Районен съд - Асеновград

Районен съд - Асеновград - Решение 1714 /17.5.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
1714
Дата: 
05/17/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, МАРИЯ М. КАРАДЖОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е № 5
Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
                                 .20 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи
граждански състав на две хиляди и десета година в публичното
заседание в следния състав:
секретар Д.М.
като разгледа докладваното от съдия
МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело № по описа за 2009г. и като обсъди:
 
            Обжалвано е решение №1225/02.12.2009г.
на ***, с което е отказано да се възстанови правото на собственост в
съществуващи или възстановими стари реални граници на нива с площ от 5,3 дка,
намираща се в землището на с. ***, местността „***” с мотив, че е налице спор
за материално право. Жалбоподателите не са доволни от посоченото решение, тъй
като с него се изменя постановеното по разно, с което правото е възстановено. Освен
това между тях и други лица не е възникнал спор относно собствеността на този
имот. Ето защо молят решението да бъде отменено, като бъде разпоредено на
административния орган да възстанови правото на собственост в съществуващи
(възстановими) стари реални граници, евентуално – в нови реални граници.
            От

 

Районен съд - Асеновград - Решение 1088 /14.5.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
1088
Дата: 
05/14/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, МАРИЯ М. КАРАДЖОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №70
Р   Е   Ш  
Е   Н   И   Е 
 
                                 14.05.2010г.                           гр. Асеновград
 
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав на секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело №            
 
От
постъпилата справка за ч.гр.д. №851/2009г. се установява, че същото е
образувано по заявление, подадено на 22,07,2009г. от „***” ЕООД. С разпореждане
от 27,07,2009г. същото е уважено и е издадена заповед за изпълнение №122 от 24,07,2009г.
на парично вземане за сумата от общо 9818 лева, дължима по договор за
счетоводно обслужване от 08,08,2008г. и фактури 528/02,10,2008г. на стойност
2091 лева, №529/03,11,2008г. на стойност 2121 лева и №540/17,11,2008г. на
стойност 5600 лева. Срещу същата в законоопределения срок е постъпило
възражение. Ето защо настоящият иск за установяване на вземането е допустим.  
На
08,08,2008г. между страните по делото е сключен договор, с който ответникът е
възложил на ищцовото дружество извършването на счетоводна обработка на
първичните си документи, както и да осигури обслужване на възложителя от един
оперативен ***

 

Районен съд - Асеновград - Решение 9 /22.4.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
9
Дата: 
04/22/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, МАРИЯ М. КАРАДЖОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №70
Р   Е   Ш  
Е   Н   И   Е 
 
                                 22.04.2010г.                           гр. Асеновград
 
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав на секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ КАРАДЖОВА гражданско дело №             Не
са представени доказателства, че в полза на ищеца е издадена заповед за
изпълнение. Въпреки това служебно известно на съда е, че е подадено заявление
от него на 10,08,2009г., което е уважено. Издадената заповед за изпълнение е №245
от 10,11,2009г. по ч.гр.д. №942/2009г., и е за сумата от 1 134,30 - главница по
предоставен кредит, възнаградителна лихва - 336,67 за периода от 30.07.2008г. до
26.02.2010г., обезщетение за забава - 117,8829.08.2008г. до датата на подаване
на заявлението, ведно със законната лихва от депозиране на заявлението -
10.08.2009 г. до изплащане на вземането, което вземане представлява парични
задължения, възникнали по Договор за потребителски кредит с номер CREX -
01754333 от 29.02.2008г., ведно с направените разноски.
Настоящият иск е предявен в предвидения едномесечен срок, поради което е
допустим за горните суми.   Видно о

 

Районен съд - Асеновград - Решение 776 /15.5.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
776
Дата: 
05/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

IV състав, МАРИЯ А. ТЕРЗИЕВА

Резюме: 


