Районен съд - Силистра

Районен съд - Силистра - Решение /29.4.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
04/29/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.

Постъпила е молба от А.А.С., в която твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за него права и задължения, той фигурира с личното си име „А.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е записан с личното име “С.”, с което фактически никога не се е легитимирал. Счита, че бъдещото използване на това ново за него име би му причинило значителни трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на името, отразено в акта му за раждане – “С.”, като същото за в бъдеще се счита “А.”, както досега се е назовавал и представял в обществото.
Воден от горното и на основание чл. 235 ГПК, Силистренският районен съдР Е Ш И :ДОПУСКА промяна на собственото име, с което молителят А.А.С. с ЕГН **********с*** е записан в акта си за раждане /№ 403 от 1955 г. на Община Сс/ - „С.”, което за в бъдеще да се счита „А.”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщението.

След влизане в сила на решението да се изпрати препис от него на Община Сс, за да се отбележи допуснатата промяна в акта за раждане и в регистрите на населението

 

Районен съд - Силистра - Решение /12.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/12/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА

Резюме: 

Съдът ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Р.З.А., ЕГН – **********, за допускане на промяна във фамилното й име, на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР, съответно на Т.Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщаването му.

 

Районен съд - Силистра - Решение /13.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/13/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 

Производството е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.

Постъпила е молба от Т.И.С., в която твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите документи, които я касаят и произвеждат за нея права и задължения, тя фигурира с личното си име „Т.”. Същевременно узнала, че в акта си за раждане е записана с личното име “Т.”, с което фактически никога не се е легитимирала. Счита, че бъдещото използване на това различно име би й причинило значителни трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на името, отразено в акта й за раждане – “Т.”, като същото за в бъдеще се счита “Т.”, както досега се е назовавала и представяла в обществото.
Създалото се разминаване в личното име на молителката по акта й за раждане и останалите издавани й документи, включително удостоверението й за раждане, би породило в нейна тежест многобройни затруднения от гражданскоправен и административен характер, чието избягване налага привеждане на отразеното в акта й за раждане име с това, което действително я индивидуализира в обществото. Тази наложителност и по – конкретно ситуацията, която я поражда, съставлява важно обстоятелство по смисъла на чл. 19, ал.1 ЗГР, което обуславя основателността на направеното искане и мотивира решението на съда да допусне исканата чрез настоящото производство промяна.

Воден от горното и на основание чл. 235 ГПК, СРСР Е Ш И :ДОПУСКА промяна на собственото име, с което молителката Т.И.С. с ЕГН ********** *** е записана в акта си за раждане / № 77 от 1950 г. на с. К., общ. Сс / - „Т.”, което за в бъдеще да се счита „Т.”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщението.

След влизане в сила на решението да се изпрати препис от него на Община Сс, за да се отбележи допуснатата промяна в акта за раждане и в регистрите на населението.


 

Районен съд - Силистра - Решение /28.4.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА

Резюме: 

Съдът ДОПУСКА промяна в бащиното име на Й. П. Г. с ЕГН - ********** по Акт за раждане № 276/ 16.07.1949 г. на Община гр.С., като презимето на молителката да се счита П. .

След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на заинтересуваната институция за вписване на промяната в имената на молителката в акта за раждане и в регистъра за гражданско състояния.

Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок, който за присъстващите тече от днес, а за заинтересованата страна - от съобщаването му.

 

Районен съд - Силистра - Решение /11.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/11/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПЕТЪР С. ПЕТРОВ

Резюме: 

ЗГР С. районен съд

Р Е Ш И :ДОПУСКА промяна в Акт за раждане №…./***, околия С. във фамилното име на титуляра на акта Н.Н. Г., с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита - Д..

След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община С., гр.С. за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С. в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община С. и Районна прокуратура С.– от датата на съобщаването му.

