Районен съд - Пловдив

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3617
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

І брачен състав, НЕДЯЛКА Д. СВИРКОВА

Резюме: 

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от С.Д. ***, ЕГН **********; и А.С.Д. ***, ЕГН **********. От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати брака между молителите, тъй като са постигнали взаимно съгласие за това, както и да утвърди споразумението им по чл. 51 от СК. съдътР Е Ш И :ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.Д. ***, ЕГН **********; и А.С.Д. ***, ЕГН **********;*** на *** г. с Акт № *** г.; ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение,

 

Районен съд - Пловдив - Решение/25.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
452
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ДАРИНА С. МАТЕЕВА

Резюме: 

Предявени са установителни искове по чл. 422 от ГПК от БНП „П. П. Ф.” ЕАД, ЕИК ..., гр. С., ЖК М., Б. П. С., СГР. ... срещу И. Р. К. , ЕГН **********, ***. Пловдивски районен съд, V граждански състав

Р Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И. Р. К. , ЕГН **********, ***, че „П. П. Ф.” ЕАД, ЕИК ..., гр. С., ЖК М., Б. П. С., СГР. ... има вземане спрямо ответника в размер на следните суми: 360. 10 лева – главница по договор за кредит за покупка на стоки от 25. 04. 2008 г. ; сумата от 74. 40 лева – надбавка по чл. 2 /изречение последно/ от договор с номер CREX – 01796520 от 25. 04. 2008 г. ; 61. 08 лева – обезщетение за забава на основание чл. 19 от Закона за потребителския кредит за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30. 07. 2008 г. до 19. 10. 2009 г. /датата на подаване на заявлението/, ведно със законната лихва върху дължимите суми по договор с номер CREX – 01796520 от 25. 04. 2008 г. , от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК-19. 10. 2009 г. до окончателното им изплащане

ОСЪЖДА И. Р. К. , ЕГН **********, *** да заплати на „П. П. Ф.” ЕАД, ЕИК ..., гр. С., ЖК М., Б. П. С., СГР. ... сумата от 25/двадесет и пет/лева разноски по производството.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
11708
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Предявени са искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД. По изложените съображения съдътР Е Ш И:ОТХВЪРЛЯ исковете на “Е.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ЕИК****, представлявано от управителя Е. Г. Й., против Д. П. ***, ЕГН **********, за заплащане на сумата от 16999,20 лв., представляващи дължима цена по договор за доставка и монтаж на паркет и настилка декинг, за което е съставена фактура №0000000803/12.06.2009г.; сумата от 491,31 лв.- лихва за забава за периода 02.07.2009г.-27.09.2009г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска- 30.09.2009г. до окончателното й заплащане, като неоснователни.

ОСЪЖДА “Е.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ЕИК******, представлявано от управителя Е. Г. Й., да заплати на Д. П. ***, ЕГН **********, сумата от 2000 лв.- разноски по делото.Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 2- седмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/20.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3085
Дата: 
05/20/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Производството е образувано на основание на Решение №42 от 12.01.2010г. на Окръжен съд- Пловдив по в.гр.д. №2749/2009г., с което е било обезсилено Решение №1692/23.06.2009г. по гр.д. №2702/2008г. на ПРС, ІІ гр.с., в частта му, с която са отхвърлени обективно съединените искове на М. И. В. ***, ЕГН **********, срещу Д. Х. Б. ***, ЕГН **********, за заплащане на сумата от общо 276 лв., дължима по договор от 01.12.2004г. за наем на апартамент с площ от 42 кв.м., намиращ се на третия етаж на кооперацията на ул. **** гр. П., от които 180 лв.- за неспазено едномесечно предизвестие и 96 лв.- обезщетение за пропуснати ползи за периода от причиняването на вредите върху имота, предмет на договора, до отдаването му под наем на друг наемател- 14.01.2008г.; и делото е върнато на ПРС за произнасяне по така предявените искове. С оглед на гореизложеното съдът

Р Е Ш И :ОСЪЖДА Д. Х. Б. ***, ЕГН **********, да заплати на М. И. В. ***, ЕГН **********, сумата от 87,74 лв., представляващи дължима наемна цена за периода 28.12.2007г.-13.01.2008г. по договор от 01.12.2004г. за наем на апартамент с площ от 42 кв.м., намиращ се на третия етаж на кооперацията на ул. **** в гр. П., ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба- 29.09.2008г. до окончателното й заплащане, както и сумата от 32,94 лв.- разноски по делото, съразмерно на уважената част от претенциите, като за разликата над уважения до пълния предявен размер на претенцията от 180 лв., както и за сумата от 96 лв.- обезщетение за пропуснати ползи за периода от причиняването на вредите върху имота, предмет на договора, до отдаването му под наем на друг наемател- 14.01.2008г. ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в 2- седмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
15611
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Иск по чл.150 от СК предявен от А.А.А., в качеството й на майка и законен представител на малолетната ищца В. Д. Д., с ЕГН: **********,***, против Д. В. Д., с ЕГН: **********,***, баща на детето.

В исковата молба се твърди, че с решение, постановено по гр. дело № 2707/2005 г. на РС Пловдив, XIII гр. с., ответникът е бил осъден да заплаща на ищцата месечна из-дръжка в размер на 60 лв. Излагат се доводи, че с оглед изминалия дълъг период от вре-ме и порасналите нужди на детето се налага увеличението й. Сочи се и че В. е с трайно неврологично заболяване и лека умствена изостаналост, с намалена възможност за социална адаптация и нужда от чужда помощ, поради което обучението й – в 6 клас в СОУ “Н. В.”, също е свързано с големи разходи. Иска се от Съда да по-станови решение, с което да увеличи размера на издръжката на 110 лв. месечно, начи-ная от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законни причини за из-менението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена внос-ка, считано от падежа на плащането до окончателното заплащане. Съдът

Р Е Ш И :ИЗМЕНЯ, на основание чл.150 от СК, определената по гр. дело № 2707/2005г. на РС Пловдив, XIII гр. с., издръжка, която Д. В. Д., с ЕГН: **********,***, е осъден да заплаща на ма-лолетното си дете В. Д. Д., с ЕГН: **********, чрез нейната май-ка и законен представител – А.А.А., двете с адрес:***, като я УВЕЛИЧАВА от 60 лв. на 90 /девет-десет/ лева, начиная от датата на подаване на исковата молба в съда – 25.11.2009г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа до окончателното пла-щане, като за разликата над 90 лв. до пълния предявен размер от 110 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА Д. В. Д., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на РС Пловдив сумата от 65.45 лв. – за възнаграждение за назначения му особен представител, съразмерно с ува-жената част от иска, а по сметка на ВСС – 50 лв. държавна такса върху увеличението на издръжката.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от посочения в съдебното заседание ден на обявяването му – 25.05.2010г.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/28.4.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
1139
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Обективно съединени искове по чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1, вр. с чл.124, ал.1 от ГПК. СъдътР Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.Д., с ЕГН: **********,***, че същият дължи на “Е***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата 1 569.77 лв. главница, представляваща стойност на топлинна енергия, доставена в обект на потребление, находящ се в ***, за периода от 01.03.2006г. до 30.04.2009г.; сумата 372.70 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 01.05.2006 г. – 22.11.2009г.; законната лихва върху главницата, считано от 23.11.2009г. до пълното й изплащане, както и сумата 138.85 лв., представляваща деловодни разноски, включва-щи платена ДТ в размер на 38.85 лв. и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение, за кои-то суми на дружеството е издадена Заповед за изпълнение по ч. гр. дело № 15424/2009г. на РС Пловдив, XVII гр. състав.

ОСЪЖДА И.С.Д., ЕГН: **********,***, да заплати на “Е***” ЕАД, със седа-лище и адрес на управление: ****, сумата 38.85 лв. – разноски по делото.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/4.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
399
Дата: 
05/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Производството по делото е образувано по молба по чл.40, ал.1 от ЗУЕС на Н. Н.Г. – за отмяна на решенията на ОС на ЕС на жилищната сграда, находяща се на ***, взети на 30.12.2009г. и 08.01.2010г.

Излагат се съображения за допуснати нарушения при свикването на ОС на ЕС на двете дати, а именно – неспазване на сроковете за връчване на поканите по чл.13, ал.1 от ЗУЕС, както и доводи за незаконосъобразност на взетите решения. Съдът

Р Е Ш И:ОТМЕНЯ всички решения на ОС на ЕС на жилищната сграда, находяща се на ***, представлявана от управителя Р.Г.Я., взети на 30.12.2009г. и 08.01.2010г.