Ищците Георги Христев Крушков ЕГН 2009024584, Рангел Христев Крушков ЕГН
2305254609, Йордан Христев Крушков ЕГН 2511204585 и три-мата живущи в с
                          Р  
Е   Ш   Е  
Н   И   Е   
                         15.04.2010 г.                                 гр. Асеновград
   Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ
РАЙОНЕН СЪД,
граждански състав на
две хиляди и
година в публичното заседание в следния състав:
    секретар
като
разгледа докладваното от съдия МАРИЯ  
   по отношение на
следния недвижим имот - а именно:
 справедливата средната пазарна стойност на
недвижимия имота е  44 738 лева. Няма
техническа възможност по смисъла на ЗУТ за извършване на реално поделяне на
допуснатия до делба имот при така допуснатите квоти на съсобственост /Съгласно
чл.110 ал.1 – Наредба № 7/2003 г. към ЗУТ „всяко жилище трябва да има най-малко
едно жилищно помещение, кухня, баня-тоалетна и най-малко едно складово
помещение във или извън жилището”/.   на смесената съсобственост съдът не може да
извърши делбата на основание чл.288 ал.3 от ГПК, а делбата следва да се извърши
на осн.чл.288 ал.1 ГПК – чрез изнасяна имота на публич

 

Районен съд - Асеновград - Решение 1215 /15.2.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
1215
Дата: 
02/15/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, МИРОСЛАВА Д. АНДОНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
   Ш  
Е   Н   И   Е
                                                .20                                      гр.***                     
 
   И М Е Т О  
Н А   Н А Р О Д А
***СКИ РАЙОНЕН СЪД, година в публичното заседание в следния
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
секретар като разгледа докладваното от съдия Мирослава Андонова гражданско дело № 1215 по описа за 20Делото е образувано по искова
молба от Л.Г.,***,  срещу ответника „Завод за Шлифовъчни машини” АД,   Ищтвърди, че ответникът – бивш
работодател, му дължи полагащото му се обезщетение по чл.222 КТ, поради това,
че трудовото правоотношение било прекратено поради намаляване обема на работа.
Размера на търсеното на това основание обезщетение ищецът е определил като
остатък от 144,99 лв. – формиран на основание чл.228, ал.1 от КТ, като от  брутното трудово възнаграждение за м.
февруари 2009г. са приспаднати 
законовите удръжки и заплатена от ответника сума от 103 лв. на Юробанк
ИЕФ Джи България за погасяване на кредит. Поради това, че не е ползвал полагащ
му се платен годишен отпуск за 4 дни за 2009г., ищецът претендира обезщетение

 

Районен съд - Асеновград - Решение 1177 /30.12.2009 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
1177
Дата: 
12/30/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, МАРИЯ А. ТЕРЗИЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е № 18
Р   Е  
Ш   Е   Н  
И   Е   №                               30г.                           гр. Асеновград 
                      В  
И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ  
секретар Ищцата Ф.Ш. твърди,
че е прехвърлила на В.Х.Н., М. Х. Ш. и Ф. Х. Ш. следния недвижим имот – дворно
място от 152 кв.м., съставляващо участието на имот №3373 в парцел VІІІ-3373, 3374,
в кв. 255 по плана на гр. А., целият парцел от 272 кв.м., при граници: улица, С.Ш.М.и
Й.Т.А., ведно с построената в същия имот жилищна сграда, при равни права за
трите, срещу задължението от тяхна страна да я гледат издържат до края на
живота й, което задължение за нея е възникнало незабавно и до края на живота й.
Сделката е сключена на 11,12,1991г. и оформена с нотариален акт №1080, том VІ,
дело №1769/1991г. по описа на Районен съд – Асеновград. По действащата
кадастрална карта на гр. А. този имот представлява поземлен имот
№000702.519.186 с адрес: *****, с площ по кадастрална карта: 155 кв.м., трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 метра), стар идентификатор пл.№501292000, при съседи:
позе

 

Районен съд - Асеновград - Решение 220 /18.5.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
220
Дата: 
05/18/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ИВАН Г. КАЛИБАЦЕВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е  Ш 
Е  Н  И  Е
 
№     18..2010г.                          гр.Асеновград                   В ИМЕТО НА
НАРОДА
 
Асеновградски
районен съд                                          V-ти наказателен състав
На осемнадесети
май                                         две хиляди и десета година
В публично съдебно
заседание в следния състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ
 
