Районен съд - Русе

Районен съд - Русе - Решение /23.2.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
28
Дата: 
02/23/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

IX състав, НИКОЛАЙ С. СТЕФАНОВ

 

Районен съд - Русе - Решение /19.4.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
314
Дата: 
04/19/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

IV състав, ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА

Резюме: 

Р Е Ш И :ИЗМЕНЯ на основание чл. 51 ал. 4 от СК постановеното решение по гр.дело № 940 / 2004 по описа на РРС в частта му относно предоставянето на родителските права по отношение на детето И. И.К. , родено на *** г., както следва :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето И. И.К. , на бащата И.М. К., ЕГН ********** *** .

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето И. И.К. при бащата И.М. К., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ на майката М.Е.Д., ЕГН ********** *** , режим на лични отношения с детето всяка първа и четвърта събота и неделя на месеца от 12,00 ч. в събота до 18,00 ч. в неделя, с преспиване, както и 20 дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата.

ПРЕКРАТЯВА присъдената издръжка по гр.дело № 920 / 2004г. по описа на РРС .

ОСЪЖДА М.Е.Д., ЕГН **********,***, да заплаща за малолетното си дете И. И.К., чрез неговия баща и законен представител И.М. К., ЕГН ********** *** , ежемесечна издръжка в размер на 60 (шесдесет) лева , считано от влизане в сила на съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, до настъпването на обстоятелства , водещи до изменение или прекратяване на издръжката .

ОСЪЖДА М.Е.Д., ЕГН **********,*** , сем..... , да заплати по с/ка на РРС сумата от 86,40 лева – държавна такса за присъдената издръжка .

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните .

 

Районен съд - Русе - Присъда /4.5.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
778
Дата: 
05/04/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

VII състав, МИРОСЛАВ А. ЙОРДАНОВ

Резюме: 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.Р.А., родена на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждана, неомъжена, безработна, с ЕГН: **********,

ЗА ВИНОВНА в това, че на 27.11.2009 г., в гр.Русе, без надлежно разрешително държала високорисково наркотично вещество - амфетамин, с нетно тегло 2,37 грама, с активен компонент 5,1%, на стойност 71,10 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.З, т.1 от НК, чл.78а вр. с ч л. 2, а л. 2 от Н К я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 650 (шестстотин и петдесет) л в.

ОСЪЖДА подсъдимата М.Р.А., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в полза на държавата -сумата от 71,20лв. представляваща направените разноски на досъдебното производство.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - амфетамин, с нетно тегло 2,37 грама, с активен компонент 5,1%, на стойност 71,10 лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15 - дневен, срок от днес, пред Русенския Окръжен съд.

 

Районен съд - Русе - Решение /16.4.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
5909
Дата: 
04/16/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА

Резюме: 

Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Заповед №023/28.08.2009г. на изп.директори на “ЕГГЕД РУСЕ”АД-гр.Русе, с която на И.В.В., ЕГН **********, е наложено дисципинарно наказание “Забележка”, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА “ЕГГЕД РУСЕ”АД със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.”Трети март”74, представлявано от изп.директори Г.М. и П.Г., да заплати на И.В.В. 110 лева деловодни разноски.

ОСЪЖДА “ЕГГЕД РУСЕ”АД със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.”Трети март”74, представлявано от изп.директори Г.М. и П.Г., да внесе по сметка на Русенски районен съд 80 лева държавна такса по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Русе - Присъда /17.2.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
254
Дата: 
02/17/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

IX състав, НИКОЛАЙ С. СТЕФАНОВ

Резюме: 

ПРИСЪДИ :ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.Ч., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, многократно осъждан, ЕГН:********** за

ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2009г.. в гр.Русе, с цел да набави за себе си имотна облата възбудил у Е.И.П. *** - крупие в казино Виена-Русе заблуждение, че й предава паричната сума от 1000/хиляда/ лева, състояща се от 90 бр. банкноти с номинал от по 10/десет/ лева и 50 бр. банкноти с номинал от по 2/два/ лева. за да му ги уедри с банкноти с номинали от по 20/двадесет/ лева и от по 50/петдесет/ лева и с това причинил на Казино Виена - Русе. управлявано от В.В.В. *** имотна вреда в размер на 500 лева, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.209, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК гоОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, чрез налагане на следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ при периодичност три пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ

- поправителен труд за срок от ДВЕ ГОДИНИ при 15% удръжка върху месечното трудово възнаграждение в полза на Държавата.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Ч. със снета самоличност да заплати на Е.И.П. ***00лв. (***лева) представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деликта - 30.03.2009г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Ч. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 70 лева разноски по досъдебното производство, в полза на РРС сумата от 15 лева за възнаграждение на вещо лице, както и сумата от 20 лева представляваща 4% Д.Т. върху уважената част от гражданския иск.

Тази присъда може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред РОС.

