Районен съд - Попово

Районен съд - Попово - Решение 75 /11.5.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Номер: 
75
Дата: 
05/11/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИНЕЛА Г. СТЕФАНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
            №100
Гр.Попово,1            Предявен  е иск по чл.422 от ГПК във връзка с чл.415 от
ГПК
Ищецът “Т. Б. А. К.” ЕАД гр.С. твърди, че
с ответника С.Д.С. са сключили  договор
за  потребителски кредит № *******/17.09.2008г.
Съгласно този договор страните се договорили, че ищеца, ще предостави на
ответника в брой сума  в размер на
1500лв. Така договорената и отпусната 
сума ответника е следвало да заплати на 24 месечни вноски, съгласно
погасителен план  или ответника е
следвало да внася  всеки месец сумата от
84,91лв.  Твърди се още, че ответника
заплатил три вноски изцяло  и една
частично през м.януари 2009г. и оттогава престанал да плаща своето задължение.  Във връзка с това неизпълнение  в ПРС било депозирано заявление по реда на
чл.410 от ГПК, въз основа на което било образувано ч.гр. д. №448/2009г.  по описа на ПРС.  По ч.гр.д. №448/2009г. на ПРС била издадена
заповед за изпълнение, срещу която длъжника възразил в двуседмичен срок. Предвид
това ищеца моли съда  да  признае за установено, че ответника му дължи
сумата от общо от 1749,47лв. по договор за потребителски кредит № 7*********/17.09.2008г.,
вед

 

Районен съд - Попово - Присъда 40 /29.3.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Номер: 
40
Дата: 
03/29/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

ЯВОР П. ТОМОВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
П Р И С Ъ Д А №114
 
3   Н А  
Н А Р О Д А
 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР ТОМОВ                                                                  
                                                                    2. К.К.                                      
          докладваното от п р е д с е д а т е л
я
         по описа за 2010 година
-роден на ***г***, с
постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, не
работи, неженен, осъждан, ЕГН-**********;
-роден на ***г***, с
постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, не
работи, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН-**********;
в това, че на
05.09.2009г. в с.Паламарца, община Попово в съучастие като съизвършители,
чрез използване на МПС – л.а. „Москвич” 412 с рег.№ Р **** РХ, повторно в
немаловажен случай, направили опит да отнемат от владението на А.И.А. *** чужда
движима вещ: магаре на стойност 212 лв. без съгласието на владелеца с намерение
противозаконно да я присвоят, като деянието останало недовършено по независещи
от тях причини-п

 

Районен съд - Попово - Споразумение 168 /2.6.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Номер: 
168
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

ЯВОР П. ТОМОВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
П
Р О Т О К О Л
          ПОПОВСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно
заседание на втори юни през две хиляди и десета година в състав:
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЯВОР ТОМОВ
 
при участието на секретаря:
М.А.
и прокурора: СТЕФАН ХРИСТОВНОХД № 168                 по описа за 2010 година, докладвано
от                                  
с ъ д и я т
а опр.№173
 
пробация при следните мерки:
                                                                   Секретар:                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Районен съд - Попово - Споразумение 174 /2.6.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Номер: 
174
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

ЯВОР П. ТОМОВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
П
Р О Т О К О Л
          ПОПОВСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно
заседание на втори юни през две хиляди и десета година в състав:
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЯВОР ТОМОВ
 
при участието на секретаря:
М.А.
и прокурора: ПЛАМЕН ИЛИЕВ          сложи за разглеждане
НОХД № 174                 по описа за 2010 година, докладвано
от                                  
с ъ д и я т
а опр.№175
 
         
Стеел Радиал и 2 бр. Тойо/на л.а.”Фолксваген Поло” с рег. № Т **** КТ –
собственост на Н. И. С. от град П. на стойност 120 лева и 4 броя/2 броя Фалкен и 2 броя Монтеро Фулда на л.а. „Опел Астра” с рег.
№ Т **** ТТ-собственост на Г. И. Г. от град П. на обща стойност 120
лева-престъпление по чл.216, ал.1 от НК.
                                                                   Секретар:                                                                                                                         
                                                                                                                                                                           

 

Районен съд - Попово - Решение 469 /15.5.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Номер: 
469
Дата: 
05/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПОЛЯ ПАВЛИНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е № 78
           
