Бургас

Окръжен съд - Бургас - Определение /27.4.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Окръжен съд - Бургас
Дата: 
04/27/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА, НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА, АЛБЕНА Я. ЗЪБОВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
О
П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                     
година  27.04.2010                       пети граждански въззивен състав
                           две хиляди и десета година
                                                        
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛБЕНА ЗЪБОВА
                                                                  
ЧЛЕНОВЕ:  1. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА
                                                                                         2.
ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
  съдията  
УЗУНОВА 
 година  
  съобразно задължението му по чл.140 ал.1
ГПК.Атакуваното определение е  постановено
в тази фаза на процеса,преди насрочване на делото за разглеждане в открито
съдебно заседание,поради което оплакването за допуснато процесуално нарушение е
неоснователно.
                         Видно от съдържанието на исковата молба е,че тримата
жалбоподатели,в качеството си на съдружници в Гражданско дружество „Ч. м.-Н.”
са предявили  кумулативно съединени установителни
искове против ЕТ „С. С.” с искане съдът да ПРОГЛАСИ ЗА НИЩОЖЕН   АНЕКС от 15.1

 

Окръжен съд - Бургас - Определение /3.5.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Окръжен съд - Бургас
Дата: 
05/03/2010
Отрасъл от правото: 
Търговско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ИВАН А. ВОДЕНИЧАРОВ

Резюме: 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
                                                       
03.05.2010 г.                            гр.Бургас
Бургаският окръжен съд, Първо
гражданско отделение, в закрито заседание на трети май две хиляди и десета
година в състав :
 
                                           ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ
 
като разгледа докладваното от
съдията т.д. № 233 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид
следното:
 
         Постъпила
е искова молба от ПФК *** ЕАД против ПСФК Ч* АД, с която, като се въвеждат
обстоятелства и факти за неизпълнение на сключен между страните на 31.08.2009
г. договор за трансфер на състезателни права на футболиста М. Ф., се моли за приемане за
установено, че не е настъпила предсрочната изискуемост на цялата сума по  договора в размер на 510 000 евро, както
и, че ДДС е включено в сумите по чл. 5.2 от същия договор.
         Съдът
констатира, че пред него на 19.04.2010 г. е входирана същата искова молба от
същия ищец против същия ответник, на същото основание и за същото искане, за
което е образувано и към момента е висящо т. д. № 213/2010 г.    
          

 

Окръжен съд - Бургас - Определение /22.4.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Окръжен съд - Бургас
Дата: 
04/22/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА, ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА, АЛБЕНА Я. ЗЪБОВА

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер V -                                                                                                                   град
Бургас
закрито
съдебно                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
АЛБЕНА ЗЪБОВА
                                                            1. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА
                                                                             
          2. ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
   ПЕНЕВА  
по описа за 20   Определение от 08.02.2010г., постановено от
Бургаски Районен съд по ч.гр.д.№12510/2009г.
                                                                               2.

 

Окръжен съд - Бургас - Решение /19.5.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Окръжен съд - Бургас
Дата: 
05/19/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно частно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА, НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА, АЛБЕНА Я. ЗЪБОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                               
 
                  19.0   НА  
НАРОДА
                    две хиляди и десета година
                                                        
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛБЕНА ЗЪБОВА
                                               
                   ЧЛЕНОВЕ: 1.НЕДЯЛКА
ПЕНЕВА
                                                                                       2.ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
Секретар
Прокурор
като
разгледа докладваното от  съдията   УЗУНОВА 
частно
гражданско дело номер  820   по
описа за 2010 година ,за да се произнесе,взе предвид следното:
         
       
Б. с район на действие района на
БОС,изразяващи се в насочване на изпълнението върху несеквестируем недвижим
имот: апартамент в гр.Бургас,ж.к.”Л* ,етаж *,с площ 86.48 кв.м.,собственост
на малолетния А.Н..
.,като се твърди,че последният при
насочване на изпълнението върху гореописания недвижим имот е нарушил
разпоредбата на пар.3 ал.1 от ПЗР на Закона за ЧСИ,като е продължил започнатите
от друг съдебен изпълнител

