Районен съд - Силистра

Районен съд - Силистра - Присъда /29.4.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
04/29/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

СТОЯН И. СТОЯНОВ

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
П   Р  
И   С   Ъ  
Д   А
гр.Силистра, 29.04.2010 год.
 
  Е 
Т  О    Н 
А    Н  А 
Р  О  Д  А
 
при
секретаря А.М. и с участието на прокурора Галина Вълчева като изслуша
докладваното от районния съдия НОХ дело № 197 по описа за 2010 год., като взе
предвид данните по делото Силистренският районен съд,
  С 
Ъ  Д  И:
 
Признава подсъдимия С. Р.Д.,***, български гражданин,
не женен, осъждан, с ЕГН: **********, за
виновен в това, че на 11.12.2009 година, в гр.Силистра,  съзнателно се е ползвал от  неистински официален документ-свидетелство за
основно образование, като за съставянето не може да му се търси отговорност,
поради което и на основание чл.316 от НК във връзка с чл.308, ал.2 от НК и чл.372,
ал.2 от НПК и чл.58 а във връзка с чл.55 от НК му налага наказание пробация със
следните мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от
шест месеца, с периодичност два пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител
за срок от шест месеца;
Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на
100 часа за срок от една година;
Веществените доказателства да останат приложени към
делото.
&n

 

Районен съд - Силистра - Решение /2.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

СТОЯН И. СТОЯНОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е 
Ш  Е  Н 
И  Е
 
гр. Силистра, 01.0 
В  И М Е Т О 
Н А  Н А Р О Д А
 
         Силистренски  районен 
съд,  наказателна колегия, в
публично заседание на осемнадесети  март
през две хиляди и десета година в състав:
 
  СТОЯНОВ
 
при
секретаря А.М., като разгледа докладваното от районния съдия  административно-наказателно дело  №39 по 
описа  на съда  за 
две  хиляди  и десета 
година,  за  да 
се  произнесе  взе 
предвид  следното:
 
Ответникът по жалбата счита, че Наказателното
постановление е законосъобразно и моли съда да го потвърди.
 
Силистренски районен съд ,като прецени доводите на
страните и провери данните по делото, при за установено следното от фактическа
и правна страна:
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна и е
процесуално допустима.
         На жалбоподателката
е бил съставен акт и в последствие в предвидените срокове е било издадено
обжалваното наказателно постановление. От събраните в хода на съдебното
следствие доказателствени средства се установи, че на жалбоподателката е
отпуснато обезщетение за безработица. Същата е запо

 

Районен съд - Силистра - Споразумение /2.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

СТОЯН И. СТОЯНОВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
 
П 
Р  О  Т 
О  К  О  Л
докладвано от 
районния съдия
На именното повикване в 09.00 часа   се явиха:
ПОДСЪДИМ М.Г.С. – редовно призован, явява се
лично  и с адв. И.А.
СТРАНА – РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СИЛИСТРА – редовно
призовани, явява се ПРОКУРОР ВЪЛЧЕВА
 
СЪДЪТ           
            ПРОК.
ВЪЛЧЕВА - Нямам възражения по състава на съда.
            АДВ.
А. - Нямам възражения по състава на съда и прокурора.
           
български
гражданин, с основно образование, На подсъдимия бяха разяснени правата по НПК.
            АДВ.
А. - Нямам искания.
На основание чл. 276, НПК съдът
 
                                    ДАВА
ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
 
            ДОКЛАДВА
СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО.
АДВ. А. - Поддържам споразумението. Считам,
че същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.
           
            ПОДС.
С. - Разбрах обвинението. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците
от споразумението. Съгласен съм с наказанието. Доброволно  подписах споразумението и декларацията. Ще
подпиша и съдебния протокол. 
             
            АДВ

 

Районен съд - Силистра - Решение 507 /18.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
507
Дата: 
05/18/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 314
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 507 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от  Ц.Я.Н., в която твърди, че във всички свои документи
за самоличност, както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за
него права и задължения, той фигурира с 
фамилното си име „Н.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е
записан с фамилното име “Ц.”, с което фактически никога не се е легитимирал.
Счита, че бъдещото използване на тази нова  за него фамилия би му причинило значителни
трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на фамилното
име, отразено в акта му за раждане – “Ц.”, с фамилията, с която винаги се е
ползвал и с която е познат в обществото – “Н.

 

Районен съд - Силистра - Определение 347 /14.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
347
Дата: 
06/14/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
 гр. Силистра, 14.06.2010
година
 
наказателна колегия, в
открито съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и десета година
в състав:
 – редовно призован, явява се лично.
         Съдът
намира, че са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, предвид
волята на жалбоподателя обективирана в молбата депозирана пред Силистренски
районен съд, с които същият оттегля жалбата си срещу наказателно постановление № 347 от 18.03.2010
год. на ВНД началник на РУ на МВР- Силистра. 
       Поради посочените обстоятелства съдът намира,
че не са налице основания за разглеждане на настоящото
административнонаказателно дело и същото следва да бъде прекратено.
от гореизложените съображения, съдът
Определи:
НЕ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
АНД №347 по описа на Силистренски районен съд за 2010 год.
подлежи на обжалване пред Силистренски административен съд в 14-дневен срок от датата
на съобщаването на страните.
е изготвен в съдебно заседание, приключило в 14:03 часа.
 
 
 

 

Районен съд - Силистра - Решение 529 /17.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
529
Дата: 
05/17/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 268
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на двадесет и осми април 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 529 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила
е молба от К.Д.Т., в която твърди, че във всички свои документи за самоличност,
както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за него права и
задължения, той фигурира с  личното си
име „К.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е записан с личното име “К.”,
с което фактически никога не се е легитимирал. Счита, че бъдещото използване на
това различно име би му причинило значителни трудности и неудобства, поради
което моли съда да допусне промяна на името, отразено в акта му за раждане – “К.”,
като същото за в бъдеще  се счита “К.”,
както досега се е назовавал и представял в обществото.

 

Районен съд - Силистра - Решение 575 /18.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
575
Дата: 
05/18/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 316
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 575 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от  Т.П.И., в която твърди, че във всички свои документи
за самоличност, както и останалите документи, които го касаят и произвеждат за
него права и задължения, той фигурира с 
фамилното си име „И.”. Същевременно узнал, че в акта си за раждане е
записан с фамилното име “П.”, с което фактически никога не се е легитимирал.
Счита, че бъдещото използване на тази нова  за него фамилия би му причинило значителни
трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на фамилното
име, отразено в акта му за раждане – “П.”, с фамилията, с която винаги се е
ползвал и с която е познат в обществото – “И.

 

Районен съд - Силистра - Решение 1116 /14.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
1116
Дата: 
06/14/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
                                                 гр.Силистра 14.06.2010 год.
 
                     гражданско дело
№ 1116 по описа за 2010 година
 
№ 475
 
 ДОПУСКА     промяна в лично и бащиното  име на . Н. Т. с
ЕГН - **********  по Акт за раждане №
350/ 2***, като личното и бащиното  име  на молителката да се считат съответно С.Н. .
Решението е
окончателно и не подлежи на обжалване.
 
След влизане на
решението в сила, препис от същото  да се
изпрати на заинтересуваната институция за вписване на
промяната в имената на молителката в акта за раждане и в регистъра за
гражданско състояния.
           
                                                               
РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
                                                                 СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

 

Районен съд - Силистра - Решение 624 /18.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
624
Дата: 
05/18/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 624 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от И.Д.С., в която
твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите
документи, които го касаят и произвеждат за него права и задължения, той
фигурира с  фамилното си име „С.”. Същевременно
узнал, че в акта си за раждане е записан с фамилното име “К”, с което
фактически никога не се е легитимирал. Счита, че бъдещото използване на тази
нова  за него фамилия би му причинило
значителни трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на
фамилното име, отразено в акта му за раждане – “К”, с фамилията, с която винаги
се е ползвал и с която е познат в обществото – “С.”***,

 

Районен съд - Силистра - Решение 621 /18.5.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Районен съд - Силистра
Номер: 
621
Дата: 
05/18/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИЯ Н. ПЕТРОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 318
гр. Сс,  17 май 2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
СРС,
гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети май 2010 г., в състав:
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ПЕТРОВА
При секретаря Н.
Г. като разгледа докладваното  от
районния съдия гр.д. № 621 по описа на съда за 2010 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството
е по реда на чл. 19, ал.1 във вр. чл. 73 ЗГР.
            Постъпила е молба от Н.А.К., в която
твърди, че във всички свои документи за самоличност, както и останалите
документи, които го касаят и произвеждат за него права и задължения, той
фигурира с  фамилното си име „К.”. Същевременно
узнал, че в акта си за раждане е записан с фамилното име “И.”, с което
фактически никога не се е легитимирал. Счита, че бъдещото използване на тази
нова  за него фамилия би му причинило
значителни трудности и неудобства, поради което моли съда да допусне промяна на
фамилното име, отразено в акта му за раждане – “И.”, с фамилията, с която винаги
се е ползвал и с която е познат в обществото – “К.”*