Районен съд - Плевен

Районен съд - Плевен - Споразумение /1.6.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

III състав, ДАРИЯ И. МИТЕВА

Резюме: 

Съдът намира, че преди извършване на процесуални действия за одобряване на така постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура Плевен и защитника на подсъдимия М.Д.Б. адв. В.М. следва да се приемат като доказателства по делото писмените материали по досъдебно производство № Д-2196/2009 г. по описа на Районна прокуратура Плевен.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 283 от НПК присъединява като доказателства по делото писмените материали по досъдебно производство № Д-2196/2009 г. по описа на Районна прокуратура Плевен.

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД № 989/2010 г. по описа на ПлРС не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по реда на чл.384 ал.1 от НПК, поради което следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл.384 ал.1 от НПК постигнатото и оформено с настоящия съдебен протокол като окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 989/2010 г. по описа на Плевенски районен съд спрямо подсъдимия М.Д.Б. със снета по делото самоличност относно следното:

Подсъдимият М.Д.Б. се признава за ВИНОВЕН в това, че че на 27.08.2009 г. на път за землището на с. Каменец, обл. Плевен управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка „ВАЗ 2103” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.64 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7410 – Дрегер № 0195”, след като е осъждан с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК.

- престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Страните се споразумяват на подсъдимия М.Д.Б. да бъде наложено наказание на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Разноски по делото не са направени.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Д.Б., ЕГН ********** МН „Подписка”.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 989/2010 г. по описа на ПлРС, ІІІ наказателен състав, спрямо подсъдимия М.Д.Б., поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Протоколът е написан в съдебно заседание и приключи в 9.19 часа.

 

Районен съд - Плевен - Решение /29.4.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
04/29/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

IV състав, МИЛЕНА С. ТОМОВА

Резюме: 

Производството е по чл. 49 ал. 1 от СК.

В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от В.Ц.П. ***, с ЕГН ********** против Б.Й.Ф. ***.************, с ЕГН **********, в която се твърди, че страните сключили граждански брак на 26.02.2007г. в гр.Плевен, от който имат родено едно дете Н. Б.Й. с ЕГН **********. Твърди се още, че от самото начало в брачните отношения между страните имало проблеми, ответника не искал да работи, ходил два пъти в чужбина и тогава живеели разделени. Сочи се, че съвместното съжителство между съпрузите станало непоносимо и през месец май 2009г. ответника напуснал семейното жилище, което било собственост на родителите на ищцата и от тогава двамата живеели разделени. Сочи се също, че ответника звънял на ищцата по телефона и я заплашвал, че ще я пребие, че ще вземе детето. Навежда се довод, че в брака между страните настъпило дълбоко и непоправимо разстройство и той бил изпразнен от своето съдържание. Предвид изложеното ищцата моли съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между страните брак без да се произнася по въпроса за вината, родителските права върху малолетното дете Н. да бъдат предоставени за упражняване на майката, а ответника да бъде осъден да му заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв., като му се определи и подходящ режим на лични контакти, ползуването на семейното жилище да бъде предоставено на ищцата, както и последната да носи предбрачното си фамилно име П..

Ответникът Б. не е ангажирал становище по исковата претенция.
Воден от горните съображения, СЪДЪТР Е Ш И :ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, на основание чл. 49 ал. 1 от СК, гражданския брак сключен на 21.10.2006 г. в гр. Плевен, между съпрузите В.Ц.П. с ЕГН ********** и Б.Й.Ф. с ЕГН **********, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото по време на брака дете – Н.Б. Й. с ЕГН ********** се предоставя на майката В.Ц.П. с ЕГН **********, като БАЩАТА Б.Й.Ф. с ЕГН ********** има право на лични контакти с детето всеки първа и трета събота и неделя на месеца от 08.00 до 18.00ч., които да се осъществяват по местоживеенето на детето, както и да го взема при себе си за един месец през лятото, през време, когато майката не ползува годишния си отпуск.