 

Районен съд - Силистра - Решение /28.4.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 

Ищецът Х.И.Х., действащ чрез своята майка и законен представител Ж.В.Ж., твърди, че преди три години със съдебно решение ответникът бил осъден да му заплаща мечна издръжка в размер на 40 лв. Намира, че към настоящия момент обстоятелствата, които обуславят нуждата му от издръжка, съществено са променили, тъй като с увеличаване на възрастта му са нарастнали и неговите потребности. Счита, че поради ниския си размер определената към настоящия момент издръжка не е в състояние да задоволи в достатъчна степен неговите нужди, още повече че междувременно е увеличил и нормативно предвиденият минимум на средствата, които родителите са длъжни да отделят за задоволяване нуждите на своите деца. Поради тези причини моли съда да осъди ответника да му заплаща мечната сума от 100 лв., считано от датата на подаване на исковата молба в съда, а именно 08.01.2010 г., както и да му възстанови направените по делото разноски.
На основание чл. 78, ал. 6 ГПК ответникът следва да заплати по сметка на СРС държавна такса за настоящото производство в размер на 50 лв. и разноски за хонорара на назначения му особен представител (който общо възлиза на сумата от 80 лв.) съразмерно на отхвърлената част от иска, а именно – 26,70 лв. На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да възстанови на ищеца и направените от последния деловодни разноски съразмерно на уважената част от иска, а именно 50 лв. за адвокатски хонорар.

Воден от горното и на основание чл. 235 ГПК, СРСР Е Ш И :ИЗМЕНЯ размера на издръжката, определена с решение № 3 от 06.02.2007 г., постановено по бр.д. № 1010 по описа на СРС за 2006 г., както следва:

ОСЪЖДА И.Х.И. с ЕГН ********** *** да заплаща на сина си Х.И.Х. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Ж.В.Ж. с ЕГН ********** *** мечна издръжка в размер на 60 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 08.01.2010 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелство, водещо до нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска за заплащане на мечна издръжка над тази сума.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената издръжка на основание чл. 242, ал.1 ГПК.

ОСЪЖДА И.Х.И. с ЕГН ********** *** да заплати на сина си Х.И.Х. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Ж.В.Ж. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски съразмерно на уважената част от иска в размер на 50 лв. за адвокатсски хонорар.

ОСЪЖДА И.Х.И. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на СРС държавна такса за настоящото производство в размер на 50 лв. и разноски за хонорара на назначения му особен представител съразмерно на отхвърлената част от иска, а именно – 26,70 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СОС в двудмичен срок, считано от 12.05.2010 г.


 

Районен съд - Силистра - Решение /13.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/13/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЖАНЕТ И. БОРОВА

Резюме: 

Производството е охранително по реда на чл.542 и сл. от ГПК.

Молителката Р.Т.Д. моли съда да признае за установено по отношение на Община Силистра, че е майка на детето АНЖЕЛИКА РЕНОВА Т., за раждането на което не е съставен акт за раждане. Твърди, че детето е родено на ***г. в 9,40ч. в гинекологична болница в гр.Ретимно, о.Крит, Р.Гърция.

Заинтересованото лице - Община Силистра, призовано редовно, не изпраща представител и не депозира становище по иска.

Районна прокуратура - гр.Силистра, също редовно призована, не изпраща представител и не депозира становище по иска.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

По делото е представено удостоверение от Община Силистра с изх.№869/11.05.2010г., от което е видно, че за детето АНЖЕЛИКА РЕНОВА Т. не е съставен акт за раждане, което дава основание на майката на основание чл.542 от ГПК да иска установяването на този факт по съдебен ред.

Въпреки липсата на съставен акт за раждане, майката представя извадка от регистрация на удостоверение за раждане №1383/03.04.2009г., издадено от Секретариата на Община Ретимно, Република Гърция, регион на остров Крит, от което е видно, че на 24.03.2009г. в 9,40ч. в гинекологична болница в гр.Ретимно, о.Крит, Р.Гърция е родено детето, записано в приложеното удостоверение №182 като Т. от майка Р.Д.Т. и баща неизвестен.

