Районен съд - Пловдив

Районен съд - Пловдив - Определение 4286 /21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
4286
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

V състав, ДАРИНА С. МАТЕЕВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер                         Година      2010                    Град Пловдивски
Районен съд                               
V граждански  състав
На      двадесет и първи май                        Година 2010
В      закрито  
заседание в следния състав:
 
                                                    
Председател: 
като
разгледа докладваното от      съдията
дело
номер     4286      по описа за      2010         година
            Съдът като разгледа молбата я намери
за основателна. Съгласно разпоредбата    на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред
съда , в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. В
настоящия случай адреса на ответника е в гр. М., поради което компетентен да
разгледа исковете по правилата на местната подсъдност е Районен съд - гр. Мадан.
 
 
ПРЕКРАТЯВА
производството по гр. д. № 4286/ 10 г.,V гр. с. , ПРС.
ИЗПРАЩА
делото по подсъдност на Районен съд - гр. Мадан.
Определението
за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд
в едноседмичен срок от съобщ

 

Районен съд - Пловдив - Определение 3654 /14.6.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3654
Дата: 
06/14/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

XVII състав, ИВАН М. МИНЧЕВ

Резюме: 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 699
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
699
гр.
Пловдив 14.06.2010 г.
 
В
ИМЕТО НА НАРОДА
 
В хода на досъдебното
производство Е.Б.К.е бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по
чл.206 ал.1 от НК /постановление за привличане на обвиняем от 26.02.2010 г. –
л.56 от досъдебното производство/ за това, че в периода м. юни – м. юли 2009 г.
в гр. Асеновград противозаконно е присвоил чужда движима вещ – лек автомобил
марка “Форд Мондео” с рег. № ****, собственост на “Е.” ООД гр. Свиленград, на
стойност 1497 лева, която е владеел. Спрямо обвиняемия е била взета мярка за
неотклонение “подписка”.
Против постановлението за
прекратяване на наказателното производство на прокурор при РП Пловдив,
произнесъл се при условията на чл.195 ал.2 т.2 от НПК, е подадена жалба от А.В.К.
***, която жалба ведно с досъдебното производство са изпратени по компетентност
на Районен съд Пловдив.
Водейки се от правилата за
местна подсъдност настоящият съдебен състав прие, че не е местнокомпетентен да
се произнесе с надлежен акт в производство по чл.243 ал.3 от НПК. Съгласно
нормата на чл.243 ал.3 от НПК постановлението подлежи на обжалване

 

Районен съд - Пловдив - Определение 3657 /21.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
3657
Дата: 
05/21/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

V състав, ДАРИНА С. МАТЕЕВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер    5319                     Година      2010                    Град ПЛОВДИВ
Пловдивски
Районен съд                               
V граждански  състав
На      двадесети май                        Година 2010
В      закрито  
заседание в следния състав:
 
                                                    
Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА
 
като
разгледа докладваното от      съдията
дело
номер     3657    по описа за      2010         година
Постъпил
е отговор по чл. 131 от „Т.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул.
”П. Ю. Т.”№ ..., представлявано от у. Д. М. Б.,  като е направено възражение за неподсъдност на
делото пред ПРС и искане същото да бъде изпратена на Районен съд - гр. Пазарджик.
Като основание на искането е посочено, че седалището и адрес на управление на
ответника е в гр. П., така както е посочено и в самата искова молба.
 Съгласно разпоредбата    на чл.  105 от ГПК искът се предявява пред съда, в
района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. В настоящия
случай седалището и адреса на управление н

 

Районен съд - Пловдив - Определение 7240 /16.6.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
7240
Дата: 
06/16/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

І брачен състав, НЕДЯЛКА Д. СВИРКОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
Година
2010                                                     Град
Пловдив
Пловдивски районен
съд                               І брачен
състав
На
шестнадесети юни                                     Година
2010
 
В
публично заседание в следния състав:
 
 Председател: НЕДЯЛКА СВИРКОВА
                                              
Секретар:
Т.Р.
Сложи
за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА
гражданско
дело 7240
година.
На
поименното повикване в 9,26 часа се явиха:
 
..........................................................................................................................................................................................
С ОГЛЕД
неявяване на молителя В.Б. – редовно призована за днешното съдебно заседание,
съдът приема, че е налице хипотезата на чл.330 ал.2 от ГПК и на това основание
О П Р Е
Д Е Л И
НЕ ДАВА
ХОД НА ДЕЛОТО
ПРЕКРАТЯВА
производството по делото, поради неявяване на молителите в съдебно заседание.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването
му.
Протоколът
се изготви в съдебно заседание.
Заседанието
се закри в 9,28 часа.
 