ОСЪЖДА Б.Й.Ф. с ЕГН ********** да ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете – Н. Б.Й. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.Ц.П. с ЕГН ********** в размер на 80 лв., считано от 06.01.2010г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на основания за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до претендираните 100 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и ЕНОДАКАЗАН.

ОСЪЖДА Б.Й.Ф. с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 115,20 лв. и допълнителна държавна такса върху иска за развод в размер на 15 лв.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 

Районен съд - Плевен - Решение /11.5.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
05/11/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XI състав, НАТАША Г. ПАНЧЕВА

Резюме: 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.Обжалвано е Наказателно постановление № 4669/09 от 29. 12. 2009 г. на ***на длъжност Началник Второ РУ МВР Плевен , с което на основание чл. 179 ал. 2 пр. 1 ЗДвП на П.В.И. ***.Р. Славейков “ № 62 ап. 7 ЕГН-**********е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП и на основание Наредба № І-1959 на МВР се отнемат 4 КТ .

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован се явява лично в съдебно заседание и не се представлява . В депозираната пред съда жалба моли същия да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление , като постановено при нарушение както на материалния така и на процесуалния закон.
Допуснатото съществено процесуално нарушение лишава от смисъл излагането на съображения досежно материалната законосъобразност на атакуваното НП, поради което то следва да бъде отменено изцяло.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4669/09 от 29. 12. 2009 г. на ***на длъжност Началник Второ РУ МВР Плевен , с което на основание чл. 179 ал. 2 пр. 1 ЗДвП на П.В.И. ***.Р. Славейков “ № 62 ап. 7 ЕГН-**********е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДП и на основание Наредба № І-1959 на МВР се отнемат 4 КТ , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

Районен съд - Плевен - Определение /28.4.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

XIV състав, РАДОСТИНА Т. ГЕРГИЧАНОВА

Резюме: 

Производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК.Постъпило е предложение от РП – Плевен за определяне на общо най-тежко наказание на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** по НОХД №№2577/07г, 3282/07г, 4061/07г, 3912/07г, 4131/07г, 207/08г, 2445/08г, 2973/08г, 120/08г, 4225/08г, 3874/08г, 984/09г, 283/09г, 65/08г, 3096/08г, 2976/09г, 1693/09г, 3452/09г, 4221/09г, 4597/09г и 124/10 г, всичките по описа на ПлРС.

Представителят на РП – Плевен поддържа така изготвеното предложение.

Осъденият моли съда да извърши групиране на наказанията.

След като взе предвид становището на страните и събраните доказателства в хода на съдебното следствие, съдът счита предложението на РП – Плевен за основателно.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25 ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК определено едно общо най-тежко наказание на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** измежду наложените му с влезли в законна сила съдебни актове по НОХД №№3282/07г, 4061/07г, 3912/07г, 4131/07г, 207/08г, 120/08г, 65/08г и 3096/08г всичките по описа на РС-Плевен, а именно – шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.2 от НК наложените на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** наказания обществено порицание по НОХД №№3912/07г, 207/08г и 65/08г и трите по описа на ПлРС към определеното общо най-тежко наказание – шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК изцяло изтърпяното от осъдения С.Б.К., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода в размер на шест месеца, като общо наказание по НОХД №№3282/07г, 4061/07г, 3912/07г и 207/08г всичките по описа на РС-Плевен, видно от справка рег.№ ЗД85/16.03.2010 год. на Началника на Поправителен дом – Бойчиновци.

ПОСТАНОВЯВА аказанието наложено по НОХД №2577/2007г по описа на РС-Плевен, а именно наказание Обществено порицание, да бъде изтърпяно отделно.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25 ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** измежду наложените му с влезли в законна сила съдебни актове по НОХД №№2445/08г, 2973/08г, 4225/08г, 3874/08г, 984/09г и 283/09г всичките по описа на РС-Плевен, а именно –четири месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК изцяло изтърпяното от осъдения С.Б.К., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода в размер на четири месеца, като общо наказание по НОХД №№2973/08г и 2445/08г и двете по описа на ПлРС, видно от справка рег.№ ЗД85/16.03.2010 год. на Началника на Поправителен дом – Бойчиновци

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25 ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** измежду наложените му с влезли в законна сила съдебни актове по НОХД №№2976/09г, 1693/09г, 3452/09г, 4221/09г и 4597/09г всичките по описа на РС-Плевен, а именно – една година лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на прокурора определеното общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода на осъдения С.Б.К., ЕГН ********** да бъде увеличено на основание чл.24 от НК с една втора, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК фактически изтърпяното от осъдения С.Б.К., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода в Затвора – Плевен, считано от 21.08.2009 год. до влизане в сила на настоящото определение по определеното му общо наказание измежду наложените му по НОХДела №№ 2976/09г. и 1693/09г. и двете по описа на Плевенски районен съд съгласно справка изх. № 1724/23.03.2010 г.на Началника на Затвора – Плевен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба или протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес.
 

Районен съд - Плевен - Определение /14.5.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
05/14/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

III състав, ДАРИЯ И. МИТЕВА

Резюме: 

ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.

Постъпило е предложение от Районна прокуратура – Плевен за осъдения С.Н.Ч. ЕГН ********** за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания, по присъди и определения, подробно посочени в предложението.

В съдебно заседание представителят на РП – Плевен поддържа така изготвеното предложение.

Осъденият С.Н.Ч. се явява лично в съдебно заседание и адв. П. К. от АК – Плевен и моли да бъде извършено групиране на наказанията.

След като взе предвид становището на страните и събраните доказателства в хода на съдебното следствие, съдът счита предложението на РП – Плевен за основателно.
От изложеното е видно, че налице са предпоставките за групиране на така наложените наказания, поради което и на основание чл. 306, ал. І, т. 1 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. с чл. 23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание на осъдения С.Н.Ч. от определените му наказания по НОХД № 134/1995 г., по описа на ПлОС, НОХД № 76/1998 г., 1670/2002 г., 304/2003 г. и трите по описа на ПлРС в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл. 25, ал. 4 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание с ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. с чл. 23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание на осъдения С.Н.Ч. от определените му наказания по НОХД № 4212/2009 г. и НОХД № 4704/2009 г. и двете по описа на ПлРС в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор.

ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наказанието наложено на осъдения С.Н.Ч. по НОХД № 4589/2006 г. в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален общ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изцяло изтърпяното от осъдения С.Н.Ч. наказание по НОХД № 304/2003 г. в размер на 6 месеца лишаване от свобода – начало на наказанието 19.02.2007 г., изтърпяно на 19.08.2007 г., както и изцяло изтърпяното наказание по НОХД № 4589/2006 г. в размер на 3 месеца лишаване от свобода – освободен на 30.08.2007 г. на основание чл. 70 от НК с остатък 28 дни /зачетен предварителен арест 1 м. 2 дни/ съгласно справка № 8111/27.04.2010 г.

ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК фактически изтърпяното от осъдения С.Н.Ч. наказание по НОХД № 4212/2009 г. по описа на ПлРС – начало на наказанието 04.02.2010 г. към 14.05.2010 г. е изтърпял 3 месеца и 10 дни – съгласно справка на Н-к Затвора Плевен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба или протест пред ПОС в 15- дневен срок от днес.
 

Районен съд - Плевен - Определение /14.5.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
05/14/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

III състав, ДАРИЯ И. МИТЕВА

Резюме: 

ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.Постъпило е предложение от Районна прокуратура – Плевен за осъдения Н.С.В. ЕГН ********** за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания, по присъди и определения, подробно посочени в предложението.

В съдебно заседание представителят на РП – Плевен поддържа така изготвеното предложение.

Осъденият Н.С.В. се явява лично в съдебно заседание и със служебен защитник адв. П.В. от АК - Плевен и моли да бъде извършено групиране на наказанията.