в публично съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и десета
година в състав:
            при секретаря             Предявеният
иск е с правно основание чл. 123,ал.2 от СК във вр. чл. 45 и чл. 76,т.9 от
ЗБЛД.
            Ищецът – С.Б.И. ***, чрез
пълномощник – адв. Б. К. ***, твърди в исковата си молба, че с ответницата са
родители на малолетните деца А. С. Б., роден на ***г. и С. С. Б., роден на ***г.
Страните живели на семейни начала от 2005г. до м. юни 2007г., откогато били
разделени. На 07.06.2009г. му се обадил него приятел и му съобщил, че
ответницата е оставила двете деца в съборената къща на нейната прабаба в с. Г.и
заминала с родителите си в Германия, а децата, плачейки били излезли навън да
търсят майка си. Ищецът прибрал децата си да живеят при него и от тогава, до
момента той се грижел за тях с помощта на своите близки. В началото ответницата
се обаждала по телефона да пита как са децата, но от две години нито се била
обаждала, нито ищецът имал някаква информация за нея, нито му изпращала
средства за издръжката на децата. От хора в селото ищецът чул, че ответницата
се бил

 

Районен съд - Попово - Решение /5.5.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Дата: 
05/05/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПОЛЯ ПАВЛИНОВА

Резюме: 

Предявеният иск е с правно основание чл. 127,ал.2 от СК, с евентуално съединен с него иск с правно основание чл. 143 от СК. Предявен е и насрещен иск със същата правна квалификация.

Ищцата – С.М.Д. ***, твърди в исковата си молба, че от фактическото й съжителство с ответника имат родено едно дете – Нелина Ивова М., ЕГН: **********. Родителите не живеели заедно и не можели да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Детето понастоящем живеело заедно с майка си и баба си по майчина линия в с. С. и било записано да учи в ОУ – с. С., общ. П.. Моли съда да постанови решение, с което да определи местоживеенето му в с. *********************. Моли упражняването на родителските права спрямо детето да бъде предоставено на нея, като бъде определен режим на лични отношения на бащата с детето всяка първа и трета седмица в месеца, както и един месец през лятото, след като бащата предупреди за това майката 15 дни предварително. Моли да бъде осъден ответника да заплаща на детето издръжка в размер на по 60лв., считано от 01.11.2009г., ведно с лихвите за просрочие. Поддържа предявените искове в съдебно заседание чрез процесуален представител.
При този изход на делото и тъй като е направено искане в този смисъл, ищцата С.Д. следва да бъде осъдена да заплати на И.А. сумата 325лв. – за направени разноски по делото – за държавна такса и адвокатско възнаграждение. С.Д. следва да бъде осъдена да заплати и по сметка на ПРС държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка, в размер на 86.40лв., на основание чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Водим от изложените съображения съдътР Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ предявените от С.М.Д., ЕГН **********,***, против И.М.А., ЕГН **********,***, ИСК с правно основание чл. 127,ал.2 от СК и иск с правно основание чл. 143,ал.2 от СК, за предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето Н. И. М., на майката, за определяне на местоживеенето на детето в с. С***********************************, за определяне режим на лични отношения на бащата с детето и за осъждане на бащата да заплаща на детето месечна издръжка в размер на по 60лв.

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето НЕЛИНА ИВОВА М., ЕГН **********, на бащата – И.М.А., ЕГН **********, на основание чл. 127,ал.2 от СК.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Н.И. М. ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката – С.М.Д. с детето Н. И.М., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 18.00часа в неделя, с преспиване в съботната нощ, както и един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на бащата, по споразумение между родителите.

ОСЪЖДА С.М.Д., с посочен адрес и ЕГН, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете Н. И. М., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител И.М.А., В РАЗМЕР НА ПО 60ЛВ. /шестдесет лева/ месечно, считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 143,ал. 2 от СК.

ОСЪЖДА С.М.Д., с посочен адрес и ЕГН, ДА ЗАПЛАТИ на И.М.А., с посочен адрес и ЕГН, СУМАТА 325лв. /триста двадесет и пет лева/ , за направени разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

ОСЪЖДА С.М.Д., с посочен адрес и ЕГН, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС, СУМАТА 86.40лв. – държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка на детето, на основание чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК във вр. чл. 69,,ал. 1, т. 7 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Търговищки окръжен съд.


 

Районен съд - Попово - Решение /1.6.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРИНЕЛА Г. СТЕФАНОВА

Резюме: 

При секретаря Д.Л., като сложи за разглеждане докладваното от председателя НАХД № 181 по описа за 2010г. на ПРСР Е Ш И :

ПРИЗНАВА С.Б.С., ЕГН ********** ***ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2010г., около 22,30 часа в гр.П., бул.”***” е извършил непристойни действия, изразяващи се в оскърбително отношение и държане към граждани и полицейски служители, като крещял на висок тон и отправял обиди, както и показал неуважение към полицейските служители и граждани, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл.6, ал.1,б.”а”, във вр. чл. 1,ал.1 от УБДХ му налага наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. /двеста лева/.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Районен съд - Попово - Присъда /29.4.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Дата: 
04/29/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

МАРИНЕЛА Г. СТЕФАНОВА

Резюме: 