 

Районен съд - Бургас - Споразумение /1.6.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Районен съд - Бургас
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

XIV състав, ДИАНА Г. ГАНЕВА

Резюме: 


????????
П Р О Т О К О Л
 
            наказателен състав
                                               две
хиляди и десета година
ДИАНА
ГАНЕВА
                Наказателно 2149 На
именното повикване в 8.20 часа се явиха:
Обвиняемата Ц.С.Н., редовно призована, се явява
лично и с адв. Й.Д. ***, надлежно упълномощен.
За Районна прокуратура Бургас, редовно призовани,
се явява прокурор Попдобрев.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на прокурора
и на защитника на обвиняемата по въпроса следва ли да се даде ход на делото,
намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради
което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.
СНЕМА самоличността на обвиняемата както следва:
Ц.С.Н. – родена на *** ***, живуща ***, българка,
българска гражданка, омъжена, с висше образование, работи в „****” АД град Бургас
като и****, неосъждана, с ЕГН **********.
Производството е по реда на чл.382, вр.чл.381 от
НПК и е образувано по повод внесено в съда споразумение за решаване на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитника на обвиняемат

 

Районен съд - Бургас - Споразумение /1.6.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Районен съд - Бургас
Дата: 
06/01/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Споразумение
Съдебен състав: 

X състав, ПЕТЪР Г. ПЕВТИЧЕВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
          П Р О Т О К О Л
                     гр. БУРГАС
                                    наказателен
състав
                                                         
две хиляди и десета година
              Председател: ПЕТЪР ПЕВТИЧЕВ
                        Съдебни заседатели: П.В.
                                                            
С.М.
Секретар: Марина Димова
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
 
 
Подсъдимият се явява лично, редовно призован.
Явява се адвокат В., определена като служебен
защитник на подсъдимия.
За БРП, редовно призовани се явява прокурор М..
Съдът,
О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА адвокат Д.Я.В. като служебен защитник на
подсъдимия
Съдът, на основание чл. 274,
ал.1 и ал.2 от НПК разясни на страните правата им в наказателния процес, както
и правото на отвод на съдебния състав, прокурора, съдебния секретар.
АДВОКАТ В.: Няма да правим
отводи на състава на съда и прокурора. Да се даде ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Няма да правя
отводи на състава на съда, прокурора и секретаря. Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на

 

Окръжен съд - Бургас - Решение 244 /16.4.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Окръжен съд - Бургас
Номер: 
244
Дата: 
04/16/2010
Отрасъл от правото: 
Въззивно гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АЛБЕНА Я. ЗЪБОВА, НЕДЯЛКА П. ПЕНЕВА, ВЕСЕЛКА Г. УЗУНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
            16.04.2010                                     гр.Бургас
 
 
Бургаският окръжен съд,на двадесет и пети март                                      година две хиляди и десета
в публично заседание, в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ЗЪБОВА - КОЧОВСКА
                                                     ЧЛЕНОВЕ: НЕДЯЛКА ПЕНЕВА                                                                                            ВЕСЕЛКА
УЗУНОВА
 
При секретар  В.П.
като разгледа докладваното от съдията  Зъбова
въззивно гражданско дело номер 244  по описа за Решението на БРС е валидно и допустимо.
         Делото е висящо за втори път пред
въззивната инстанция след обезсилване на първоначално постановеното по казуса
решение на БРС, поради произнасяне по непредявена претенция. Било е върнато за
ново разглеждане от същия съд, чието ново решение е предмет на обжалване понастоящем.
         Претенцията е с правно основание чл.55,
ал.1, предл.2 от ЗЗД.
         В исковата молба на С.Р. са изложени
следните факти:
         Пр

