС, 79  с-в в отхвърлителната част на иска по чл.266,
ал.1 КТ за неимуществени вреди.
Решението подлежи на касационно обжалване пред
Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването на преписа на
страните.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
 
                           2.
           

 

Софийски градски съд - Решение 12403 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12403
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
 
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:           ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                                                                       
                                                           
                      ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
  2009г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.
 
 
Р   Е   Ш   И   :
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:      
1.
 
                           2.           

 

Софийски градски съд - Определение 6430 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
6430
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Р  
Е   Д   Е   Л   Е  
Н   И   Е   :
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕЛА КАЦАРОВА
              ЧЛЕНОВЕ:
           ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА
                 ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
Производството е 
по реда на чл.274 и сл. ГПК.
 
   Е  
Д   Е   Л  
И   :
ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „А.
Б.” А.Е. – дружество учредено и регистрирано по гръцкото законодателство, чрез
адв.М. срещу  определение от
13.05.2010г., гр.д.17133/10г., СРС, 76 с-в, с което е оставена без уважение
молбата от 11.05.2010г. за ПОФГ.
Определението  
 
 
                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.                         

 

Софийски градски съд - Решение 50843 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
50843
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТЕЛА Б. КАЦАРОВА, ДЖУЛИАНА И. ПЕТКОВА, ДАЯНА К. ЦВЕТАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И
Е
 
              11.06.2010г.                 гр.София
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІV-А въззивен състав, в публичното съдебно заседание
на трети юни през две хиляди и десета година, в състав:
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА КАЦАРОВА
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:                                                                                   
                                                                                   ДАЯНА ЦВЕТАНОВА
  2007г., взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.196 и сл. ГПК/отм./ вр.
§2, ал.2 ПЗР на ГПК.                                                                            
 
 
   И   :
 
 
ОБЕЗСИЛВА решение от 28.12.2006г., гр.д.9693/05г., СРС, 42 с-в в
частта, с която е отхвърлен иск по чл.26, ал.1, пр.2 ЗЗД.
         ВРЪЩА
делото на Софийския районен съд в тази част за произнасяне по иск с правно
основание чл.28, ал.1, пр.1 ЗЗД.
         ОСТАВЯ
В СИЛА решение от 28.12.2006г., гр.д.9693/05г., СРС, 42 с-в в частта, с
която е отхвърлен иска по чл.472 ГПК/отм./.
ОСЪЖДА Б.М.Д., ЕГН**********,*** да

 

Софийски градски съд - Решение 12456 /10.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
12456
Дата: 
06/10/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, РУМЯНА А. СПАСОВА

Резюме: 


РЕШЕНИЕ
  София  10.06.2010
г.
       И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
   ГРАДСКИ  
СЪД,    Г.О.,   ІI-б  
ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ,
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
                     ЧЛЕНОВЕ: 1. РАЛИЦА ДИМИТРОВА
                              2. РУМЯНА СПАСОВА
  г. и за да се произнесе, взе предвид
следното:
 
Р 
Е  Ш  И: 
 
                                   ОСЪЖДА  
 
                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
                                                                         
ЧЛЕНОВЕ: 1.                                             

 

Софийски градски съд - Определение 6525 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
6525
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

РУМЯНА А. СПАСОВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
гр. София, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розинела Янчева                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:
Ралица Димитрова
            Румяна Спасова
 
като
разгледа докладваното от мл. съдия Спасова частно
гражданско дело № 6525 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
 
Производството
е по реда на чл. 274 – чл. 279 ГПК.
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на В.И.Ш. и А.И.Б. срещу протоколно
определение от 15.04.2010 г. за частично прекратяване на производството по
гр.д. № 12691/2008 г. на Софийски районен съд, 27 състав.
ОСЪЖДА В.И.Ш., ЕГН ********** *** и А.И.Б., ЕГН ********** ***
на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплатят на Е. Т. С., ЕГН ********** и Л. Д.
С., ЕГН *********** *** сумата 150 лв. разноски
по делото.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния
касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя при
условията на чл. 274, ал. 3 ГПК.           
           
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.
 

 

Софийски градски съд - Решение 2161 /11.6.2010 г.

Град: 
София
Съд: 
Софийски градски съд
Номер: 
2161
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РУМЯНА А. СПАСОВА, РАЛИЦА Б. ДИМИТРОВА, РОЗИНЕЛА Т. ЯНЧЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
гр. София, 11.06.2010 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
РАЛИЦА ДИМИТРОВА
                                 РУМЯНА СПАСОВА
 
при
секретаря Д.Ш., като разгледа докладваното от младши съдия Спасова гр.д. № 2161 по описа за 2009 г. и за
да се произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 258 – 273 ГПК.
 
 
ОТМЕНЯ решението от 27.01.2009 г. по гр.д. № 24559/2008 г.
на Софийски районен съд, 62 състав, с което е отхвърлен иск с правно основание
чл. 213 КЗ във вр. с чл. 49 ЗЗД за сумата 264 лв. и иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД до
сумата 22,55 лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА С. о., с адрес: гр. С., ул. „М.” № ** да заплати на
ЗАД „А.” АД, с адрес: гр. С., ул. „С. К.” № * сумата 264 лв. (двеста шестдесет
и четири лева) на основание чл. 213 КЗ във вр. чл. 49 ЗЗД и сумата от 22,55 лв.
(двадесет и два лева и 55 ст.) лихва за забава на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД
за периода от 29.01.2008 г. до 21.08.2008 г., ведно със законната лихва,
считано от 21.08.2008 г. до окончателното изплащане, както и 422,61 лв.
(четиристотин двадесет и два лева и 61 ст.) разноски по делото пред двете
инстанции.
ОСТАВЯ В
СИЛА решението в останалата част.
Решението е окончателно и не