Окръжен съд - Варна

Окръжен съд - Варна - Определение /2.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно търговско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ЖЕНЯ Р. ДИМИТРОВА, ВИОЛЕТА Т. КОЖУХАРОВА, МАРИН Г. МАРИНОВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
6     ЧЛЕНОВЕ: Ж.ДИМИТРОВА
          мл.с.В.КОЖУХАРОВА
 
тобразувано по частна жалба
вх./25.05.2010 година на 5320 по описа за 20,
Частната
жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл.275 от ГПКВоден от горното, съдът
Определението подлежи на
обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 от ГПК в едноседмичен
срок от връчване на препис от настоящето определение на страните.

 

Окръжен съд - Варна - Определение /2.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно търговско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ВИОЛЕТА Т. КОЖУХАРОВА, ЖЕНЯ Р. ДИМИТРОВА, МАРИН Г. МАРИНОВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е
Д Е Л Е Н И Е
 

....../ ..................., гр. Варна в закрито
заседание в състав:
 
 
като разгледа
докладваното от мл. съдия Кожухарова ч. т. дело  
Производството
е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК, образувано по частна жалба с вх. № 9194/ 20.04.2010
год. от ДП
„ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”, със седалище и адрес на управление гр. С, бул. „Г. Н. С”
№ , ЕИК: 29009070, представлявано от изпълнителния директор  Жалбоподателят
излага съображения за неправилност и незаконосъобразност на цитираното
разпореждане, тъй като съдът немотивирано е определил размера на дължимата
държавна такса, без да съобрази разпоредбата на чл. 19 от Тарифа за държавните
такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Сочи, че е внесъл в срок такса, в
законоустановения размер. Моли съда, да отмени разпореждането на
първоинстанционния съд и да постанови друго, с което да уважи жалбата.
Съдът
намира, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е
неоснователна по следните съображения:
Производството
по ч. гр. дело № 868 по описа за 2010 год. на Варненски районен съд е
образувано въз основа на заявление с вх. №

 

Окръжен съд - Варна - Определение /2.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно търговско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ВИОЛЕТА Т. КОЖУХАРОВА, ЖЕНЯ Р. ДИМИТРОВА, МАРИН Г. МАРИНОВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е
Д Е Л Е Н И Е
 

....../ ..................., гр. Варна  
в закрито
заседание в състав:
 
 
като разгледа
докладваното от мл. съдия Кожухарова ч. т. дело 751 по описа за 2010 год., и за да се произнесе взе
предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 418, ал. 4 ГПК, образуваноо по
частна жалба Жалбоподателят
излага съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на
цитираното разпореждане, като счита, че представеното извлечение от
счетоводните книги е редовно от външна страна – издадено е от надлежно
упълномощени лица, отразява вземане на заявителя, което фигурира в счетоводните
книги на заявителя и се води по клиентската партида на длъжника. Сочи, че предсрочната
изискуемост на кредита е настъпила по силата на чл. 10. 1 от договора за банков
кредит, съдържащ клауза за т. нар. „автоматична предсрочна изискуемост”, като
настъпването на това обстоятелство се установява от информацията, съдържаща се
в представения документ. Моли съда, да отмени изцяло първоинстанционното
разпореждане, както и да му бъдат издадени заповед за

 

Окръжен съд - Варна - Определение /2.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

V състав, ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА, ДИМИТРИНА М. ГРИГОРОВА, ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

Резюме: 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
№...............
    
ВАРНЕНСКИ
  състав, в закрито съдебно заседание,
проведено на втори юни две хиляди и десета година, в състав
                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Деспина Георгиева
                               ЧЛЕНОВЕ:
Златина Кавърджикова
                                 Мл.с.
Димитрина Григорова
                                   
 
Подадена е частна жалба вх. № 17708/15.05.2010г.
от „Курортно строителство” ООД-Варна, чрез адв. М.Ц., срещу определение №
4970/31.03.2010г. по гр.д. № 12939/2009г. на VІІІ състав на ВРС, с което е
оставена без разглеждане молбата за отмяна на наложената с протоколно
определение от 11.02.2010г. по делото, глоба в размер на 100лв. Излага, че съобщение
за наложената глоба е получено на 23.03.2010г., а молба за отмяна на наложената
санкция е подадена на 26.03.2010г., с което е спазен срока по чл. 92, ал. 1 от
ГПК. Моли за отмяна на определението, с което е оставена без разглеждане
молбата за отмяна на глобата.  
Настоящият
състав намира, че №
4970/31.03.2010г. е правилно и следва да бъде потвърдено. След като на страната
още на 02.03.2010г. е било надлежно съобщено оп