Секретар: В.Т.
Прокурор: Венелин
Савов
като
разгледа докладваното от съдията НАХД
№ 220 по описа за 2010г.
Р  Е 
Ш  И :
 
            обвиняемата Г.С.К.:
родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, разведена,
начално образование – завършен 7-ми клас, 
безработна, неосъждана,   с ЕГН **********
за ВИНОВНА в това, че на 06.12.2009г.
в гр.Асеновград, обл.Пловдивска е оставила лице – новороденото си дете от мъжки
пол Н.С.П., роден на ***г. намиращо се под родителски грижи без надзор и
достатъчно грижа и с това е създала опасност за неговото физическо развитие – престъпление по чл.182 ал.1 от НК, като
на основание чл.7

 

Районен съд - Асеновград - Решение 86 /13.5.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
86
Дата: 
05/13/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

V състав, ИВАН Г. КАЛИБАЦЕВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
   Ш  
Е   Н   И   Е
№  
Асеновградски районен съд, V 
86Обжалвано е Наказателно постановление №
311/07.12.2010г. на  кмета на Община
Асеновград, с което на А.М.П. ***, с ЕГН ********** на осн. чл. 238 от ЗУТ е
наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв., за нарушение на
чл. 56 от ЗУТ.
При извършена проверка от служители на Община
Асеновград на ул.”Пирин” N 1 в гр.Асеновград било установено, че
жалбоподателя А.П., в качеството му на извършител на строеж на дървен навес, не
бил изпълнил заповед N А-970/29.05.2008г., потвърдена с решение на ВАС NNXIII Това било определено като нарушение по чл. 56
от ЗУТ, поради което бил съставен АУАН № 8/11.11.2009г., въз основа на който и обжалваното
наказателно постановление.
В съдебно заседание бе
разпитан в качеството на свидетел актосъставителят А.А.К.По делото като писмени
доказателства са приет ксерокопия на заповед N А-970/29.05.2008г.,
възражение от А.П., решение N 1344/2008г. по описа на
Адм. Съд Пловдив, както и копие на решение N 4492/06.04.2009г. по
КАХД  Съдът кредитира изцяло показанията  на разпитаните свидетели като пълни,
обективни и кореспондиращи със събра

 

Районен съд - Асеновград - Решение 21 /29.6.2009 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
21
Дата: 
06/29/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, НЕВЕНА Т. КАБАДАИЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №36
   Ш  
Е   Н   И   Е                                                  29.06.2009                Н А  
Н А Р О Д А
 година                                Производство
по допускане на делбата.
Постъпила
е искова молба от Ш.О.И. и Й.Ш.И.,  и
двамата с посочен адрес:*** и Г.Ш. ***„...”, всички чрез пълномощника си адв. Г. *** против Ш.Р. К. и  С. А. К. 
и двамата с посочен адрес гр. А., 
с искане да бъде допуснат до делба: 
поземлен имот  № ...., находящ се в кв. Д. В., о. А. по КК, с адрес ул. „...” с
площ по КК от ...кв.м, трайно предназначение урбанизирана територия, начин на
трайно ползване ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор пл.№ ... кв. ...
парцел ... -... при съседи: ..., ..., ... и ..., ведно с построената в имота
масивна двуетажна еднофамилна сграда със застроена площ от ... кв.м с
идентификационен № ... при квоти – за Ш.О.И. - ... ид.ч,
за Й.Ш.И. -... ид.ч, за Г.Ш.К. -... ид.ч, за Ш.Р. К.   и С.
А. К.– в режим на СИО -... ид.ч. Твърдят, че страните
са съсобственици на имота, като за първия ищец правата на собственост са
възникнали на основание договор за покупко – продажба
на недвижим имот, оформен в НА №... том ... д

 

Районен съд - Асеновград - Решение 1471 /20.4.2010 г.

Град: 
Асеновград
Съд: 
Районен съд - Асеновград
Номер: 
1471
Дата: 
04/20/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, МАРИЯ М. КАРАДЖОВА

Резюме: