Районен съд - Пловдив

Районен съд - Пловдив - Решение /21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VI състав, ПОЛИНА П. БЕШКОВА

Резюме: 

Производство по реда на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ подадената от М.А.Г. ЕГН ********** против Г. К. Г. ЕГН ********** молба по ЗЗДН за налагане на мерки за защита от извършено от ответника на 03.03.2010г домашно насилие, изразило се в нанесен на молителката побой – удари по главата, тялото и краката с ръце и бастун.
ОСЪЖДА М.А.Г. ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на ВСС в размер на 30 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - П. в 7 – дневен срок от връчването му.

 

Районен съд - Пловдив - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ІІ брачен състав, НЕДЯЛКА Н. ВЪЛЧЕВА

Резюме: 

Производство пред първата инстанция е по чл.247 от ГПК .Образувано е по молба на а. Д.Е. – п. на ответницата по гр д 5208/2009г Т.Т.Д. ЕГН ********** , за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива и в мотивите на постановеното по делото съдебно решение №280 от 28.01.2010 година, съгласно което ответницата е посочена с фамилно име ,,В. ,,
Видно от всички събрани по делото ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ИМЕНАТА НА ОТВЕТНИЦАТА СА Т.Т.Д. . Същата е с ЕГН **********, а не с посочения в решението ЕГН ********** . Безспорно се касае за очевидни фактически грешки по смисъла на чл.247 от ГПК , които следва да бъдат поправени с настоящото решение.
По изложените съображения Съдът

Р Е Ш И :
Допуска поправка на ОЧЕВИДНИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ в Решение №280 от 28.01.2010 година, постановено по гр дело №5208/ 2009 година на Районен съд - Пловдив, ІІ брачен състав като вместо записаното фамилно име на ответницата ,, В.,, да се чете ,, Д. ,, и вместо посоченото ,,ЕГН **********,, да се чете ,,ЕГН **********,, , т. е .ответницата да се чете с имена и ЕГН ,,Т.Т.Д. ЕГН ********** ,, .
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд – Пловдив

 

Районен съд - Пловдив - Решение /27.4.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
04/27/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XX състав, ДИМИТЪР В. КАЦАРЕВ

Резюме: 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.
Обжалвано е Наказателно постановление № ….от 19.10.2009г. на Т.Н.Н. на длъжност Началник на сектор ПП към ОДП гр. П., с което на К.И.К. ***, ЕГН ********** на основание чл.175, ал.1, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 / един / месец за нарушение по чл.140, ал.1, предл.3 от ЗДвП , на основание чл.183, ал.1, предл.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.185, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 20 лева за нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 185, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 20 лева за нарушение по чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП.
Предвид на изложените по-горе мотиви, Съдът
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.К. , ЕГН ********** против Наказателно постановление № …./19.10.2009г. на Т.Н.Н. на длъжност Началник на сектор ПП към ОДП гр. П., в частта му с което на жалбоподателя на основание чл.183, ал.1, предл.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.185, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 20 лева за нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 185, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 20 лева за нарушение по чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № …./19.10.2009г. на Т.Н.Н. на длъжност Началник на сектор ПП към ОДП гр. П., в частта му с което на жалбоподателя К.И.К. , ЕГН ********** на основание чл.175, ал.1, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 / един / месец за нарушение по чл.140, ал.1, предл.3 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд - П. по реда на АПК.

 

Районен съд - Пловдив - Решение /28.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Производството по делото е образувано по иск с правно основание по чл.415, ал.1 от ГПК, предявен от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”В. Левски” № 236, ЕИК 115016602, чрез пълномощника по делото юрк. Н. Е., против Д. С. П. ***, ЕГН **********.По изложените съображения съдът
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Д. С. П. ***, ЕГН **********, дължи на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”В. Левски” № 236, ЕИК 115016602, сумата от 2509,69 лв., представляващи стойност на доставената топлинна енергия за периода 01.05.2007г.-30.04.2009г. за имот, находящ се в гр.*******, сумата от 643,19 лв.- обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 01.07.2007г.-08.11.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 09.11.2009г. до окончателното й заплащане, както и направените по заповедното производство разноски в размер на 297,65 лв., за които суми по ч.гр.д. №14230/2009г. на ПРС, VІІ гр.с., е била издадена Заповед №8137 от 11.11.2009г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу ответника.
ОСЪЖДА Д. С. П. ***, ЕГН **********, да заплати на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”В. Левски” № 236, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 63,06 лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 234,59 лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Районен съд - Пловдив - Решение /26.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/26/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, МИГЛЕНА И. ПЛОЩАКОВА

Резюме: 

Ищецът „Сосиете Женерал Експресбанк” АД е предявил по реда на чл. 415, чл. 422 ГПК установителни искове за съществуване на парични вземания против ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р **”.На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на 361,11 лв. ДТ. А на основание чл. 78, ал. 8 ГПК следва да се присъди и сумата 811,10 лв. юрисконсултско възнаграждение, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 4 от НМРАВ.

Ето защо съдът

Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните по делото, че ответникът Едноличен търговец „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Д-Р **”, ЕИК 115622685, със седалище и адрес на управление гр. **, ул. „**” № **, представляван от ** **, ЕГН **********, дължи на ищеца „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, ЕИК 813071350, със седалище и адрес на управление гр. **, бул. „**” № **, представлявано от ** – Изпълнителен директор и **- Прокурист следните суми, дължими по силата на договор за банков кредит „Експерт” № 008578 от 07.05.2007 год.
сумата 17045 лв. главница
сумата 1010,14 лв. лихва за просрочие върху неплатената главница за периода от 16.09.2008 год. до 03.04.2009 год. вкл.
законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 4280 / 2009 год. на ПРС, ХІV гр.с. – 06.04.2009 год. до окончателното плащане
и сумата 368,21 лв. разноски по заповедното производство за заплащане на държавна такса,
за които вземания в полза на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, ЕИК 813071350 е издадена заповед № 2450 за изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК на 07.04.2009 год. по ч.гр.д. № 4280 по описа на ПРС, ХІV гр.с. за 2009 год.

ОСЪЖДА Едноличен търговец „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ДОКТОР **”, ЕИК 115622685, със седалище и адрес на управление гр. **, ул. „**” № **, представлявано от ** **, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ НА „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, ЕИК 813071350, със седалище и адрес на управление гр. **, бул. „**” № **, представлявано от ** – Изпълнителен директор и **- Прокурист сумата 1172,21 лв. разноски по настоящото гражданско дело.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред **ски окръжен съд.

 

Районен съд - Пловдив - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Предявени са искове с правно основание чл.415 от ГПК във връзка с чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД.
Ищецът С. С. С., в качеството му на ЕТ „С. С. С.”, със седалище и адрес на управление гр. Б., ЕИК ********, твърди, че по силата на сключен с ответното дружество „Мостстрой- Пловдив” АД, му е доставил стоки и услуги, като за извършената доставка била издадена фактура №1000000129/26.09.2006г. на стойност 44760 лв. По същата била извършено частично плащане на стойност 27460 лв., като останал незаплатен остатък в размер на 17300 лв. Ищецът твърди, че с оглед събиране на дължимите суми е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за посочената по- горе сума и дължимата мораторна лихва в размер на 7328,87 лв. за периода 27.09.2006г.-17.09.2009г., по което е било образувано ч.гр.д. №11947/2009г. по описа на ПРС, VІІ гр.с. По същото съдът издал заповед за изпълнение, срещу която обаче постъпило възражение от длъжника. Ето защо се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено по отношение на ответното дружество, че същото дължи на ищеца сумите, за които е била издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. №11947/2009г. по описа на ПРС, VІІ гр.с.
По изложените съображения съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че “Мостстрой- Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Брезовска” №34, ет.4, ЕИК 175435932, представлявано от А. Г. Ч., дължи на С. С. С., в качеството му на ЕТ „С. С. С.”, със седалище и адрес на управление гр. Б. ЕИК *********, сумата от 17300 лв., представляващи незаплатена част от цената на доставени стоки и сулги по фактура №1000000129/26.09.2006г. на стойност 44760 лв., сумата от 7221,46 лв.- мораторна лихва за периода 27.09.2006г.-17.09.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.09.2009г. до окончателното й заплащане, както и направените по заповедното производство разноски- 492,57 лв.- държавна такса и 800 лв.- адвокатско възнаграждение, за които по ч.гр.д. №11947/2009г. по описа на ПРС, VІІ гр.с., е била издадена Заповед №6663 от 08.10.2009г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу ответника, като за разликата над уважения до пълния му предявен размер от 7328,87 лв. ОТХВЪРЛЯ иска за установяване на дължимост на мораторна лихва като неоснователен.
ОСЪЖДА “Мостстрой- Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Брезовска” №34, ет.4, ЕИК 175435932, представлявано от А. Г. Ч., да заплати на С. С. С., в качеството му на ЕТ „С. С. С.”, със седалище и адрес на управление гр. Б., ЕИК ************, направените по делото разноски в исковото производство- 492,57 лв.- държавна такса и 1000 лв.- адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съд - Пловдив - Решение /27.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VII състав, БОРИС Д. ИЛИЕВ

Резюме: 

Производството е образувано по искове с правна квалификация чл.356, ал.2 във връзка с чл.361 от ТЗ и по чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявени от „Доран комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Иван Сусанин” №45в вх.А, ет.2, ап.6, ЕИК 175177236, чрез пълномощника юрк. В. П., против „БГ Кран” ЕООД, ЕИК 101772696, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров” №87, ет.1, ап.1, представлявано от С. Щ. С.С оглед на гореизложеното съдът:

Р Е Ш И:
ОСЪЖДА „БГ Кран” ЕООД, ЕИК 101772696, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров” №87, ет.1, ап.1, представлявано от С. Щ. С., да заплати на „Доран комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Иван Сусанин” №45в вх.А, ет.2, ап.6, ЕИК 175177236, следните суми: сумата от 196,91 лв.- мораторна лихва за забава върху главница от 8568 лв. по фактура №0000000152/31.10.2007г. за периода 16.11.2007г.-11.01.2008г. сумата от 660 лв., представляващи дължима част от спедиционно възнаграждение по фактура №0000000169/20.11.2007г. сумата от 178,66 лв.- мораторна лихва върху главница от 660 лв. за периода 26.12.2007г.-23.11.2009г. сумата от 288 лв., дължима част от спедиционно възнаграждение по фактура №0000000184/10.12.2007г. сумата от 46,47 лв.- мораторна лихва върху главница от 6720 лв. за периода 26.12.2007г.-11.01.2008г. сумата от 163,63 лв.- мораторна лихва върху главница от 5788 лв. за периода 11.01.2008г.-19.03.2008г. сумата от 68,04 лв.- мораторна лихва върху главница от 288 лв. за периода 19.03.2008г.-23.11.2009г. сумата от 6720 лв., дължимо спедиционно възнаграждение по фактура №0000000185/10.12.2007г. сумата от 1819,04 лв.- мораторна лихва за периода 26.12.2007г.-23.11.2009г. ведно със законната лихва върху главниците от датата на подаване на исковата молба- 23.11.2009г. до окончателното им заплащане, както и направените по делото разноски- 405,63 лв. заплатена държавна такса и сумата от 660 лв. – юрисконсултско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.


 

Районен съд - Пловдив - Определение /27.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/27/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

XII състав, ТАНЯ Б. ВЪЛЧЕВА

Резюме: 

Предвид заявения отказ от иска и на основание чл.233 ГПК,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок пред ПОС, който за ищеца тече от днес, а за ответника от съобщаването.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието се закри в 14,35 ч.

 

Районен съд - Пловдив - Решение /28.4.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, ТЕОФАНА Б. СПАСОВА

Резюме: 

НАХ дело номер 1830 по описа за 2010 година


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ...23.02.2010г. на Началника на отдел „Рибарство и Контрол” към териториално звено на ИАРА - гр. Пловдив, с което на Т.А. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” от 500лв. за извършено административно нарушение по чл.37 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

Районен съд - Пловдив - Споразумение /28.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Дата: 
05/28/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

XX състав, ДИМИТЪР В. КАЦАРЕВ

Резюме: 

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА постигнатото на 28.05.2010 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор РУМЯНА ЗАЙКОВА-КАЛЕЕВА, от една страна и от друга – подсъдимия М.Б.Б., лично и чрез защитника си адв.И.Ш. от АК – П. за решаване на НОХД 3270/2010 г. по описа на ПРС – ХХ н.с. за следното:
ПОДСЪДИМИЯТ М.Б.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК затова, че на 24.05.2010 год. на …-ти километър на път …. – гр.Х. – с.Ч., обл. П. е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Хонда” с рег.№ ….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред.
За така извършеното престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК на подсъдимия М.Б.Б. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.54 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното и определено на подсъдимия М.Б.Б. наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ето защо на осн. чл.384 във вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр.ал.1 от НПК
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Б.Б. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3270/2010 г. по описа на ПРС – ХХ н.с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.
Протоколът се изготви в С.З.