Районен съд - Пловдив

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3617
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

І брачен състав, НЕДЯЛКА Д. СВИРКОВА

Резюме: 

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от С.Д. ***, ЕГН **********; и А.С.Д. ***, ЕГН **********. От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати брака между молителите, тъй като са постигнали взаимно съгласие за това, както и да утвърди споразумението им по чл. 51 от СК. съдътР Е Ш И :ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.Д. ***, ЕГН **********; и А.С.Д. ***, ЕГН **********;*** на *** г. с Акт № *** г.; ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение,

 

Районен съд - Пловдив - Решение/25.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
452
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ДАРИНА С. МАТЕЕВА

Резюме: 

Предявени са установителни искове по чл. 422 от ГПК от БНП „П. П. Ф.” ЕАД, ЕИК ..., гр. С., ЖК М., Б. П. С., СГР. ... срещу И. Р. К. , ЕГН **********, ***. Пловдивски районен съд, V граждански състав

Р Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И. Р. К. , ЕГН **********, ***, че „П. П. Ф.” ЕАД, ЕИК ..., гр. С., ЖК М., Б. П. С., СГР. ... има вземане спрямо ответника в размер на следните суми: 360. 10 лева – главница по договор за кредит за покупка на стоки от 25. 04. 2008 г. ; сумата от 74. 40 лева – надбавка по чл. 2 /изречение последно/ от договор с номер CREX – 01796520 от 25. 04. 2008 г. ; 61. 08 лева – обезщетение за забава на основание чл. 19 от Закона за потребителския кредит за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30. 07. 2008 г. до 19. 10. 2009 г. /датата на подаване на заявлението/, ведно със законната лихва върху дължимите суми по договор с номер CREX – 01796520 от 25. 04. 2008 г. , от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК-19. 10. 2009 г. до окончателното им изплащане

ОСЪЖДА И. Р. К. , ЕГН **********, *** да заплати на „П. П. Ф.” ЕАД, ЕИК ..., гр. С., ЖК М., Б. П. С., СГР. ... сумата от 25/двадесет и пет/лева разноски по производството.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
15611
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Иск по чл.150 от СК предявен от А.А.А., в качеството й на майка и законен представител на малолетната ищца В. Д. Д., с ЕГН: **********,***, против Д. В. Д., с ЕГН: **********,***, баща на детето.

В исковата молба се твърди, че с решение, постановено по гр. дело № 2707/2005 г. на РС Пловдив, XIII гр. с., ответникът е бил осъден да заплаща на ищцата месечна из-дръжка в размер на 60 лв. Излагат се доводи, че с оглед изминалия дълъг период от вре-ме и порасналите нужди на детето се налага увеличението й. Сочи се и че В. е с трайно неврологично заболяване и лека умствена изостаналост, с намалена възможност за социална адаптация и нужда от чужда помощ, поради което обучението й – в 6 клас в СОУ “Н. В.”, също е свързано с големи разходи. Иска се от Съда да по-станови решение, с което да увеличи размера на издръжката на 110 лв. месечно, начи-ная от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законни причини за из-менението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена внос-ка, считано от падежа на плащането до окончателното заплащане. Съдът