 

Районен съд - Бургас - Споразумение 1735 /27.4.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Районен съд - Бургас
Номер: 
1735
Дата: 
04/27/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

IX състав, ИСКЪР Н. ИСКЪРОВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
П Р О Т О К О Л
 
                                                                       град БУРГАС
РАЙОНЕН СЪД    наказателна колегия
                                       година 2010
Д. М.
Обвиняемият В.П., редовно
уведомен се явява лично и със служебно назначения му в настоящото производство
защитник - адв. В. Р., редовно уведомена.
За РП – гр. Бургас, редовно
уведомени се явява прокурор Д. М..
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на
делото.
СЪДЪТ прочита постигнатото
меджу страните с поразумение, с което обвиняемият В. С.П. се признава за ВИНОВЕН
в това, че на 12.02.2010г. в гр. Камено, Общ. Камено, Обл. Бургас, управлявал
моторно превозно средство – лек автомобил «Рено Лагуна» с рег. № А 50 23 КК, с
концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,14 /едно цяло
и четиринадесет/ на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство
«Алкомер 931» с № 2243330, след като е осъден с влязло в сила на 24.08.2009г. и
одобрено споразумение с последици на влязла в сила присъда по НОХД №
2805/2009г., по описа на БРС, за престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК –
престъпление по чл. 343Б, ал. 2, вр. ал

 

Районен съд - Бургас - Определение 1040 /21.4.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Районен съд - Бургас
Номер: 
1040
Дата: 
04/21/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

IV състав, ИВО В. ДОБРЕВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
 
 
2010г.                                                                                                 град БУРГАС
РАЙОНЕН
СЪД                                                                                наказателен състав
На
двадесет и първи април                                                               година
2010
в
публично заседание в следния състав:
 
                                                                       Председател: ИВО ДОБРЕВ
                                                                       Членове:
                                              
Секретар:
Златка Калоянова
Прокурор:
Р.Б.
сложи
за разглеждане докладваното от съдията Добрев,
наказателно
частно дело № 1040  по описа за 2010
година.
На
именното повикване в 9.55 часа се явиха:
 
Осъденият С.А. не се явява.
За Районна прокуратура Бургас се явява прокурор Б.
СЪДЪТ докладва постъпило писмо от ОД МВР – Бургас от
което е видно, А. е напуснал територията на страната на 22.03.2010 година и
няма данни за завръщането му.
ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото мож

 

Районен съд - Бургас - Споразумение 1648 /26.4.2010 г.

Град: 
Бургас
Съд: 
Районен съд - Бургас
Номер: 
1648
Дата: 
04/26/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

IX състав, ИСКЪР Н. ИСКЪРОВ

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
П Р О Т О К О Л
 
 
                                                                       град БУРГАС
РАЙОНЕН СЪД    наказателна колегия
                              година 2010
                                       2.
Подсъдимият Д.И., редовно уведомен
се явява лично.
Явява се адв. М. Ч., определен за
служебен защитник на подсъдимия Д.И. в настоящото производство.
За БРП редовно уведомени се явява
прокурор Д. Ц.
От свидетелите се явяват С.М.,
редовно уведомен.
Не се явяват свидетелите В.Т., М.И.
и П.А. – нередовно уведомени.
Не се явява вещото лице С.С. –
нередовно уведомен.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на
делото.
ПОДСЪДИМИЯТ И.: Да се даде ход на
делото. Желая да сключа споразумение с прокуратурата по повдигнатото ми
обвинение, поради което и моля да ми бъде назначен служебен защитник, тъй като
нямам финансова възможност да си ангажирам такъв.
ПРОКУРОРЪТ: С оглед изявлението
на подсъдимия, считам че на същия следва да бъде назначен служебен защитник в
лицето на определения такъв.
Съдът като взе предвид
необходимостта от задължителна адвокатска защита на подс