Това доказателство и липсата на оспорване, както и представеното удостоверение от Община Силистра установяват по безспорен начин, че за детето АНЖЕЛИКА РЕНОВА Т. не е съставен акт за раждане и че твърдените от молителката факти – дата и място на раждане и родителите съвпадат с действителните.

Преценявайки тези доказателства и като съобрази разпоредбата на чл.542 от ГПК, във вр. с чл.42, ал.2 от ЗГР, съдът счита молбата за основателна.

Предвид изложеното, Силистренският районен съдР Е Ш И:ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Силистра, че АНЖЕЛИКА РЕНОВА Т. е родена на ***г***, о.Крит, Република Гърция от майка Р.Д.Т. с ЕГН:********** и баща неизвестен.След влизане на решението в сила, да се изпрати препис от същото на ОБЩИНА СИЛИСТРА за съставяне на акта за раждане на детето.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок, който за ищцата тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура Силистра – от съобщаването.ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание и написан на 14.05.2010 г. 

Районен съд - Силистра - Определение /28.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

СТОЯН И. СТОЯНОВ

Резюме: 

Съдът след като изслуша становищата на страните и последната дума на осъдената А., прие за установено следното: Действително А. е била осъждана при постановяване на присъда 76/27.01.2010г на СРС и е следвало наложеното наказание с тази присъда да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим. При изпълнение на присъдата са възникнали затруднения, свързани с тълкуването й с оглед режима на изтърпяване на наказанието. Действително волята на съда е била такава и се касае явно за техническа грешка при изписване на присъдата. Съдът като съобрази разпоредбите на чл. 60, ал. 1, ЗИНЗС намира предложението за основателно, поради коетоО П Р Е Д Е Л И :ДОПУСКА тълкуване на присъда 76/27.01.2010г, по нохд 764/2009г на СРС, влязла в сила на 12.02.2010г, като се счита „ налага наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/месеца, изтърпяването на което да започне при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.”ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

Районен съд - Силистра - Определение /28.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

СТОЯН И. СТОЯНОВ

Резюме: 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ общо наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ месеца, изтърпяването на което да започне при първоначален общ режим в затворническо общежитие от закрит тип на осъдения Т.Е.П. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен - живее на съпружески начала, осъждан, не работи, с ЕГН ********** по споразумение № 618/11.09.2008г, по нохд 675/2008г на СРС, влязла в законна сила на 11.09.2008г, с което е наложено наказание по вид лишаване от свобода за срок от 3 месеца, по споразумение № 717/23.10.2008г по нох 825/2008г на СРС, влязло в законна сила на 23.10.2008г, с което наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца и присъда 76 от 27.01.2010г, по нохд 764/2009г, на СРС, влязла в законна сила от 12.02.2009г, с която е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, изтърпяването на което да започне при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, като зачита времето, през което осъдения е изтърпял изцяло или от части по някое от горните наказания.Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред СОС от днес.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

Районен съд - Силистра - Споразумение /31.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
05/31/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ

Резюме: 

ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.А. роден на *** ***, живущ *** български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2010 г. в гр. Силистра без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество – хероин с нетно тегло 4.1304 гр. и активно действащ компонент диацетилморфин – 2,5 тегловни процента на стойност 206.52 лева, поради което на осн. чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение „първо” от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА при първоначален строг режим, което да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор” и

ГЛОБА в размер на 2 000.00 /две хиляди/лева.


Съдът
ОСЪЖДА А.И.А. със снета по делото самоличност да заплати сумата от 121.00 /сто двадесет и един/ лева по сметка на СРС, представляващи разноски по делото до настоящия етап. След подписването на споразумението от страните, на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТО П Р Е Д Е Л И:ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 219/2010 г. по описа на СРС срещу подсъдимия А.И.А., поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, приключило в 10.00 часа и написан на 31.05.2010г.