Р Е Ш И :ИЗМЕНЯ, на основание чл.150 от СК, определената по гр. дело № 2707/2005г. на РС Пловдив, XIII гр. с., издръжка, която Д. В. Д., с ЕГН: **********,***, е осъден да заплаща на ма-лолетното си дете В. Д. Д., с ЕГН: **********, чрез нейната май-ка и законен представител – А.А.А., двете с адрес:***, като я УВЕЛИЧАВА от 60 лв. на 90 /девет-десет/ лева, начиная от датата на подаване на исковата молба в съда – 25.11.2009г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа до окончателното пла-щане, като за разликата над 90 лв. до пълния предявен размер от 110 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА Д. В. Д., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на РС Пловдив сумата от 65.45 лв. – за възнаграждение за назначения му особен представител, съразмерно с ува-жената част от иска, а по сметка на ВСС – 50 лв. държавна такса върху увеличението на издръжката.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от посочения в съдебното заседание ден на обявяването му – 25.05.2010г.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/20.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3085
Дата: 
05/20/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Производството е образувано на основание на Решение №42 от 12.01.2010г. на Окръжен съд- Пловдив по в.гр.д. №2749/2009г., с което е било обезсилено Решение №1692/23.06.2009г. по гр.д. №2702/2008г. на ПРС, ІІ гр.с., в частта му, с която са отхвърлени обективно съединените искове на М. И. В. ***, ЕГН **********, срещу Д. Х. Б. ***, ЕГН **********, за заплащане на сумата от общо 276 лв., дължима по договор от 01.12.2004г. за наем на апартамент с площ от 42 кв.м., намиращ се на третия етаж на кооперацията на ул. **** гр. П., от които 180 лв.- за неспазено едномесечно предизвестие и 96 лв.- обезщетение за пропуснати ползи за периода от причиняването на вредите върху имота, предмет на договора, до отдаването му под наем на друг наемател- 14.01.2008г.; и делото е върнато на ПРС за произнасяне по така предявените искове. С оглед на гореизложеното съдът

Р Е Ш И :ОСЪЖДА Д. Х. Б. ***, ЕГН **********, да заплати на М. И. В. ***, ЕГН **********, сумата от 87,74 лв., представляващи дължима наемна цена за периода 28.12.2007г.-13.01.2008г. по договор от 01.12.2004г. за наем на апартамент с площ от 42 кв.м., намиращ се на третия етаж на кооперацията на ул. **** в гр. П., ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба- 29.09.2008г. до окончателното й заплащане, както и сумата от 32,94 лв.- разноски по делото, съразмерно на уважената част от претенциите, като за разликата над уважения до пълния предявен размер на претенцията от 180 лв., както и за сумата от 96 лв.- обезщетение за пропуснати ползи за периода от причиняването на вредите върху имота, предмет на договора, до отдаването му под наем на друг наемател- 14.01.2008г. ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в 2- седмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
11708
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Предявени са искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД. По изложените съображения съдътР Е Ш И:ОТХВЪРЛЯ исковете на “Е.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ЕИК****, представлявано от управителя Е. Г. Й., против Д. П. ***, ЕГН **********, за заплащане на сумата от 16999,20 лв., представляващи дължима цена по договор за доставка и монтаж на паркет и настилка декинг, за което е съставена фактура №0000000803/12.06.2009г.; сумата от 491,31 лв.- лихва за забава за периода 02.07.2009г.-27.09.2009г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска- 30.09.2009г. до окончателното й заплащане, като неоснователни.

ОСЪЖДА “Е.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ЕИК******, представлявано от управителя Е. Г. Й., да заплати на Д. П. ***, ЕГН **********, сумата от 2000 лв.- разноски по делото.Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 2- седмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3665
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Производството по настоящото дело е образувано по обективно съединени иско-ве по чл.143, ал.2 и чл.149 от СК, предявени от непълнолетната М.Б. Б., с ЕГН: **********, действаща със съгласието на майка си С. Д. Ш., двете с адрес: ***, против Б.В. Б., с ЕГН: **********,*** – неин баща. Съдът

Р Е Ш И :ОСЪЖДА Б.В.Б., с ЕГН: **********,***, да заплаща на непълнолетното си дете М.Б.Б., с ЕГН: **********, действаща със съгласието на майка си – С. Д. Ш.,***, издръжка в размер на 100 /сто/ лв., начиная от 22.03.2010г., месечно и периодично до настъпване на законна при-чина за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просроче-на вноска от падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния й предявен размер от по 200 лева месечно, като неоснователна.

ОСЪЖДА Б.В.Б., с ЕГН: **********,***, да заплати на непълнолетното си дете – М.Б.Б., с ЕГН: **********, действаща със съгласието на майка си – С. Д. Ш.,***, издръжка за минало време за периода от 22.03.2009г. до 21.03.2010г. /включително/, в размер на 100 /сто/ лв., ме-сечно и периодично, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от па-дежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията по чл.149 от СК до пълния й предявен размер от по 200 лева месечно, като неоснователна.