 

Районен съд - Русе - Решение /3.5.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
699
Дата: 
05/03/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VI състав, ПЛАМЕН Г. ЧЕНДЖИЕВ

Резюме: 

Съобразно всички събрани доказателства,съдът намира,че жалбоподателят не е извършил нарушение на правилата за движение,което да стои в пряка причинноследствена връзка с настъпилия резултат.Обратния извод направен от наказващия орган е необоснован,поради което обжалваното наказателно постановление базирано на него следва да се отмени изцяло.

Водим от горното съдътР Е Ш И:ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 3944/05.06.2009 г. на директора на ОД на МВР Русе,с което на И.Т.И. *** ЕГН ********** на основание чл.179 ал.2 вр. чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на СТО И ШЕСТДЕСЕТ лева и са му отнети 9 контролни точки .

Решението може да се обжалва пред РАС в 14-дневен срок от съобщението.

 

Районен съд - Русе - Решение /18.5.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
3070
Дата: 
05/18/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VI състав, ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА

Резюме: 

Р Е Ш И :ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между Д.М.Б., ЕГН ********** *** и В.Б., ЕГН ********** с постоянен адрес Б., 1070 А., Рю де Ш., № .. и със съдебен адрес: гр. Р., ул. „Х. А.” № .., чрез адв.Вл.Н. сключили брак на 30.10.1966г. в гр.Русе с акт №1207 от същата дата.УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК както следва:

1. Страните заявяват, че нямат ненавършили пълнолетие деца.

2. Нямат претенции за издръжка един към друг.

3. След прекратяване на брака Д.М.Б. ще запази фамилното име придобито от брака и в бъдеще ще продължи да се нарича Б..

4. Страните декларират, че нямат семейно жилище, което да се предоставя за ползване.

5. Страните декларират, че не притежават имущество придобито по време на брака което да представлява СИО.

6. Разноските по делото се поемат от страните по равно.ОСЪЖДА Д.М.Б., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Русенски районен съд 7.50 лв. допълнителна държавна такса за развода.

ОСЪЖДА В.Б., ЕГН ********** с постоянен адрес Б., 1070 А., Рю де Ш. № .. и със съдебен адрес: гр. Р., ул. „Х.А.” № .., да заплати по сметка на Русенски районен съд 7.50 лв. допълнителна държавна такса за развода.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Районен съд - Русе - Споразумение /27.5.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
1238
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

VIII състав, ЕЛИЦА С. ДИМИТРОВА

 

Районен съд - Русе - Решение /29.4.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
6807
Дата: 
04/29/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА

Резюме: 

Р Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ТРАНС УЪРЛД КОМЕРС”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Гладстон”79, ап.3, представявана от управителя М.В.К., на основание чл.422 ГПК, че дължи на М.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата 575.24лв. по споразумение с нот.заверка на подписите от 24.04.09г., от които 359.50лв. дължими трудови възнаграждения и 215.74лв. обезщетение за неползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва върху главницата от 31.07.09г. до окончателното й изплащане, както и разноските, присъдени в заповед за изпълнение по ч.гр.д.№4696/09г. по описа на РРС, в размер на 203лв.

ОТХВЪРЛЯ установителният иск за сумата над 575.24лв. до 2500лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА М.Н.Г., ЕГН ********** ***19а, чрез адв.В.И., да заплати на “ТРАНС УЪРЛД КОМЕРС”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Гладстон”79, ап.3, представявана от управителя М.В.К., 461.94лв. деловодни разноски.

ОСЪЖДА “ТРАНС УЪРЛД КОМЕРС”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Гладстон”79, ап.3, представявана от управителя М.В.К., да заплати по сметка на Русенски районен съд 25лв. държавна такса и 140лв. деловодни разноски.Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Русе - Определение /11.5.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Районен съд - Русе
Номер: 
949
Дата: 
05/11/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

X състав, РАЛИЦА Й. РУСЕВА

Резюме: 

По отношение на всяко от наложените наказания се констатират основанията по чл.25 и чл.23 НК, както бе посочено по-горе и с оглед инкриминирания период индивидуализиран подробно в предложението на РРП.Мотивиран така и на основание чл.306 ал.1 т.1 НПК и чл.25 вр. чл.23 НК, СЪДЪТО П Р Е Д Е Л ИГРУПИРА наказанията, наложени на И.И.Х., ЕГН ********** по НОХД 3117/2009 г., НОХД 159/2010 г., НОХД 297/2010 г. и НОХД 660/2010 г., всички по описа на РРС, като определя едно общо наказание, най-тежкото измежду тях, а именно Лишаване от свобода за срок от шест месеца.

На основание чл.25 ал.4 вр. чл.69 ал.1 вр. чл.66 ал.1 НК изтърпяването на така определеното общо наказание се отлага за срок от една година и шест месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.З НК изтърпяната част от всички наказания, посочени по-горе.Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред РОС.