 
                             

 

Районен съд - Пловдив - Споразумение 2390 /13.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
2390
Дата: 
05/13/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

XV състав, СТОЯН Л. ТОНЕВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
№ 500
  5.2010 година                                          град Пловдив
ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД
             15
наказателен състав
На тринадесети май   
                             две хиляди и десета година
В публично заседание в следния състав:
 
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЯН ТОНЕВ
                
 Секретар: Д.Д.    
 ПРОКУРОР: СВЕТЛОЗАР
ЧЕРАДЖИЙСКИ                    
 Сложи за
разглеждане докладваното от съдията
 НОХД  №  2390
по описа за 2010 година.
 На именното
повикване в 13,34 / поради закъснение в графика / се явиха:
ПОДСЪДИМИЯ В.М.С. –  се явява
лично и с адв. Илел от АК Пловдив - редовно упълномощен от 12.05.2010 г.
СВИДЕТЕЛИТЕ
М.Н.М. – редовно призована се явява.
Т.Б.А. – редовно призован, се явява.
И.С.А. – редовно призован, се явява.
В.С.Г. –– нередовно призована не се явява.
К.М.С. – нередовно призован, се явява
П.И.С. ––редовно призован не се явява
ВЕЩОТО ЛИЦЕ
С.К.М.  –
редовно призован се явява.
 
РП – Пловдив   изпраща
представител.
ПРОКУРОР: Да се даде ход по делото.
АДВ. ИЛЕЛ: Да се даде ход по делото.
ПОДС. С.: Да се даде ход п

 

Районен съд - Пловдив - Споразумение 2291 /13.5.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
2291
Дата: 
05/13/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

XV състав, СТОЯН Л. ТОНЕВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
 
                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЯН ТОНЕВ
        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. П.К.
      
2291 по описа за 2010 година.
 
 - редовно призована не се явява
Да се даде ход на делото.
Да се даде ход на делото.
: Да се даде ход на делото.
 след съвещание намира, че не са налице процесуални
пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което
П.И.П. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, и настоящ адрес
*** българин, български гражданин, разведен, с висше образование, безработен, неосъждан
с ЕГН **********.
 
: Получих препис от
обвинителния акт преди повече от 7 дни.
 
 
 
 Свидетеля Т.Р.М.: Дружеството  Дити Комерс- Пловдив се управлява и представлява от мен и от Д.Г.
заедно и по делото като управител заявявам , че по настоящото  наказателно дело няма имуществени претенции
към подсъдимия като сумата по обвинителен акта 
е възстановена от подсъдимия. Разяснено ми е правото на гр. иск и няма
да предявявам  такъв от името на
дружеството.
   от 
мен и свид. М. заедно и поотде

 

Районен съд - Пловдив - Решение 777 /11.6.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
777
Дата: 
06/11/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XV състав, СТОЯН Л. ТОНЕВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
                                          Р Е Ш Е Н И Е
        №1161                 11.06.2010г.
          гр.
Пловдив
                                     В ИМЕТО НА НАРОДА
 тринадесети май   две хиляди и 
десета  година в състав:
                                            по описа на ПРС за 2010 година, 15 н.с. за да
се произнесе взе предвид следното:
  Н.В.И.
с ЕГН ********** ***, срещу 
Наказателно  постановление  № 23822/09 от 23.12.2009г.  на   Началник 
С - р “ПП” при ОД на МВР  Пловдив  с което на 
жалбоподателя    на  
основание  чл.  315 
ал.1 т. 1  от КЗ  му е наложено административно наказание
глоба” от 400 лв. за извършено административно нарушение по  чл. 
100 ал.1 т.3 предл. 1  от ЗДвП. С жалбата
до съда се иска  НП да отменено  като неправилно, тъй като не било извършено
административното нарушение.
 жалбоподателят И. :” на 28.11.2009г., около
12,30 часа  на път  ІІ- 86 и Кукленско шосе, кръстовището,
управлява  лек автомобил  “РЕНО” с ДК№ РВ 14 85 ВК, собственост на
Иванка Петрова Иванова, т.1 :  не може да
представи полица “Гражданска отговорност”, но има залепен  стикер на предното  об

 

Районен съд - Пловдив - Решение 226 /15.6.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
226
Дата: 
06/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVIII състав, НИКОЛАЙ И. АНГЕЛОВ

Резюме: 


овдив, 15
Р Е Ш Е Н И Е
Пловдив, 15.06.2010г.
                                                   
                                                    
Председател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
 
при
секретаря  В.К., като разгледа докладваното
от съдията гр. д.№ 226 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид
следното:
     Ищецът В.Д.В., ЕГН:**********
***,чрез пълномощника си адв. С., твърди в исковата си молба против ответника
„ЕВН България Електроразпределение” АД град Пловдив, че като работник в
„Електроразпределение Пловдив” ЕАД, чиито правоприемник е ответното дружество,
е претърпял трудова злополука, установена с Акт №2/04.05.1998г., а  с ЕР на ТЕЛК №2245 169/09.09.2002г. му била
определена пожизнено 100% загубена работоспособност с чужда помощ. Имуществената
отговорност на работодателя била ангажирана с влезли в сила решения по гр.д.№1242/2001г. по описа на Окръжен съд град Х. , гр.д.№1415/2002г. по описа на Районен съд град Х.  и гр.д.№1304/2004г.
по описа на Районен съд град Х., с които му било присъдено обезщетение за
имуществени вреди за времето от 26.10.2002г. до 23.09.2004г. Ищецът твърди
също, че в резултат на пре

 

Районен съд - Пловдив - Решение 2540 /15.6.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
2540
Дата: 
06/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVIII състав, НИКОЛАЙ И. АНГЕЛОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р     Е     Ш    
Е     Н     И    
Е
 
гр.ПЛОВДИВ,15,06.
2010г.
 
В   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
 
  публичното заседание на 08 юни 2010г.  в 
състав  :
             Производство пред първа инстанция.
Ищците М.К.Ж.
ЕГН:********** като майка и  законен
представител на Р.К.А.,ЕГН:********** *** и Г.К.А.,ЕГН:********** , действащ
лично и със съгласието на майка си М.К.Ж. ЕГН:********** *** са предявили срещу
ответника К.Д.А., ЕГН: ********** *** бр.дело №861/2008г. по описа на Районен Съд – Пловдив ,
като настоява за увеличаването и от 70 лева на 150  лева месечно за всяко от децата Г. и Р., начиная от датата на подаване на исковата молба в Съда до
настъпване на законна причина за изменение или прекратяване.Ответникът
К.Д.А.,редовно призован взема становище по иска като го намира за
неоснователен.
Пловдивският
Районен Съд - осемнадесети граждански състав след като прецени поотделно и в
съвкупност всички събрани по делото доказателства с оглед наведените в исковата
молба основания на претенциите на ищеца, намира така предявения от нея иск по
чл.150 СК за частично ОСНОВАТЕЛЕН, поради следните причини :
Не се
оспо

 

Районен съд - Пловдив - Решение 2988 /15.6.2010 г.

Град: 
Пловдив
Съд: 
Районен съд - Пловдив
Номер: 
2988
Дата: 
06/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XVII състав, ИВАН А. АНАСТАСОВ

Резюме: 


РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
 
Номер 1908                         15.06.2010 Година                         Град Пловдив
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав
 
На двадесет и девети април,
две хиляди и десета година
 
В публично заседание в следния
състав:
 
         Производството
по делото е образувано по искова молба от К. и П. К. против Д. и М. Б., С. Н., П.П.
и К.И.- Д., с която са предявени обективно съединени искове по чл.53, ал.2 от
ЗКИР и по чл.108 от ЗС за признаване за установено, че към датата на издаване
на заповед № РД- 18- 85/06.12.2007г. на Изп.директор
на АГКК, с която е одобрена кадастрална карта на землището на с.М., ищците са били собственици на бивш парцел № 69, имот
№ 49 по неодобрена карта на новообразуваните имоти / имоти по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/, идентичен с имот № 110092 по картата на възстановената собственост за
землището на с.М., обл.П.,
местността “Язовира” и попадащ почти изцяло в ПИ № 110.114, а отчасти и в ПИ№№
110.091 и 110.059, като ответниците Д. и М. Б. бъдат осъдени да предадат на
ищците владението върху ПИ № 110.114 по действащата кадастрална карта в частта
от същия поп