 

Окръжен съд - Варна - Решение /2.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, МИЛЕН П. СЛАВОВ, РОСИЦА С. СТАНЧЕВА, СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
гр. Варна, 02.06.2010г.
Варненски окръжен
съд,
тридесет
и първи май през
две гoдина в
състав:                        
ЧЛЕНОВЕ:     СВЕТЛА ПЕНЕВАпри участието
на секретаря
в.гр. делo №
276 пo oписа за 2009 гoд., за да
се nрoизнесе, взе nредвид следнoтo:Настоящото
производство за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №
1153/04.08.09г. е образувано след определение по гр.д. № 1383/09г. на ІІ г.о.
на ВКС, с което е констатирано наличието на такава – липсващ диспозитив във
въззивното решение относно отхвърляне на искове, при наличието на формирана
воля на съда в мотивите на съдебния акт.
Въззивниците
и необжалвалия другар не изразяват становище по предмета на настоящото
производство.
Въззиваемата
страна чрез процесуалния си представител изразява становище за допускане
поправката на очевидна фактическа грешка съобразно констатацията на ВКС.
С
решение № 1153/04.08.09г., съдът по настоящото дело е отменил  с която П.А.Б. ***, С.А.А.
*** и Т.Д.К. *** са осъдени на основание чл.72, ал.1 от ЗС да заплатят на Р.Д.Г.
***, с ЕГННастоящия
състав на съда намира, че е налице допусната очевидна фактическа грешка, коя

 

Окръжен съд - Варна - Решение /2.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Фирмено дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, ВАНУХИ Б. АРАКЕЛЯН

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 
279  / 02.06. 2010 г.    година 2010,              град  ВАРНА,
 
ВАРНЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД,                             ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ,
на                                                    
година 2010 
в закрито съдебно
заседание в състав: 
                                                    
  СЪДИЯ:
 
ПРОИЗВОДСТВО ПО
реда на гл. 55 от ГПК(2007г).
Постъпило е
искане от членовете на управителния съвет на новоучреденото сдружение с
нестопанска цел, с наименование "СДРУЖЕНИЕ НА ЛЕСОВЪДИТЕ-СИБ”,  със седалище гр. Варна, за вписването му в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен
съд.
П 
РЕШИ:
 
ДА СЕ ВПИШЕ в
регистър № 5 за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски
окръжен съд, сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ НА
ЛЕСОВЪДИТЕ-СИБ", със:
СЕДАЛИЩЕ: гр.
Варна.
АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ: БУЛ. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128, ЕТ.2, СТ.21,
ВИД ДЕЙНОСТ,
съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ - дейност в обществена полза.
ЦЕЛ на
сдружението:
1.Да съдейства
за устойчивото и многофункционално стопанисване на горите
2.Да разработва
и представя с

 

Окръжен съд - Варна - Присъда /13.5.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
05/13/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ЯНКО Д. ЯНКОВ

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
 
 
В   И М Е Т О  
Н А  Н А Р О Д А
 
,             Наказателно отделение 
                              две хиляди и
десета година
                               
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО ЯНКОВ
                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  М.С.
                                                                 Б.С.
                          
по
описа за 2010 г.
      
П Р И С Ъ Д И :
 
подсъдимите:
   , живущ ***,   българин, български гражданин, със средно
образование, неженен, не
   българин, български гражданин, със средно
образование, работи,
високорисково
наркотично вещество - четиринадесет пликчета марихуана с нетно тегло 8,65 гр.,
със съдържание на активен компонент -1,88 % на стойност 8,28 лв. и 4,99 гр. със
съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол
2,96 % на стойност 29,94 лв. двете на обща стойност 38,22 лв. /тридесет и осем лева и двадесет и две
стотинки/, всичко на обща стойност
90,12 лв. /деветдесет лв. и 12 стотинки/, поради което и на основание чл. 354а,  
За подс. К.М.М.:*** -
27.05.2009 г. в гр. Варна, в условията на компонент - тетрахидроканабинол 2,7 %
на стойност 59,64 лв., 0,54 гр., със те

 

Окръжен съд - Варна - Решение /20.10.2009 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
10/20/2009
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, ИРЕНА Н. ПЕТКОВА, МАРИАНА Р. ХРИСТОВА, КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
Р
Е Ш Е Н И Е №
 
гр.
Варна, 19.10.2009
год.
 
В
ИМЕТО НА НАРОДА
 
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тридесети
септември през две хиляди и девета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИРЕНА П.
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА Х.
КОНСТАНТИН
И.
 
при
участието на секретаря А.Г., като разгледа докладваното от съдията П. *** по
описа за 2008 година на ВОС, намира следното:
 
Производството
е образувано по въззивна жалба на П.Д.П. и И.Д. Дойчева
срещу решение №2173/01.07.2008г. на ВРС, ХІІ-ти състав, по гр.д. № 7904/07г. по
описа на ВРС, с което е прието за установено по отношение на Б.Д.В., И.Д.И.,
Д.Д.С., С.Д.Т., Г.Д.Г., С.Д.Г., П.Д.Ж., Ж.К.Я., Д.Ж.И. и Д.Ж.Д., че въззивниците Дойчеви
В жалбата се излага, че ВРС е направил
неправилен извод, че липсва валидно предоставено право на ползване именно върху
процесния имот, поради което и въззивниците са придобили от несобственик.
Твърдят, че са доказали по пътя на пълно и главно доказване правото си на
собственост върху процесната реална част, включена в заменения от тях имот.
Твърдят, че въззиваемите нямат права върху процесния имот, тъй ка

 

Окръжен съд - Варна - Решение /1.12.2009 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
12/01/2009
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

II състав, ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА, КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ, ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
.......01 
 
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕна хиляди и девета година,
в състав:
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ:
КОНСТАНТИН ИВАНОВ
                                                                           
ЕЛИНА КАРАГЬОЗОВА
 
при участието
на секретаря Я.П. като
разгледа докладваното от мл. съдия
в.гр.д1313 по описа
за 200г. за
да се произнесе,
взе предвид следното: 
Производството и сл.
от ГПК/2007
г./.
Образувано е по
повод въззивна жалба Във
въззивната жалба се навеждат доводи за необоснованост и неправилност на
постановеното решение. Излага се, че по делото не е установена активната
материална легитимация по иска, поради липса на предпоставките за реституция на
процесния имот в патримониума на ищеца по реда на чл.10 от ЗСПЗЗ. Твърди се, че
по делото не са ангажирани годни доказателства за идентичност на имената на наследодателката
на ищеца с тези на приобретателката по НА 37/1934г., както и за факта на отнемане
на имота. Прави се искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с
ко

 

Окръжен съд - Варна - Решение /9.11.2009 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Окръжен съд - Варна
Дата: 
11/09/2009
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, СВЕТЛА В. ПЕНЕВА, МИЛЕН П. СЛАВОВ, РОСИЦА С. СТАНЧЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
  Е 
Ш  Е  Н 
И  Е
 
№                            09 ноември 2009
г.                ВАРНА
 
 
, гражданско отделение – първи състав, в публичното съдебно заседание на
пети октомври през две хиляди и девета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СВЕТЛА ПЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:           
МИЛЕН СЛАВОВ
                              РОСИЦА СТАНЧЕВА
                  
при участието на секретаря Г.С., като изслуша
докладваното от съдия Светла Пенева въззивно
дело № 2317 по описа за 2007 година на гражданско отделение на съда, за да
се произнесе, взе пред вид следното:
 
II от 16.01.1948 г., на основание член 108 от Закона за
собствеността /ЗС/.
Във въззивната жалба се излага, че така постановеното
решение е неправилно, като се сочат подробни съображения в тази насока. Иска се
отмяна на решението и постановяване на ново, с което да бъде уважена
претенцията.
Въззивната жалба срещу решението на
първоинстанционния съд е подадена пред надлежния съд в законно установения срок
от процесуално правоспособно лице, налице е правен интерес от обжалването,
поради което и е допустима за разглеждане.