ОСЪЖДА Б.В.Б., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на ВСС сумата 153 лв. – държавна такса.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от посочения в съдебното заседание ден на обявяването му – 25.05.2010г.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/28.4.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
1139
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Обективно съединени искове по чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1, вр. с чл.124, ал.1 от ГПК. СъдътР Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.Д., с ЕГН: **********,***, че същият дължи на “Е***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата 1 569.77 лв. главница, представляваща стойност на топлинна енергия, доставена в обект на потребление, находящ се в ***, за периода от 01.03.2006г. до 30.04.2009г.; сумата 372.70 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 01.05.2006 г. – 22.11.2009г.; законната лихва върху главницата, считано от 23.11.2009г. до пълното й изплащане, както и сумата 138.85 лв., представляваща деловодни разноски, включва-щи платена ДТ в размер на 38.85 лв. и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение, за кои-то суми на дружеството е издадена Заповед за изпълнение по ч. гр. дело № 15424/2009г. на РС Пловдив, XVII гр. състав.

ОСЪЖДА И.С.Д., ЕГН: **********,***, да заплати на “Е***” ЕАД, със седа-лище и адрес на управление: ****, сумата 38.85 лв. – разноски по делото.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/4.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
399
Дата: 
05/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Производството по делото е образувано по молба по чл.40, ал.1 от ЗУЕС на Н. Н.Г. – за отмяна на решенията на ОС на ЕС на жилищната сграда, находяща се на ***, взети на 30.12.2009г. и 08.01.2010г.

Излагат се съображения за допуснати нарушения при свикването на ОС на ЕС на двете дати, а именно – неспазване на сроковете за връчване на поканите по чл.13, ал.1 от ЗУЕС, както и доводи за незаконосъобразност на взетите решения. Съдът

Р Е Ш И:ОТМЕНЯ всички решения на ОС на ЕС на жилищната сграда, находяща се на ***, представлявана от управителя Р.Г.Я., взети на 30.12.2009г. и 08.01.2010г.

ОСЪЖДА ЕС на жилищната сграда, находяща се на ****, представлявана от управителя Р.Г.Я., да заплати на Н. Н. Г., с ЕГН: **********,***, сумата 50 лв. – разноски по делото.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двусед-мичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/4.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
6879
Дата: 
05/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Производството по делото е образувано по отрицателен установителен иск – по чл.124, ал.1 от ГПК, предявен от Н.Д.Д., ЕГН **********,*** против “Е ***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***. От Съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответ-ното дружество, че ищцата не му дължи сумата от общо 955.83 лв., представляваща не-платена цена за 11 643.28 квтч топлинна енергия за отопление и топла вода, за периода от 01.05.2007г. до 30.04.2008г., начислена й на основание §2 от ПЗР на Наредба 16-334/ 06.04.2007г. Претендират се разноски. СъдътР Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Д.Д., ЕГН: **********,***, иск за признаване за установено по отно-шение на “Е***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, че не дължи на дружеството сумата от общо 955. 83 лв., представляваща неплатена цена за 11 643.28 квтч топлинна енергия за отопление и топла вода, за периода от 01.05.2007г. до 30.04.2008г., начислена й на основание §2 от ПЗР на Наредба 16-334/06.04.2007г., като неоснователен.

ОСЪЖДА Н.Д.Д., с ЕГН: **********,***, да заплати на “Е***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 120 лв. разноски по делото и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Решението е постановено при участието на “Т. С. ” ЕООД, ***, като трето лице помагач на страната на “Е***” ЕАД, ***.Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/15.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
8880
Дата: 
05/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Обективно съединени искове по чл.109 ЗС, предявени от В.Х. А. против П.С.С.. СъдътР Е Ш И:ОСЪЖДА, на основание чл.109 ЗС, П.С.С., с ЕГН **********,*** да преустанови ползването на собственото си из-бено помещение в северозападната част на сградата, находяща се на същия адрес – под жилището на В.Х.А., с ЕГН **********, за кафене и да отстрани разположените пред него маси, както и да заплати на последния сумата от общо 573 лв. – разноски по делото.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двусед-мичен срок от връчването му на страните.