Съдът ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Г.Т.И. –роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, осъждан, с начално образование, неженен, безработен, ЕГН -********** и ПОДСЪДИМИЯ И.И.Л. –роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, осъждан, със средно образование, неженен, безработен, ЕГН - **********ЗА ВИНОВНИ за това, че за времето от 06.07.2009 год. до 06.12.2009 год. в гр.П., с.М. и с.К., общ.П., при условията на продължавано престъпление, и опасен рецидив, след предварителен сговор помежду си, като съизвършители, и сами, И.-чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и лица-стъкло на прозорец, Л.-чрез използване на техническо средство-клещи, са отнели чужди движими вещи от владението на други лица на обща стойност – за И. 817.92 лв., -за Л. 1172.92 лв., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, както следва:

-за времето от 06 до 09.07.2009 год., от склад на „***” ЕООД гр.П., след предварителен сговор помежду си, като съизвършители, от владението на длъжностно лице –И.Н.М., 200 метра проводник ПВВМБ1 3Х4, на стойност 369.60 лв., 50 метра проводник ПВВМБ1 2Х4, на стойност 61.86 лв., 50 метра проводник ПВВМБ1 2х1,5 на стойност 25.80 лв., 50 метра проводник ПВВМБ1 2х2,5 на стойност 60.78 лв., 50 метра проводник ПВВМБ1 3х1,5 на стойност 38.88 лв., или на обща стойност 556.92 лв.ОСЪЖДА подс.И.И.Л. със снета самоличност да заплати за разноски по делото сумата от 50,00лв. представляващи 4% държавна такса върху уважения размер на гражданските искове, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС.Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 -дневен срок от днес пред Търговищки окръжен съд.

 

Районен съд - Попово - Присъда /12.5.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Дата: 
05/12/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ЯВОР П. ТОМОВ

Резюме: 

НОХД № 117 по описа за 2010 година

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ И.Д.И.-роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, неосъждан, със средно образование, неженен, на длъжност водач на патрулен автомобил в група „О.” в ***на ** гр. П., ЕГН-**********
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2009г., в град Попово, като е управлявал моторно превозно средство – патрулен автомобил „Опел Астра” с рег.№ С *** ХМ, е нарушил правилата за движение-чл.6-пътни знаци Б3 и Т13, чл.20, ал.2, чл.47 и чл.50, ал.2, във вр. с чл.48 от ЗДвП, и е причинил по този начин значителни имуществени вреди в размер на 3650,20 лева, както следва-на л.а.”Опел Астра” с рег.№ С ***** ХМ, собственост на МВР, отдаден за ползване на РУ на МВР гр. Попово в размер на 2252,60 лв.-на микробус „Фолксваген Транспортер” с рег. № Т ***** КТ, собственост на П. И. Р., в размер на 1397,60 лева, поради което и на основание чл.78а, ал.1 във вр. с чл.2, ал.2 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” В РАЗМЕР НА СЕДЕМСТОТИН ЛЕВА.
На основание чл.343г, във вр. с чл.78а, ал.4 във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА ПОДСЪДИМИЯ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИЯ И.Д.И. със снета самоличност да заплати за разноски по делото сумата от 140 лв. за в.л. от досъдебното производство в полза на държавата.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Търговищки окръжен съд.

 

Районен съд - Попово - Определение /12.5.2010 г.

Град: 
Попово
Съд: 
Районен съд - Попово
Дата: 
05/12/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ЯВОР П. ТОМОВ

Резюме: 

Предвид на изложеното и на осн.чл.306,ал.1,т.1 от НПК, вр. с чл.23-25 НК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на Н.Р.Ю. ***, понастоящем в Затвора Плевен, ЕГН-**********, както следва:
І.Между отделните наказания, наложени му по нохд № 294/2008 г. на ПРС и нохд № 429/2008 г. на ПРС, а именно най-тежкото от тях - ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн.чл.68,ал1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение за отделно ефективно изтърпяване в затвор, при „строг” режим.
На осн.чл.25,ал.2 НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание лишаване от свобода по включените в тази съвкупност осъждания, считано от 01.03.2010 г. до влизане в сила на настоящото определение.
ІІ. Между отделните наказания, наложени му по нохд № 212/2009 г. на ПРС, нохд № 402/2009 г. и нохд № 494/2009 г. на ПРС, а именно най-тежкото от тях - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор при „строг” режим.
На осн.чл.59,ал.1,т.1 НК ПРИСПАДА времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” нохд № 212/2009 г., считано от 08.07.2009 г. до 05.08.2009 г., както и на осн.чл.25,ал.3 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание пробация по същото дело, считано от 04.09.2009 г. до 01.03.2010 г. като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Търговищки окръжен съд.