ОСЪЖДА ЕС на жилищната сграда, находяща се на ****, представлявана от управителя Р.Г.Я., да заплати на Н. Н. Г., с ЕГН: **********,***, сумата 50 лв. – разноски по делото.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двусед-мичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/4.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
6879
Дата: 
05/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Производството по делото е образувано по отрицателен установителен иск – по чл.124, ал.1 от ГПК, предявен от Н.Д.Д., ЕГН **********,*** против “Е ***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***. От Съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответ-ното дружество, че ищцата не му дължи сумата от общо 955.83 лв., представляваща не-платена цена за 11 643.28 квтч топлинна енергия за отопление и топла вода, за периода от 01.05.2007г. до 30.04.2008г., начислена й на основание §2 от ПЗР на Наредба 16-334/ 06.04.2007г. Претендират се разноски. СъдътР Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Д.Д., ЕГН: **********,***, иск за признаване за установено по отно-шение на “Е***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, че не дължи на дружеството сумата от общо 955. 83 лв., представляваща неплатена цена за 11 643.28 квтч топлинна енергия за отопление и топла вода, за периода от 01.05.2007г. до 30.04.2008г., начислена й на основание §2 от ПЗР на Наредба 16-334/06.04.2007г., като неоснователен.

ОСЪЖДА Н.Д.Д., с ЕГН: **********,***, да заплати на “Е***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 120 лв. разноски по делото и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Решението е постановено при участието на “Т. С. ” ЕООД, ***, като трето лице помагач на страната на “Е***” ЕАД, ***.Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/15.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
8880
Дата: 
05/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Обективно съединени искове по чл.109 ЗС, предявени от В.Х. А. против П.С.С.. СъдътР Е Ш И:ОСЪЖДА, на основание чл.109 ЗС, П.С.С., с ЕГН **********,*** да преустанови ползването на собственото си из-бено помещение в северозападната част на сградата, находяща се на същия адрес – под жилището на В.Х.А., с ЕГН **********, за кафене и да отстрани разположените пред него маси, както и да заплати на последния сумата от общо 573 лв. – разноски по делото.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двусед-мичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение/21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
2359
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVI състав, КАЛИН С. КУНЧЕВ

Резюме: 

Иск по чл.150 от СК, предявен от А.С. Ц., в качеството й на майка и законен представител на малолетната ищца Д. Л. Х., с ЕГН: **********,***, против Л.Д.Х., с ЕГН **********,***, баща на детето.

В исковата молба се твърди, че с решение, постановено по гр. дело № 319/2006г. на РС Пловдив, I гр. състав, ответникът е бил осъден да заплаща на ищцата месечна из-дръжка в размер на 50 лв. Излагат се доводи, че с оглед на изминалия период от време и порасналите нужди на детето – ученичка във втори клас, се налага увеличението й. Со-чи се, че Д. посещава извънкласни форми на обучение – уроци по танци, за кои-то също са необходими средства. Иска се от Съда да постанови решение, с което да уве-личи размера на издръжката на 100 лв. месечно, начиная от датата на подаването на ис-ковата молба до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа на плащането до окончателното заплащане. Претендират се разноски. Съдът

Р Е Ш И :ИЗМЕНЯ, на основание чл.150 от СК, определената по гр. дело № 319/2006г. на РС Пловдив, I гр. с., издръжка, която Л.Д.Х., ЕГН **********,***, е осъден да заплаща на малолетното си дете Д. Л. Х., с ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представи-тел – А.С. ***, като я УВЕЛИЧАВА от 50 лв. на 100 /сто/ лева, начиная от датата на подаване на исковата молба в съда – 23.02.2010г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка про-срочена вноска, считано от падежа до окончателното плащане.

ОСЪЖДА Л.Д.Х., с ЕГН: **********,***, да заплати на А.С. Ц., в качеството й на майка и за-конен представител на малолетното дете Д. Л. Х., с ЕГН: **********,***, сумата от 100 /сто/ лева – платено адвокатско възнаграждение, а по сметка на ВСС – 72 /седемдесет и два/ лева, държавна такса върху увеличението на издръжката.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от посочения в съдебното заседание ден на обявяването му – 25.05.2010г.