След като взе предвид становището на страните и събраните доказателства в хода на съдебното следствие, съдът счита предложението на РП – Плевен за основателно.
От изложеното е видно, че налице са предпоставките за групиране на така наложените наказания, поради което и на основание чл. 306, ал. І, т. 1 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. с чл. 23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание на осъдения Н.С.В. от определените му наказания по НОХД №№ 3998/2008 г., 892/2009 г. и 660/2009 г. всичките по описа на ПлРС в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в Затворническо общежитие от открит тип.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 от НК към така определеното общо най-тежко наказание, наказанието «Обществено порицание» наложено на осъдения Н.С.В. по НОХД № 892/2009 г. по описа на ПлРС.

ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК фактически изтърпяното от осъдения Н.С.В. общо наказание по НОХД №№ 660/2009 г., 3998/2008 г. и 892/2009 г. начало на наказанието 16.12.2008 г. към 14.05.2010 г. е изтърпял една година, седем месеца и 10 дни – съгласно справка № 2802/22.04.2010 г. на Началник Затвора Плевен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба или протест пред ПОС в 15- дневен срок от днес.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


 

Районен съд - Плевен - Решение /1.6.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, ХРИСТО С. ТОМОВ

Резюме: 

Производството е по чл. 28 във връзка с чл. 26 от Закона за закрила на детето.

В Плевенския районен съд е постъпила молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долна Митрополия, в която е направено искане да бъде постановено решение, с което непълнолетното дете Р. В. В. бъде настанено за отглеждане в семейна среда на роднини по майчина линия, а именно: нейните баба и дядо Р. В. Т. и Т.П.Т.,***, до навършване на пълнолетие на детето.

Ответниците Р. В. Т. и Т.П.Т.,***, ангажират становище, че молбата е основателна.

Ответниците А.Т.В. и В.Г.В.,***, не са взели становище.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, че детето Р. В. В., ЕГН **********, е родено от майка А.Т.В., ЕГН **********, и баща В.Г.В., ЕГН **********.

От приложените по делото писмени доказателства /писмо изх. № 1132 от 05. 02. 2010 год., 2 бр. декларации с дата 10. 02. 2010 год., социален доклад и др./ се установява, че ответниците А.Т.В. и В.Г.В. понастоящем пребивават в Република Гърция, като същите не полагат грижи за непълнолетното си дете Р. и не осигуряват средства за неговата издръжка. Видно е, че също така, че детето живее при своите баба и дядо по майчина линия, където са създадени необходимите социално- битови условия за неговото отглеждане и възпитание.

При преценка на така събраните доказателства съдът намира,че са налице предпоставките на чл. 26 във връзка с чл. 25 т. 2 от ЗЗакрД за настаняване на непълнолетната Р. В. В. в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия, а именно: родителите на детето трайно са се дезинтересирали от него и настаняването би спомогнало за отглеждането, правилното възпитание и хармоничното развитие на детето. В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

По така изложените съображения Плевенският районен съдР Е Ш И:НАСТАНЯВА детето Р. В. В., ЕГН **********, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия Р.В.Т., ЕГН **********, и Т.П.Т., ЕГН **********,*** ******, за срок до навършване на пълнолетие на детето.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на страните. 

Районен съд - Плевен - Присъда /14.5.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
05/14/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

XI състав, НАТАША Г. ПАНЧЕВА

Резюме: 

Съдът ПРИЗНАВА подсъдимият К.Ю.Л. – 0***, българин, български гражданин, средно, осъждан, не женен, работих в ***к, ЕГН ********** за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 19.02.2009 г. в гр. Плевен, при условията на опасен рецидив, като се сговорил предварително с И.М. и чрез използване на техническо средство, отнел чужда движим вещ – 1 бр. охранителна камера “AOST”, с автоматичен ZOOM ден – нощ IR на стойност 249.00 лева, собственост на Б.В.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 и т. 5 вр. чл. 29 ал. 1 б”А” и б”Б” от НК и вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 вр. чл. 2 ал. 2 от НК го осъжда на 1 година и 2 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор.

ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.М. – 2***, ***, български гражданин, начално, не женен, не работи, не е осъждан, ЕГН по данни за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 19.02.2009 г. в гр. Плевен, като непълнолетен но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с К.Ю.Л., и чрез използване на техническо средство, отнел чужда движим вещ – 1 бр. охранителна камера “AOST”, с автоматичен ZOOM ден – нощ IR на стойност 249.00 лева, собственост на Б.В.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 и т. 5 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “Б” предложение последно с вр. чл. 2 ал. 2 от НК го осъжда на ПРОБАЦИЯ

 

Районен съд - Плевен - Решение /1.6.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Резюме: 

Иск с правно основание чл.150 от СК.

В ПлРС е постъпила искова молба от И.А.И. със съгласието на майка си ***против А.П.И., в която се твърди че с решение по гр.д.№ 3713/2004г. по описа на ПлРС ответникът е осъден да заплаща на ищеца месечна издръжка в размер на 50 лв.Твърди се, че ответникът не е изплащал редовно присъдената издръжка, за което срещу него има образувано изпълнително дело, а издръжката се изплаща от Община Плевен.Твърди се, че детето е ученик в 11 клас в ПГ по транспорт Плевен и посещава редовно учебни занятия. Твърди се, че от определянето на издръжката до настоящия момент са се изменили условията при които е определена издръжката и детето има нужда от по-голяма издръжка. Моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 150 лв за детето И.А.И..

Ответникът в срокът по чл.131 от ГПК не е представила писмен отговор. В съдебно заседание се явява лично и изразява становище, че оспорва предявения иск.

Съдът, като прецени доказателствата по делото
Воден от горното, съдътРЕШИ:ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на издръжката определена по гр.д.№ 1796/2010г по описа на ПлРС като ОСЪЖДА А.П.И. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетнотоси дете И.А.И. ЕГН ********** със съгласието на неговата майка ***ежемесечна издръжка вместо по 50 лв. в размер на 120 лв, считано от 19.03.2010г- датата на подаване на исковата молба, до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на изискуемостта й, до окончателното й изплащане,като за разликата до претендираните 150 лв ОТХВЪРЛЯ предявения иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА на основание чл.71 от ГПК А.П.И. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС държавна такса в размер на 100,80лв лв.

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на основание чл.242 ал.1 ГПК на решението.

Решението може да се обжалва пред ПлОС в двуседмичен срок от връчването му.


 

Районен съд - Плевен - Определение /12.5.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Районен съд - Плевен
Дата: 
05/12/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

V състав, ВЕНЕЛИН Д. НИКОЛАЕВ

Резюме: Производството е по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПКПостъпило е предложение от РП-Плевен досежно осъдения М.Р.Н. за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените му наказания н.о.х.д. № 3144/2006г. и н.о.х.д № 3998/2009 г., и двете по описа на РС-Плевен.

В съдебно заседание представителят на РП-Плевен поддържа направеното предложение. Моли за определяне на едно общо най-тежко наказание на осъдения Н..

Осъденият М.Р.Н. се явява лично и със служебен защитник В.Т.от АК - Плевен. Намира предложението на РП-Плевен за основателно и моли съда да се съобрази съответно с изтърпяната фактическа част от наложените му наказания.
Определя се на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание измежду наложените наказания “Пробация” по н.о.х.д.№3144/2009г. и н.о.х.д.№3998/2009 г., и двете по описа на РС- Плевен, а именно “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години при периодичност 2 пъти седмично по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години, по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 3 от НК – Забрана за напускане на населеното място в което живее за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора за срок от 2 години и по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за срок от 2 поредни години.

С оглед изложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдътО П Р Е Д Е Л И:ОПРЕДЕЛЯ се на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание измежду наложените наказания “Пробация” по н.о.х.д.№3144/2009г. и н.о.х.д.№3998/2009 г., и двете по описа на РС- Плевен, а именно “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години при периодичност 2 пъти седмично по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години, по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 3 от НК – Забрана за напускане на населеното място в което живее за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора за срок от 2 години и по чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за срок от 2 поредни години.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на жалба и протест пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.